Αποστολή I-Φαξ

1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης.  Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
Καθορισμός προορισμών από το βιβλίο διευθύνσεων
Καθορισμός προορισμών από τα πλήκτρα μνήμης
Χειροκίνητη καταχώριση προορισμών
Καθορισμός προορισμών σε διακομιστή LDAP
Μπορείτε να διαγράψετε προορισμούς με το <Λεπτο- μέρειες> μόνο για προορισμούς που καθορίστηκαν με τη λειτουργία Νέος Προορισμός και για προορισμούς που αποκτήθηκαν μέσω διακομιστή LDAP.
Εάν ο διακομιστής διαμορφώνει τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος, η πιστοποίηση μεταξύ διακομιστή και συσκευής πελάτη πραγματοποιείται κατά τη λήψη του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης από τη συσκευή πελάτη. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αντιστοίχισης του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος που έχουν οριστεί από τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη. Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος
Η διαθεσιμότητα του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης εξαρτάται από την κατάσταση των πληροφοριακών ρυθμίσεων του υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Όταν ο διακομιστής εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Όταν η συσκευή πελάτης εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Αντιστοίχιση του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη
Δυνατότητα χρήσης του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/πλήκτρου μνήμης
Εκτελεί
Εκτελεί
Ταιριάζει
Ναι
Αντιστοίχιση
Όχι
Δεν εκτελεί
-
Όχι
Δεν εκτελεί
Εκτελεί
-
Ναι
Δεν εκτελεί
-
Ναι
4
Πατήστε <Επιλογές> και καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης όπως απαιτείται.
Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.
Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων
Ευκρινής σάρωση
Αποτελεσματική σάρωση
Χρήσιμες λειτουργίες σάρωσης
5
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή.
Για να ακυρώσετε τη σάρωση, πατήστε <Άκυρο> ή  (Διακοπή) <Ναι>.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
Για ακύρωση της αποστολής, πατήστε <Σε Έλεγχο Κατ.>  επιλέξτε ένα έγγραφο  <Άκυρο> <Ναι>.
Έλεγχος του συνολικού αριθμού των καθορισμένων προορισμών
Ο συνολικός αριθμός προορισμών που καθορίσατε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε ότι ο αριθμός των προορισμών είναι σωστός πριν από την αποστολή.
Αποστολή με τις πληροφορίες αποστολέα
Μπορείτε να πραγματοποιείτε αποστολή με το όνομα και τη διεύθυνση Ι-φαξ του αποστολέα. <Ταυτότητα Τερματικού ΑΠ>
Για να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα έγγραφα
Στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>, μπορείτε να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα έγγραφα. Αυτή η οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε ξανά τα φαξ ή να ακυρώσετε την αποστολή, αφού ελέγξετε τις καταστάσεις. Έλεγχος Κατάστασης και Ημερολογίου για Εξερχόμενα και Εισερχόμενα Έγγραφα
Όταν το <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας> έχει ρυθμιστεί στο <On>, η ένδειξη <ΈλεγχοςΚατάστ> εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη μετά τη λήψη μιας απεσταλμένης εργασίας. <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας>
Για να εκτυπώσετε την αναφορά αποτελεσμάτων της αποστολής
Στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης, αν πατήσετε <Επιλογές>  <Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ>, θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την αυτόματη εκτύπωση της αναφοράς αποτελεσμάτων της αποστολής. Έλεγχος Κατάστασης και Ημερολογίου για Εξερχόμενα και Εισερχόμενα Έγγραφα
Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία για κάθε εργασία από το <Επιλογές>, πρέπει να επιλέξετε <Μόνο για Σφάλματα> ή <Off> στο <Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ> και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε το <Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές> σε <On>.
Για την ασφαλή αποστολή αρχείων
Η χρήση της επικοινωνίας με κρυπτογράφηση TLS σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Όταν οι φωτογραφίες στην απεσταλμένη εικόνα είναι πολύ σκούρες ή φωτεινές, τα χρώματα στο φόντο των έγχρωμων πρωτότυπων δεν μπορούν να αφαιρεθούν
Η ποιότητα της απεσταλμένης εικόνας μπορεί να βελτιωθεί εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις/ρυθμίσεις.
Τύπος εργασίας: Φαξ (Αποστολή μέσω μνήμης) ή Σάρωση και Αποστολή (Φαξ/I-Φαξ)
<ΕπιλογήΧρώματος>: <Άσπρο & Μαύρο> (Σάρωση και Αποστολή)
<Τύπος Πρωτοτύπου>: <Κείμενο>
<Πυκνότητα>  <Πυκνότητα Φόντου>: <Αυτ.>
<Ανάλυση>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi, ή 600 dpi x 600 dpi*
*Μπορεί να ρυθμιστεί για σάρωση και αποστολή
<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>  Εργασίες Αποστολής Φαξ/I-Φαξ: <Προτεραιότ. Ποιότητας> (<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>)
Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή
Μπορείτε να ελέγχετε τις σαρωμένες εικόνες στην οθόνη προεπισκόπησης πριν από την αποστολή. Έλεγχος των σαρωμένων πρωτοτύπων πριν από την αποστολή/αποθήκευση (Προεπισκόπηση)
Καταχώριση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
Μπορείτε να συνδυάσετε τους προορισμούς και τις ρυθμίσεις σάρωσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση. Πατώντας το καταχωρισμένο κουμπί κατά τη σάρωση πρωτοτύπων, μπορείτε να ολοκληρώσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις σας. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
A131-074