Εισαγωγή Κειμένου

Εισαγωγή κειμένου στο Μοντέλο Οθόνης Αφής

Για την εισαγωγή κειμένου ή αριθμού, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη. Τα αριθμητικά πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο για την εισαγωγή αριθμών.
Εναλλαγή του Τύπου χαρακτήρων
Πατήστε το <a> ή το <1/#> για να αλλάξετε τον τύπο του χαρακτήρα που εισαγάγατε.
Για την εισαγωγή κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο .
Διαγραφή κειμένου
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , διαγράφεται ένας χαρακτήρας. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε διαδοχικούς χαρακτήρες.
Μετακίνηση του δρομέα (Εισαγωγή διαστήματος)
Πατήστε το  ή το  για να μετακινήσετε τον δρομέα. Για να εισαγάγετε ένα διάστημα, μετακινήστε τον δρομέα στο τέλος του κειμένου και πατήστε το .
Όταν εμφανίζονται τα αριθμημένα πλήκτρα
Όταν πρέπει να εισαχθούν μόνο αριθμητικές τιμές, εμφανίζονται στην οθόνη τα αριθμητικά πλήκτρα. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την αριθμητική τιμή.
Εύρος τιμών
Οι τιμές που εμφανίζονται σε παρένθεση στο πλαίσιο εισαγωγής, αποτελούν το εύρος τιμών που μπορείτε να εισαγάγετε.
Όταν εμφανίζονται πλήκτρα πέραν των αριθμητικών
Όταν εμφανίζονται τα πλήκτρα <+>/<-> ή /, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αριθμητική τιμή ή να μετακινήσετε τον δρομέα.

Εισαγωγή κειμένου στο Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές.
Εναλλαγή του τύπου κειμένου
Πατήστε το  για να αλλάξετε τον τύπο κειμένου που έχει εισαχθεί.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε <Κατάσταση Εισαγωγής> και να πατήσετε το για να αλλάξετε τον τύπο κειμένου.
Τύποι κειμένου που μπορούν να εισαχθούν
Παρακάτω παρατίθενται τα είδη κειμένου που μπορείτε να εισαγάγετε.
Πλήκτρο
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Μη διαθέσιμο)
0
(διάστημα) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Μη διαθέσιμο)
Πατήστε το  ή επιλέξτε το <Σύμβολο> και πατήστε το  όταν ο τύπος κειμένου που πληκτρολογείτε είναι <A> ή <a> για να εμφανιστούν στην οθόνη τα σύμβολα που μπορείτε να εισαγάγετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε τον προορισμό και πατήστε .
Διαγραφή κειμένου
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , διαγράφεται ένας χαρακτήρας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να διαγράψετε ολόκληρο το κείμενο που έχει εισαχθεί.
Μετακίνηση του δρομέα (Εισαγωγή διαστήματος)
Πατήστε  ή  για να μετακινήσετε τον δρομέα. Για να εισαγάγετε διάστημα, μετακινήστε τον δείκτη στο τέλος του κειμένου και πατήστε το .
Παράδειγμα εισαγωγής κειμένου και αριθμών
Παράδειγμα: «Canon-1»
1
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <A>.
2
Πατήστε επανειλημμένα το έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «C».
3
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <a>.
4
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «a».
5
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «n».
6
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «o».
7
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «n».
8
Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλεχθεί το σύμβολο «-».
9
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <12>.
10
Πατήστε .
11
Επιλέξτε <Εφαρμογή> και πατήστε .

Εισαγωγή χαρακτήρων με πληκτρολόγιο USB

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο στη θύρα USB για συσκευές USB στο Μπροστινή πλευρά ή το Πίσω πλευρά για να εισαγάγετε κείμενο από το πληκτρολόγιο. Ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένο ένα πληκτρολόγιο, μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο από τον πίνακα λειτουργίας.
Ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο USB, όπως τα πλήκτρα [Backspace], [Home] και [End], δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εάν πατήσετε πλήκτρο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τίποτα δεν εισάγεται ή αλλάζει.
Για να διαγράψετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο [Delete].
Πατώντας το πλήκτρο [RETURN/ENTER], ολοκληρώνεται η εισαγωγή κειμένου, όπως εάν πατούσατε <Εφαρμογή>.
Μπορείτε να καθορίσετε τη διάταξη του πληκτρολογίου (διάταξη ΗΠΑ ή Ηνωμένου Βασιλείου). <Διάταξη Αγγλικού Πληκτρολογίου>
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το πληκτρολόγιο USB από τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή. Δεν απαιτείται κάποια ειδική διαδικασία για να το αποσυνδέσετε.
Ανάλογα με τη γλώσσα εμφάνισης, ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εισάγονται σωστά.
Ανάλογα με τον τύπο, το πληκτρολόγιο USB ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
24YS-029