Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu

Jeżeli podczas skanowania lub drukowania wystąpi błąd lub w razie jakiegokolwiek problemu z połączeniem sieciowym lub ustawieniami, na wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów i rozwiązań problemów, patrz komunikaty poniżej. Jeżeli podczas logowania wyświetlany jest sześciocyfrowy numer, należy zapoznać się z sekcją Jeżeli podczas logowania wyświetlany jest sześciocyfrowy numer.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Strona informacyjna Active Directory nie działa. Skontaktuj sie z menadżerem systemu.
Nie można zweryfikować CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Błąd D0-nn (nn to dwa znaki alfanumeryczne)
Nie można wysłać nowego PINU przez e-mail. Sprawdź ustawienia.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM DL SCALE ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Błąd IEEE 802.1X. Ust. właściwe inf. o certyfikacie.
Błąd IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Błąd IEEE 802.1X. Nie można zbadać certyfikatu.
Błąd IEEE 802.1X. Nieprawidłowy certyfikat.
Błąd IEEE 802.1X. Wygasł okres ważności certyfikatu.
Błąd IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.
Błąd IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytel.
Ustaw adres IP.
Nie można ustawić PDF (Formatuj do PDF/A) jako domyślnego. Wszystkie inne ustawienia zostały ustawione.
Błąd TLS
Nie można usunąć domyślnego klucza, gdyż jest wykorzystywany przez TLS lub inne ustawienia. Sprawdź ustawienia.
Błąd TCP/IP
Brak zasobów. Zaczekaj chwilę, a następnie ponów operację.
Sprawdź ustawienia TCP/IP.
Sprawdź TCP/IP. (Główna linia)
Sprawdź TCP/IP. (Podrzędna linia)
Uniwersalny wydruk: Wystąpił błąd komunikacji z serwerem.
Uniwersalny wydruk: Nie można wykonać uwierzytel. z serwerem.
Uniwersalny wydruk: Certyfikat wygasł.
Uniwersalny wydruk: Wystąpił wewnętrzny błąd.
Uniwersalny wydruk: Drukarka nie została zarejestrowana.
Sprawdź adapter przewodow. sieci LAN podłączony do portu USB.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nie masz uprawnień dostępu do strony XXX.
Konto wygasło. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Błąd połącze. Access point. Spr. inf. o sieci bezprzewodowej LAN.
Tryb AP: Zakończono z powodu błędu.
Tryb AP: Zakończono ponieważ nie znaleziono innego urządzenia.
Tryb AP: Osiąg. maksy. liczbę urządzeń, które mogą się połączyć.
Tryb AP: Połączony z innymi urządzeniami.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Pojawił się błąd. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Brak odpowiedzi.
Prawie pełny poj. na zuż. toner. Jesz. nie wym. wymia.
Wymień pojemnik na zużyty toner.
Nie można przywołać ustawień ponieważ dla przycisku ta funkcja nie istnieje.
Nie można przywołać ustawień ponieważ została wyłączona funkcja dla przycisku.Włącz funkcję, a następnie spróbuj ponownie.
Zsynchronizuj domyślne ust.: Zaloguj się pon. aby zsynchronizo.
Ust. niestan. synchronizacji: Niektóre ustawienia są ograniczone.
Ustawienia niestandardowej synchronizacji: Pojawił się błąd.
Zsynchronizuj domyślne ustawienia: Włączanie synchronizacji...
Synchronizuj ust. niestandardowe: Błąd uwierzytelniania serwera.
Synchronizuj ust. niestandardowe: Nie można znaleźć serwera.
Synchro. ust. niestandardowe: Nie można zidentyfikować serwera.
Sprawdź okładki.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nie udało się wygenerować Klucza podpisu urządzenia. Wprowadź adres e-mail w Ustawieniach połączeń.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Niepowo. rejestracji routingu. Spr. Ustawie. statycznego routingu.
Zdejmij oryginał ze szklanej płyty.
Zabrudzony jest obszar skanow. oryginału (Podajnik).
Zabrudz. jest obsz. skanow. orygin. (wąski pas szyby).
Ponownie połóż oryginały we właściwej kolejności, a następnie wciśnij klawisz [Start].
Przywróć kolejność dokumentów i naciśnij [Start] (Dane zeskanowanego obrazu przekraczają limit rozmiaru. Ustawienia zostaną automatycznie poprawione i nastąpi ponowne skanowanie).
