<Διαχείριση Πιστοποίησης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των χρηστών της συσκευής με χρήση της εφαρμογής πιστοποίησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αλλαγή Συνθηματικού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Οι χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στη συσκευή μπορούν να αλλάξουν το συνθηματικό πρόσβασής τους.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Συνθηματικού>
(Μέχρι 32 χαρακτήρες)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Authentication User Management
Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται η πιστοποίηση χρήστη και έχει συνδεθεί κάποιος χρήστης με δικαιώματα που δεν είναι δικαιώματα διαχειριστή.
Εάν ο χρήστης συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή, αυτό το στοιχείο αλλάζει το συνθηματικό για <Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>.

<Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε για να καταχωρίσετε χρήστες στη συσκευή και να καθορίσετε τις πληροφορίες χρήστη, π.χ. το συνθηματικό και το επίπεδο δικαιωμάτων. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>
<Αποθήκευση>, <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Authentication User Management

<Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης μέσω πληκτρολογίου.

<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Οθόνης Σύνδεσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Καθορίστε πότε θα εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης επιλέγοντας είτε «κατά την έναρξη χρήσης της συσκευής» ή «μετά το πάτημα ενός πλήκτρου λειτουργίας». Αν επιλέξετε «μετά το πάτημα ενός πλήκτρου λειτουργίας», μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση χρήστη. Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Οθόνης Σύνδεσης>
<Εμφάν.σε Έναρξ Λειτ/γίας Συσκ.>, <Εμφάνιση σε Επιλογή Λ/γίας>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Εμφάνιση σε Επιλογή Λ/γίας>:
<Απαίτηση Πιστοποίησης Για>: <Λειτουργίες>, <Έγχρωμη Αντι- γρ./Εκτύπωση> (<Καμία (Δεν Απαιτείται Πιστοποίηση)>, <Πλήρες Χρώμα>, <Πλήρες Χρώμα/Δύο Χρώματα>, <Πλήρες Χρώμα/Δύο Χρώματα/Ένα Χρώμα>)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαίτηση Πιστοποίησης σε Ρυθμ./Αποθήκευση Για>*1: <Όλα τα Στοιχεία>, <Μόνο Στοιχεία Διαχειριστή>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Αν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να ορίσετε το <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> σε <On>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης.

<Λειτουργίες προς Περιορισμό>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση ατομικού ελέγχου ταυτότητας. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λειτουργίες προς Περιορισμό>
<Εκτύπ.από Προγρ.Οδήγησης χωρίς Πρόσθετο Προγρ.Οδήγ.Εκτυπωτή AMS>: <Περιορισμός>, <Χωρίς Περιορισμό>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απομακρυσμένη Σάρωση>: <Περιορισμός>, <Χωρίς Περιορισμό>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα εφαρμόζεται η διαχείριση ατομικού ελέγχου ταυτότητας στην εκτύπωση, την αποστολή φαξ και την απομακρυσμένη σάρωση μέσω υπολογιστή. Χρήση ατομικής πιστοποίησης για τη διαχείριση εκτύπωσης/αποστολής φαξ/απομακρυσμένης σάρωσης μέσω υπολογιστή
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προεπιλεγμένος Ρόλος Κατά την Αποθήκευση Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε ρόλο για τους χρήστες σε καταστάσεις όπως, για παράδειγμα, όταν δεν έχουν οριστεί δικαιώματα. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλεγμένος Ρόλος Κατά την Αποθήκευση Χρήστη>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

<Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν στα ονόματα χρηστών θα ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Συνιστάται να πραγματοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση μαζί με το <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Εκτύπωση> <Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>.

<Επιτρέπεται Χρήση του @ στο Όνομα Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η χρήση του «@» σε ονόματα χρηστών.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται Χρήση του @ στο Όνομα Χρήστη>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A132-0K1