Grundläggande metod för papperspåfyllning

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper som används ganska ofta, t.ex. vanligt eller återvunnet papper. Fyll på det papper som du vanligtvis använder i papperslådan. Använd universalfacket när du tillfälligt använder ett pappersformat eller en papperstyp som inte har fyllts på i papperslådan.
För tillbehöret Cassette Feeding Unit-AM följer du instruktionerna för att fylla på papper i papperslådan.
Följ eventuella anvisningar på pappersförpackningen om hur papperet ska vändas.
Papperen kan börja överlappa varandra under matningen eller så kan pappersstopp inträffa, beroende på papperets snittyta. Att ändra papperets riktning och lägga i papperet på nytt kan åtgärda problem som beror på snittytan.
Om papperet tar slut och utskriften stoppas fyller du på en ny pappersbunt. Utskriften återupptas när den nya pappersbunten har fyllts på.

Fylla på papper i papperslådan

Du kan fylla på flikpapper i papperslådan. (Fylla på flikpapper)
1
Håll i papperslådans handtag och dra ut den så långt det går.
2
Justera pappersledarnas läge.
Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den samtidigt för att anpassa den till formatindikatorn för det papper som ska fyllas på.
Tryck på den övre delen av frontstyrskenan och förskjut den samtidigt för att anpassa den till formatindikatorn för det papper som ska fyllas på.
Skjut styrskenorna så att de klickar på plats. Om styrskenorna inte passas in korrekt visas inte pappersformatet på pekskärmen på rätt sätt. Det är också nödvändigt att justera styrskenorna korrekt för att undvika pappersstopp, smutsiga utskrifter och smuts inuti maskinen.
Papersformatsindikatorer
Förkortningarna på pappersformatsindikatorerna i papperslådan anger pappersformaten enligt följande:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Pappersformatsindikatorerna kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen. För information om tillgängliga pappersformat, se Tillgängligt papper.
3
Förbered papperet.
Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Bläddra alla fyra kanterna av pappersbunten väl.
Se till att det finns tillräckligt med luft mellan dem.
4
Fyll på papper.
Kontrollera att inställningen för pappersformat för papperslådan stämmer överens med det pappersformat som fyllts på i lådan.
Fyll på pappersbunten med utskriftssidan vänd uppåt och mot sidoväggen i papperslådan.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen. Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
Papper (exklusive kuvert):
Kuvert:
Om du använder papper med en logotyp, måste du kontrollera riktningen när du fyller på papper i papperskällan. Fylla på förtryckt papper
När du placerar kuvert bör du var noga med alla förberedelser och hur de riktas. Fylla på kuvert
Mer information om papper som kan fyllas på finns i Tillgängligt papper.
5
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
Ändra pappersformat och -typ
Om du fyller på papper av en annan typ i maskinen måste du ändra inställningarna. Om du inte ändrar inställningarna kan maskinen inte skriva ut ordentligt. Ange pappersformat och typ för papperslådan
När du ändrar pappersformat, ändra pappersformatsetiketten efter behov (Fästa pappersformatetiketten). Observera att etiketten för pappersformat kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen.

Fylla på papper i universalfacket

1
Öppna universalfacket.
Dra ut utmatningsfackets förlängning när du fyller på stora papper.
2
Justera pappersledarna efter papperets format.
3
Förbered papperet.
Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Bläddra alla fyra kanterna av pappersbunten väl.
Se till att det finns tillräckligt med luft mellan dem.
Separera varje ark när du använder OH-film.
4
Fyll på papper i universalfacket tills det tar stopp.
Fyll på papper med utskriftssidan nedåt.
Skärmbilden för att ange pappersformat och papperstyp visas när papperet är ordentligt isatt.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (). Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
Om du använder kuvert eller papper med en logotyp, måste du kontrollera riktningen när du fyller på dem i papperskällan.
Fylla på kuvert
Fylla på förtryckt papper
Antalet ark som kan fyllas på samtidigt varierar beroende på papperstypen. För mer information, se Tillgängligt papper.
När du fyller på flikpapper i universalfacket, fyll på flikpapper i omvänd ordningsföljd med utskriftssidan nedåt och flikarna i motsatt riktning från matningsriktningen.


5
Kontrollera pappersformat och papperstyp och tryck på <OK>.
Om du fyller på papper i fritt format eller om det visade format eller typen skiljer sig från det faktiska papperet, se Ange pappersformat och typ i universalfacket.
TIPS
Skriver ut på baksidan av ett utskrivet papper (andra sidan av 2-sidiga sidor)
Du kan skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper. Platta till ojämnheter på det utskrivna papperet och lägg det i universalfacket, med utskriftssidan nedåt (den tidigare utskrivna sidan uppåt). Tryck sedan på <Sida 2 av 2-sidig sida> på skärmbilden för val av papperstyp.
Använd endast papper som har skrivits ut med den här maskinen.
Fylla på overheadfilm
Om flera papper matas in eller om pappersstopp uppstår får du fylla på varje ark separat.
Om du lämnar overheadfilm i papperslådorna eller i universalfacket kan arken fastna i varandra och orsaka att flera ark matas samtidigt eller pappersstopp. När utskriften är klar, lägg tillbaka återstående overheadfilmer i originalförpackningen för förvaring och undvik platser som är utsatta för hög temperatur och fuktighet.
7W93-00S