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Liczba wyników wyszukiwania przekroczyła limit. Zmień warunki wyszukiwania i spróbuj ponownie.
Warunki wyszukiwania zawierają znaki, których nie można użyć na wybranym serwerze.
Podcz. weryfikacji wystąpił błąd.
Ten CRL jest nieważny.
Ten CRL wygasł.
This application does not support the security policy function.
Nie można zarejestrować, ponieważ nie jest obsługiwany algorytm tego klucza.
Nie można ustawić jako Domyślny Klucz, ponieważ klucz ten jest nieprawidłowy lub nieważny.
Ten certyfikat został odwołany.
Ten certyfikat jest nieważny.
Ten certyfikat wygasł.
Nie można drukować tego zadania.
The specified application cannot be installed on this device.
Brak odpowiedzi z serwera. Sprawdź ustawienia.
Z powodu nieprawidłowych ustawień wersji serwera nie można rozpocząć wyszukiwania. Sprawdź ustawienia.
Sprawdź serwer.
Odpowiedni format papieru, A4, nie jest dostępny.
Linia podrz. została odłączona z powodu konfliktu maski podsieci.
Zbyt wiele podkatalogów.
Usuń cały wyprowadzony papier.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Klucz domyślny nie został ustawiony. Sprawdź Ustawienia TLS.
Nie jest ustawiony domyślny klucz. Sprawdź w Ustawieniach Certyfikatu ustawienia klawisza Klucz oraz Lista Certyfikatu.
Połączenie dozwolonej wersji oraz wybranego algorytmu jest niewłaściwe. Wprowadź ponownie ustawienia.
Podłączono sieciowy adapter LAN, którego nie można użyć.
Nie można zweryfik. certyfikatu.
Należy wymienić pamięć wewnętrzną. (Skon. się z serwisem).
Nie można wykonać zadania ponieważ skanowane oryginały zawierały puste strony.
Nie można połączyć.
Nie można edytować/usunąć papieru ponieważ jest on aktualnie używany przez inne ustawienia w Ustawieniach/Rejestracji.
Mogła zostać włożona kaseta z niewłaściwym kolorem tonera. Jeżeli ta kaseta pozostanie w urządzeniu mogą się pojawić nieprawidłowości. Sprawdź włożoną kasetę tonera.
W Ustawieniach/Rejestracji sprawdź nazwę komputera.
Nie można zmienić ustawień, ponieważ wybrany klucz jest aktualnie używany.
Nie można odnaleźć wybranego serwera. Sprawdź ustawienia.
Nie można nawiązać połączenia z wybranym serwerem. Sprawdź ustawienia.
Ustawienia opcji wprowadzone z Menu ustawień nie mogą być obecnie używane. Skontaktuj się z managerem systemu.
Wybrany przycisk może być niedstępny. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie można wysłać.
Sesja wygasła. Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie wejść do bazy danych.
Z powodu przerwy nie można zakończyć wyszukiwania. Sprawdź ustawienia.
Nie można wykonać gdyż w pliku występują nieobsługiwane dane.
Bezpośrednie połączenie: Zakończono z powodu błędu.
Bezpoś. połączenie: Zakończono ponie. nie znale. innego urządze.
Nie można uzyskać dostępu do bazy danych. Ponownie uruchom urządzenie.
Błąd dos. cert. podpi. cyfr.
Błąd wygaś. daty certyfika.
Nie można się zalogować ponieważ wielu użytkowników zostało zarejestrowanych pod tą samą nazwą użytkownika. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie można zapisać żadnych nowych przycisków ponieważ liczba zapisanych przycisków osiągnęła dozwolony limit. Przyciski już zapisane mogą zostać nadpisane.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nie można zarejestrować ponieważ liczba zarejestrowanych użytkowników osiągnęła limit.
Nie można pozyskać szczegółowych informacji o urządzeniu. Czy chcesz zarejestrować to urządzenie jako odbiorcę?
Wymień zasobnik z tonerem. (XXXX)
Nie można rozpoznać kasety tonera. Wyciągnij kasetę tonera, następnie włóż ją ponownie inaczej informacje o pozostałym tonerze nie będą poprawnie wykrywane.
Poziom tonera XXXX jest niski. Wymiana nie jest jeszcze wymagana.
Wprowadzony PIN jest niepoprawny.
