<Общи>

Всички елементи, свързани с настройките, които са общи за всички функции, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със "*1" настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.
Отбелязаните със "*2" настройки не могат да бъдат импортирани, нито експортирани.

<Настройки за подаване на хартия>

Конфигурирайте настройките за подаване на хартия.
<Автом. избиране на източник на хартия>
Активирайте или деактивирайте автоматичния избор на касета като източник на хартия. Ако настройката за автоматичен избор на касета за хартия е зададена на <Вкл.>, когато се печатат документи, устройството автоматично избира заредения източник на хартията, с подходящия формат на хартията. Тази настройка също така позволява отпечатването да продължи, когато хартията свърши, като превключи на друг източник на хартия, в който е заредена с хартия със същия формат. Автоматичен избор на подходящ източник на хартия за всяка функция
<Копиране>
<Многофункционална тава>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 1>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 2>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 3>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 4>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Принтер>
<Многофункционална тава>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 1>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 2>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 3>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 4>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получаване/факс>/<Получаване>
<Многофункционална тава>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 1>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 2>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 3>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 4>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Други>
<Многофункционална тава>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 1>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 2>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 3>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Касета 4>*1
<Изкл.>
<Вкл.>
<Превкл. метода за подаване на хартията>
Задайте тази настройка, когато отпечатвате документ върху хартия с лога. В общия случай, за да печатате върху хартия с лога, е необходимо да променяте лицевата страна, с която се зарежда хартията в източника на хартия, в зависимост от това дали използвате 1-странен, или 2-странен печат. Ако обаче промените настройката на <Приоритет на отпечатана страна>, можете да зареждате хартията със страната с логото надолу както за 1-странен, така и за 2-странен печат. За повече информация вижте Зареждане на предварително отпечатана хартия.
<Многофункционална тава>
<Приоритет на скорост>
<Приоритет на отпечатана страна>
 
<Касета 1>
<Приоритет на скорост>
<Приоритет на отпечатана страна>
 
<Касета 2>*1
<Приоритет на скорост>
<Приоритет на отпечатана страна>
 
<Касета 3>*1
<Приоритет на скорост>
<Приоритет на отпечатана страна>
 
<Касета 4>*1
<Приоритет на скорост>
<Приоритет на отпечатана страна>

<Настройки за печат>

Конфигурирайте настройките за отпечатване.
<Авт. изтрив. преустановени задания>
Можете да конфигурирате така, че ако устройството спре да отпечатва задание поради грешка, заданието да бъде изтрито автоматично след определен период от време.
<Задаване на тази функция>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Задаване на време>
0 до 5 до 240 (мин)

<Настройки за сканиране>

Конфигурирайте настройките за сканиране.
<Автоматично онлайн>
Когато сканирате документи от компютър, от тази настройка укажете дали автоматично да преминавате онлайн за отдалечено сканиране (режим на готовност за сканиране), без да използвате работния панел.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Автоматично офлайн>
Ако в рамките на определеното време след показване на долния екран (устройството е в онлайн режим за сканиране) не се извърши сканиране, устройството автоматично преминава в офлайн режим. Задайте периода от време, след който устройството да премине към офлайн режим.
<Задаване на тази функция>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Задаване на време>
1 до 5 до 60 (мин)

<Генериране на файл>

Конфигурирайте настройките за генериране на файлове.
<Н-ки за изображения в изходни файлове>
Задайте настройки за гама стойност при конвертиране на сканирани документи във файлове.
<Ст-ст на гама YCbCr при изпр.>
Изберете гама стойността, използвана при конвертиране на сканирани цветни оригинали в зададения файлов формат. Можете да зададете същата гама стойност като тази на монитора, който ще се използва за преглед на конвертираните файлове. Файловете се възпроизвеждат с яркостта на оригиналните документи.
<Гама 1,0>
<Гама 1,4>
<Гама 1,8>
<Гама 2,2>
За гама стойността на монитора вижте неговото ръководство с инструкции.
<Настройки на OCR (търсене в текст)>
За да конвертирате текстов документ в "PDF с възможност за търсене" с помощта на функцията OCR (оптично разпознаване на символи), укажете дали устройството автоматично да разпознава ориентацията на оригиналния документ и текста в него.
<Интелигентно сканиране>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Наст. 256-бит AES (шиф. PDF)> *1
Когато генерирате шифрован PDF файл, нивото на шифроване на PDF може да се зададе на "128-бита" или "256-бита". Ако изберете опцията "256-бита", можете изберете с коя версия на Acrobat да се запази съвместимостта.
<Acrobat 9.0 или еквивалент>
<Acrobat 10.0 или еквивалент>

<Ръководство за настройка на факса> *1*2

Изберете тази настройка, за да се изведат на екрана инструкции за задаване на настройки на факса, включително номер на факс и режим на получаване. Конфигуриране на първоначалните настройки за факс функциите
60R7-090