Διαμόρφωση DNS

Το DNS (Σύστημα ονομάτων τομέα) παρέχει μια υπηρεσία για την επίλυση ονομάτων που συσχετίζει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή (ή τομέα) με μια διεύθυνση IP. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις DNS, mDNS ή DHCP όπως απαιτείται. Έχετε υπόψη ότι οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση DNS είναι διαφορετικές για IPv4 και IPv6.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings].
4
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις DNS.
Διαμόρφωση IPv4 DNS
1
Επιλέξτε [IPv4 Settings] [Edit].
2
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις IPv4 DNS.
 [DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 12 για λήψη του ονόματος συστήματος από τον διακομιστή DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 81 για δυναμική ενημέρωση των εγγραφών DNS μέσω του διακομιστή DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 6 για λήψη της διεύθυνσης διακομιστή DNS από τον διακομιστή DHCP.
[Acquire Domain Name]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 15 για λήψη του ονόματος τομέα από τον διακομιστή DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 44 για λήψη της διεύθυνσης διακομιστή WINS από τον διακομιστή DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 70 για λήψη της διεύθυνσης διακομιστή POP3 από τον διακομιστή DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ενός διακομιστή DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ενός δευτερεύοντος διακομιστή DNS, εάν υπάρχει.
[Host Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα συστήματος της συσκευής που θα αποθηκευτεί στον διακομιστή DNS.
[Domain Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα του domain στο οποίο ανήκει η συσκευή, όπως «example.com».
[DNS Dynamic Update]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για δυναμική ενημέρωση των εγγραφών DNS όποτε αλλάζει η διεύθυνση IP της συσκευής. Όταν καθορίζετε το διάστημα μεταξύ των ενημερώσεων, εισαγάγετε τον χρόνο σε ώρες στο πλαίσιο κειμένου [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Το mDNS (DNS πολλαπλής διανομής), που έχει υιοθετηθεί από το Bonjour, είναι ένα πρωτόκολλο που συσχετίζει ένα όνομα συστήματος με μια διεύθυνση IP χωρίς χρήση του DNS. Για να ενεργοποιήσετε το mDNS, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε το όνομα mDNS στο πλαίσιο κειμένου [mDNS Name].
3
Κάντε κλικ στο [OK].
Διαμόρφωση IPv6 DNS
1
Επιλέξτε [IPv6 Settings] [Edit].
2
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις IPv6 DNS.
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Use IPv6]. Καθορισμός Διευθύνσεων IPv6
 [DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 23 για λήψη της διεύθυνσης διακομιστή DNS από τον διακομιστή DHCP.
[Acquire Domain Name]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την Επιλογή 24 για λήψη του ονόματος τομέα από τον διακομιστή DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ενός διακομιστή DNS. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διευθύνσεων που αρχίζουν από «ff» (ή διεύθυνση πολλαπλής διανομής).
[Secondary DNS Server Address]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ενός δευτερεύοντος διακομιστή DNS, εάν υπάρχει. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διευθύνσεων που αρχίζουν από «ff» (ή διεύθυνση πολλαπλής διανομής).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ώστε να χρησιμοποιούνται τα ίδια ονόματα συστήματος και domain όπως στο IPv4.
[Host Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα συστήματος της συσκευής που θα αποθηκευτεί στον διακομιστή DNS.
[Domain Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα του domain στο οποίο ανήκει η συσκευή, όπως «example.com».
[DNS Dynamic Update]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για δυναμική ενημέρωση των εγγραφών DNS όποτε αλλάζει η διεύθυνση IP της συσκευής. Για να καθορίσετε τους τύπους διευθύνσεων που θέλετε να αποθηκεύονται στον διακομιστή DNS, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τις επιλογές [Register Manual Address], [Register Stateful Address] ή [Register Stateless Address]. Για να καθορίσετε το διάστημα μεταξύ των ενημερώσεων, εισαγάγετε τον χρόνο σε ώρες στο πλαίσιο κειμένου [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Το mDNS (DNS πολλαπλής διανομής), που έχει υιοθετηθεί από το Bonjour, είναι ένα πρωτόκολλο που συσχετίζει ένα όνομα συστήματος με μια διεύθυνση IP χωρίς χρήση του DNS. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση του mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα mDNS με το IPv4. Για να ορίσετε διαφορετικό όνομα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και εισαγάγετε το όνομα mDNS στο πλαίσιο κειμένου [mDNS Name].
3
Κάντε κλικ στο [OK].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Επιλογή ρυθμίσεων από τον πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις DNS από την επιλογή <Μενού> στην οθόνη Αρχική.
<Ρυθμίσεις IPv4>/<Ρυθμίσεις IPv6>/<Ρυθμίσεις DNS> (Μοντέλο οθόνης αφής)
<Ρυθμίσεις IPv4>/<Ρυθμίσεις IPv6> (Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD)
24YS-019