<Drukarka>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Raport Wydruków>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Można drukować raporty dotyczące ustawień urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport Wydruków>
-
-
-
-
-
-

<Ustawienia drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Określ ustawienia drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II)).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.

<Ograniczenie Zadań dla Drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Jeżeli w tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, możesz narzucać ograniczenia w zakresie zadań przesyłanych ze sterownika drukarki.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ograniczenie Zadań dla Drukarki>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Wybierz Zadania do Dopuszczenia>: <Zarezerwowane zadania>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings

<Wybór PDL (Plug-n-Play)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Wybierz domyślny język strony (PDL).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybór PDL (Plug-n-Play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Faks>*1, <PCL6 (V4)>*1
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.

<Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
W przypadku drukowania zadania, dla którego jako źródło papieru wybrano tacę wielofunkcyjną, można wybrać nadawanie priorytetu ustawieniom sterownika, a nie ustawieniom papieru skonfigurowanym z poziomu urządzenia. Oprócz tego po nadaniu priorytetu ustawieniom z poziomu urządzenia, ustaw tryb wymuszania podawania, jeśli taca wielofunkcyjna jest ustawiona na dowolny format papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.>
<Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>, <Tryb B (Elastyczny jeżeli wybrano dow. rozmiar)>, <Tryb C (Podawaj tylko jeżeli zgadzają się usta. papieru)>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Po spełnieniu poniższych warunków można nacisnąć <Tym. zmień pap. w tacy wielofun.> na ekranie wyboru papieru <Kopia> i <Dostęp do zapis. plików>, aby zmienić rozmiar/typ papieru do załadowania z tacy wielofunkcyjnej:
Jeśli papier jest załadowany do tacy uniwersalnej
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>
Jeśli dla opcji <Domyślne tacki wielofunkcyjnej> wybrano ustawienie <Użyj ustawienia>
Jeśli format papieru określony w sterowniku drukarki znacznie odbiega od formatu papieru ustawionego dla tacy wielofunkcyjnej, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
Po wybraniu papieru o dowolnym rozmiarze dla <Tryb A (Określ priorytety ust. sterownika drukarki)> należy pamiętać, że.
W przypadku drukowania na kopertach należy określić typ papieru w sterowniku drukarki. Jeśli nie został on określony, drukowanie może nie zostać wykonane.
Może wystąpić zakleszczenie papieru lub inny problem z drukowaniem, jeśli typ papieru nie został określony podczas drukowania na innym typie papieru.

<Ustawienia długości koperty> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Można ustawić długość klapki po pionowym (z klapką dalej od użytkownika) załadowaniu kopert Nagagata 3 w tacy wielofunkcyjnej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia długości koperty>
0 do 30,0 mm
Tak
Tak
Nie
Tak
B
Settings for Printer Settings
Aby zmienić to ustawienie, w pozycji <Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.> musi być wybrana opcja <Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>.
Ustawienie to jest stosowane w następujących przypadkach:
Jeśli koperta Nagagata 3 jest określona w sterowniku drukarki
Jeśli taca wielofunkcyjna jest ustawiona jako źródło papieru podczas wysyłania zadania ze sterownika drukarki
Jeśli w pozycji <Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.> wybrano opcję <Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>

<Ustawienia hasła PS>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Można określić hasło, które ogranicza użycie polecenia sterującego przygotowanego przez drukarkę PS.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia hasła PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> jest hasłem, które umożliwia zmiany parametru systemowego, a <StartJob Password> jest hasłem, które umożliwia wykonanie operatora startjob, exitserver. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacją języka PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Można ustawić źródło papieru używane dla polecenia PCL5 PaperSource.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb poda. papieru podczas korzys. z emulacji PCL>
<Tryb 0>, <Tryb 1>, <Tryb 2>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego ustawienia, patrz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II)).
7W6K-0R7