Scan and Store

برخی از حالت‌هایی که در اینجا توضیح داده می‌شوند به حالت‌های عملکرد <Copy> یا <Scan and Send> مربوط می‌شوند.

صفحه انتخاب حافظه

Network

Memory Media

صفحه انتخاب فایل

Network

Memory Media

صفحه اسکن

Network

Memory Media

Options

Network

Memory Media

A136-0R8