הצגת הגדרות הרשת

התצורה של כתובת ה-IP לא נקבעה כראוי אם היא מוצגת כ-"0.0.0.0".
חיבור המכשיר לרכזת מיתוג או לגשר עלול להוביל לכשל בחיבור, אפילו אם כתובת ה-IP מוגדרת כראוי. ניתן לפתור את הבעיה על ידי קביעת מרווח זמן מסוים שרק אחריו יתחיל המכשיר בתקשורת. הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות הרשת הנוכחיות. רשימת נתוני משתמשים/רשימת נתוני מנהלי מערכת

הצגת הגדרות IPv4

<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <IPv4>‏  בחר את ההגדרה שברצונך להציג  בדוק את ההגדרות

הצגת הגדרות IPv6

<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <IPv6>‏  בחר את ההגדרה שברצונך להציג  בדוק את ההגדרות

הצגת כתובת ה-MAC ברשת LAN קווית

1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Ethernet Driver Settings>.
כתובת ה-MAC תוצג.

הצגת כתובת ה-MAC ומידע לרשת אלחוטית

1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Wireless LAN Settings>.
4
קרא את ההודעה שמוצגת ובחר <OK>.
5
בחר <Connection Information‎>.
6
בחר את ההגדרה שברצונך להציג.
הצגת פרטי אבטחה
כדי להציג פרטים לגבי WEP ו-WPA/WPA2-PSK, בחר <Security Settings>.
הצגה ממסך <Status Monitor>
ניתן להציג את <Wireless LAN Status> ו-<Latest Error Information> מ-<Status Monitor>.
<Status Monitor>‏  <Network Information>‏  <Network Connection Type>‏  בחר את ההגדרה שברצונך להציג
6X94-00R