Καθορισμός της Διεύθυνσης IPv4

 
Η διεύθυνση IPv4 της συσκευής μπορεί είτε να εκχωρηθεί αυτόματα μέσω ενός πρωτοκόλλου εκχώρησης δυναμικών διευθύνσεων IP, όπως το DHCP, είτε να καταχωριστεί με μη αυτόματο τρόπο. Όταν συνδέετε τη συσκευή σε τοπικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα του καλωδίου δικτύου LAN έχουν εισαχθεί σταθερά στις θύρες (Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο). Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου, εάν είναι απαραίτητο.

Καθορισμός της Διεύθυνσης IPv4

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>  <Ρυθμίσεις Δ/νσης IP>.
4
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.
<Αυτόματη Λήψη>
Επιλέξτε να εκχωρείται αυτόματα η διεύθυνση IP μέσω πρωτοκόλλου DHCP. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <On>, ενεργοποιείται η αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης.
<Χειροκίνητη Λήψη>
Επιλέξτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP με μη αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης IP. Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, η αυτόματη λήψη πρέπει να τεθεί σε <Off>.
<Έλεγχος Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε πότε θέλετε να προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.
Αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP
1
Επιλέξτε <Αυτόματη Λήψη>.
2
Επιλέξτε το πρωτόκολλο.
 Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε <On> στην <Αυτόματη Λήψη> και επιλέξτε <Επιλογή Πρωτοκόλλου>  <DHCP>.
 Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε <Επιλογή Πρωτοκόλλου>   <DHCP>.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DHCP/BOOTP/RARP για την εκχώρηση διεύθυνσης IP
Επιλέξτε <Off>. Εάν επιλέξετε <DHCP> όταν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι υπηρεσίες, η συσκευή θα χάσει χρόνο και πόρους επικοινωνίας κατά την αναζήτηση αυτών των υπηρεσιών στο δίκτυο.
3
Ελέγξτε ότι η ρύθμιση <Αυτ. IP> έχει οριστεί σε <On>.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Off>, αλλάξτε τη ρύθμιση σε <On>.
4
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
Οι διευθύνσεις IP που εκχωρούνται μέσω DHCP υπερτερούν έναντι της διεύθυνσης που λαμβάνεται μέσω της λειτουργίας αυτόματης εκχώρησης διεύθυνσης IP.
Εισαγωγή διεύθυνσης IP με μη αυτόματο τρόπο
1
Διαμόρφωση ρύθμισης για την απενεργοποίηση της αυτόματης λήψης.
 Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε <Αυτόματη Λήψη> και επιλέξτε <Off> στην <Αυτόματη Λήψη>  <Εφαρμογή>.
 Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε <Αυτόματη Λήψη> και θέστε τη ρύθμιση <Επιλογή Πρωτοκόλλου> και τη ρύθμιση <Αυτ. IP> σε <Off>.
2
Επιλέξτε <Χειροκίνητη Λήψη>.
3
Καθορίστε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης (ή προεπιλεγμένη πύλη).
 Μοντέλο οθόνης αφής
Εισαγάγετε <Διεύθυνση IP>, <Μάσκα Υποδικτύου> και <Δ/νση Πύλης Επικοινωνίας> και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
 Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Εισαγάγετε αυτές τις τιμές σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε .
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Έλεγχος ορθότητας ρυθμίσεων
Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) στον υπολογιστή σας (Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)). Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος υπολογιστής, μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση μέσω του πίνακα χειρισμού (Δοκιμή της σύνδεσης δικτύου).
Εάν αλλάξατε τη διεύθυνση IP μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
Πρέπει να προσθέσετε μια νέα θύρα. Διαμόρφωση Θυρών Εκτυπωτή

Δοκιμή της σύνδεσης δικτύου

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>  <Εντολή PING>.
4
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 μιας άλλης συσκευής στο δίκτυο και πατήστε <Εφαρμογή> ().
Εάν έχει δημιουργηθεί ορθή σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα <Λήψη απόκρισης από τον κεντρικό υπολογιστή.>.
24YS-00X