המסך <Status Monitor>

לאחר שתבחר באפשרות <Status Monitor>, יופיע מסך שבו תוכל לבדוק את התקדמות המסמכים ואת סטטוס המכשיר ואת פרטי הגדרת הרשת.

<Error Information/Notification>

מציג את הפרטים של שגיאות שאירעו. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

<Device Information>

מציג את סטטוס המכשיר.
<Paper Information>
מציג אם הוטען נייר בכל מקור נייר.
<Cartridge Information>
מציג את הכמות הנותרת במחסניות הטונר. חלקים פנימיים אחרים עשויים להגיע לסוף חייהם לפני שהטונר אוזל.
<Secure Print Memory Usage>
מציג את כמות הזיכרון המשמשת ברגע זה לאחסון של נתוני מסמך מאובטחים. הדפסת מסמך המאובטח באמצעות PIN (הדפסה מאובטחת)
<Version Information>
מציג את פרטי הגרסה של הקושחה.
<Serial Number>
מציג את המספר הסידורי של המכשיר.

סטטוס ויומני מערכת של מסמכים אשר הודפסו והתקבלו

מציג את המצב הנוכחי של הפריט הנבחר. המסך <Print Job> מוצג להלן כדוגמה.

<Network Information>

מציג את הגדרות הרשת, כגון כתובת ה-IP של המכשיר, ופרטי מצב, כגון מצב תקשורת ה-LAN האלחוטית. הצגת הגדרות הרשת

כתובת IP

מציגה את כתובת ה-IPv4 של המכשיר.
באפשרותך לציין האם להציג את כתובת ה-IP במסך <Status Monitor> על ידי הגדרת <Display IP Address>. <Display IP Address>

<Rmv. Mem. Media>

משמש להסרה בטוחה של התקן זיכרון USB. אפשרות זו מוצגת רק כאשר התקן זיכרון USB מחובר למכשיר. הסרת התקן זיכרון ה-USB‏
6X94-021