Serwer uwierzytelniający nie działa. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie można znaleść serwera uwierzytelniającego. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie ustawiono żadnego hasła po stronie serwera uwierzytelniającego. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie można się zalogować ponieważ nie zezwolono na anonimowy dostęp do serwera uwierzytelniania. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Niezbędne do zalogowania do serwera uwierzytelniającego informacje o koncie są nieważne. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Znaleziono w sieci taki sam adres IP.
W sieci wykryto konflikt adresu IP (główna linia).
W sieci wykryto konflikt adresu IP (podrzędna linia).
Nie można wykonać operacji, ponieważ wystąpił nieznany błąd.
Sprawdź połączenie z siecią.
Sprawdź połączenie sieciowe. (Linia główna)
Sprawdź połączenie sieciowe. (Linia podrzędna)
Skanowanie zostało anulowane ponieważ oryginały nie zostały poprawnie wprowadzone.
Usuń z podajnika zablokowane oryginały z podajnika i pozostałe oryginały z tacki podajnika, następnie, ponownie umieść oryginały na tacce podajnika i wciśnij klawisz [Start].
Usuń oryginał z podajnika.
Otwarta przednia pokrywa urządzenia wykańczającego.
Trwa realizacja wielu zad...
Nie można się zalogować ponieważ w wydziale zarządzania ID wystąpił błąd uwierzytelniania. Skonaktuj się z menadżerem systemu.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn błąd renderowania (gdzie „nn” jest nazwą modułu)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nie można przywołać ustawień przycisku ponieważ wykonywane są inne zadania.
Zapis do ekranu głównego zostanie anulowany i nastąpi powrót do funkcji ekranu ponieważ nie masz praw do zapisywania przycisków. Zaloguj się jako administrator, a następnie spróbuj ponownie.
Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.
Hasło nie spełnia wymagań polityki haseł. Zmień hasło.
Włożono kasetę tonera, która nie może zostać użyta w tym urządzeniu, więc drukowanie nie jest obecnie możliwe. Upewnij się, że włożono właściwą dla urządzenia kasetę tonera. (wyłącznie Seria C477)
Ustawienia zegara tego urządzenia oraz serwera uwierzytelniającego mogą być nie zsynchronizowane. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Błąd poł. sieci bezprzewo. LAN. Wyłącz i włącz główne zasilanie.
Błąd połącze. sieci bezprze. LAN. Spr. inf. o sieci bezprzewo. LAN.
Nie można wysłać ponieważ pamięć jest zapełniona. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Nie można kontynuować ponieważ pamięć została zapełniona.
Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Czy chcesz wydrukować zeskanowane strony?
Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Czy chcesz wysłać zeskanowane strony?
Skanowanie zostanie anulowane, gdyż pamięć została zapełniona. Zapisać zeskanowane strony?
Liczba zapisanych danych dla zarejestrowanych użytkowników osiągnęła limit. Można wykonać operacje, ale tym razem nie można zapisać danych (logów ustawień zadań, zawartości osobistych ustawień, itp.). Aby przy następnym logowaniu móc zapisywać dane, należy usunąć niepotrzebne dane innych użytkowników. Skontaktuj się z menadżerem systemu lub sprawdź w instrukcji aby uzyskać więcej informacji.
Zapis do ekranu głównego zostanie anulowany ponieważ nie jesteś zalogowany. Powróć do funkcji ekranu, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie.
Sprawdź hasło i nazwę użytkownika lub sprawdź ustawienia.
Włóż papier.
Skanowanie anulowano, gdyż rozmiar danych skanowanego oryginału przekracza limit. Skanowanie można kontynuować, gdy zmniejszy się ostrość i jako Typ oryginału wybierze się Tekst.
Some applications require license confirmation.
Chłodzenie... Proszę czekać.
Inf. ust. przez obecnie zalogo. użytkownika nie zostaną zapisane.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nie można się zalogować. Sprawdź login odbiorcy.
Nie można zapisać hasła, gdyż liczba haseł, zapisanych dla każdego logującego się użytkownika, osiągnęła limit.

Jeżeli podczas logowania wyświetlany jest sześciocyfrowy numer

Jeżeli podczas logowania wystąpi błąd, pod treścią komunikatu może zostać wyświetlony sześciocyfrowy numer. Należy podjąć odpowiednie czynności zależnie od wyświetlonego sześciocyfrowego numeru.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
7WF7-0SR