Skenēto dokumentu statusa un žurnāla pārbaude

Varat pārbaudīt nosūtīto un saglabāto dokumentu statusu un saziņas žurnālus.
Ja tiek izmantota personas autentifikācijas pārvaldība, jūs varat ierobežot lietotāju iespējas veikt ekrānā <Stat.pārraudz.> redzamo citu lietotāju darbus. <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>

Nosūtīto/saglabāto dokumentu statusa pārbaude

1
Nospiediet  (Stat.pārraudz.).
2
Nospiediet <Sūtīt>  <Darba statuss>.
3
Pārbaudiet statusu.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Dati>, varat pārbaudīt detalizētu informāciju, piemēram, adresātus un lapu skaitu.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Atcelt>, varat atcelt sūtīšanu/saglabāšanu.
Nospiežot <Drukāt sarakstu>, tiek izdrukāts ekrānā redzamais nosūtīto/saglabāto dokumentu statusu pārskats.
Nospiežot <Dati>  <Sūtīt atkārtoti>, varat atkārtoti nosūtīt/saglabāt dokumentus, kurus nav izdevies nosūtīt/saglabāt. Lai norādītu citu adresātu, nospiediet <Mainīt adresātu>. Dokumentiem, kuriem ir vairāki adresāti, kas norādīti, izmantojot vienu un to pašu sūtīšanas/saglabāšanas metodi, nospiediet <Apraides saraksts>, atlasiet adresātu, un tad nospiediet <Sūtīt atkārtoti> vai <Mainīt adresātu>.
Varat atkārtoti nosūtīt/saglabāt dokumentus, ja <Dzēst neizdevušos SŪT darbus> ir iestatīts kā <Izsl.>. <Dzēst neizdevušos SŪT darbus>
Varat mainīt to dokumentu adresātus, kuri ir iestatīti nosūtīšanai/saglabāšanai noteiktā laikā, kā arī dokumentus, kurus neizdevās nosūtīt/saglabāt. Ņemiet vērā, ka nevar mainīt adresātus dokumentiem, kam ir norādīti vairāki adresāti, kas tiek sūtīti/saglabāti, vai tad, ja jaunu adresātu ievadīšana ir ierobežota (Jaunu adresātu ierobežošana).

Dokumentu nosūtīšanas un veiksmīgas saglabāšanas pārbaude

1
Nospiediet  (Stat.pārraudz.).
2
Nospiediet <Sūtīt>  <Darbu žurnāls>.
3
Pārbaudiet vai dokumenti ir veiksmīgi nosūtīti un saglabāti.
Ja dokuments ir veiksmīgi nosūtīts vai saglabāts, tad kolonnā <Rezultāts> parādās <OK>. Ja parādās <Slikti>, tas nozīmē, ka dokuments nav nosūtīts vai saglabāts, jo tika atcelts vai radās kļūda.
Kļūdas kodu varat pārbaudīt, atlasot dokumentu un nospiežot <Dati>. Varat izmantot kļūdas kodu, lai pārbaudītu kļūdu cēloņus un to risinājumus. Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības
Nospiežot <Sakaru pārv. atsk.>, parādīto sūtīšanas/saglabāšanas žurnālu varat izdrukāt kā sarakstu.
Var parādīt līdz 100 sūtīšanas vai saglabāšanas žurnāliem.
Adresātu norādīšana/reģistrēšana no sūtīšanas vēstures
Adresātus var norādīt un reģistrēt adrešu grāmatā no sūtīšanas vēstures ekrānā <Stat.pārraudz.>. Tādā veidā varat tieši ievadīt adresi, kā arī izvairīties no nosūtīšanas nepareizam adresātam nepareizas adreses ievadīšanas dēļ.
Norādot adresātu: <Stat.pārraudz.> <Sūtīt> <Darbu žurnāls> izvēlieties adresātu, kuram nosūtīt <Norādīt kā sūt. adresātu> <OK>
Reģistrējot adresātu: <Stat.pārraudz.> <Sūtīt> <Darbu žurnāls>  izvēlieties adresātu, kuru piereģistrēt <Reģistrēt adresātu> reģistrējiet adresātu no reģistrācijas ekrāna katram adresāta veidam
A13J-082