ציון כתובות MAC להגדרות חומת אש

ניתן להגביל את התקשורת רק למכשירים עם כתובת MAC ספציפית, או לחסום מכשירים עם כתובות MAC ספציפיות אך להרשות תקשורת אחרת.
הפונקציה אינה זמינה כאשר המכשיר מחובר ל-LAN אלחוטי.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [Firewall Settings].
4
לחץ על [Edit] במסנן כתובת MAC שהוגדרה כיעד.
כדי להגביל נתונים הנשלחים מהמכשיר למחשב, בחר [Outbound Filter]. כדי להגביל נתונים המתקבלים ממחשב, בחר [Inbound Filter].
5
ציין את ההגדרות לסינון מנות.
בחר את התנאי המוקדם (מדיניות ברירת המחדל) כדי לאפשר או לדחות את התקשורת של מכשירים אחרים עם המכשיר, וציין כתובות MAC כחריגות.
1
בחר בתיבת הסימון [Use Filter] ולחץ על לחצן הבחירה [Reject] או [Allow] עבור [Default Policy].
[Use Filter]
בחר בתיבת הסימון כדי להגביל את התקשורת. נקה את תיבת הסימון כדי להשבית את ההגבלה.
[Default Policy]
בחר את התנאי המתלה כדי לאפשר או לדחות את התקשורת של מכשירים אחרים עם המכשיר.
[Reject]
בחר להעביר מנות תקשורת רק כאשר הן נשלחות או מתקבלות ממכשירים שכתובות ה-MAC שלהם הוזנו ב-[Exception Addresses]. התקשורת עם מכשירים אחרים אסורה.
[Allow]
בחר לחסום מנות תקשורת רק כאשר הן נשלחות או מתקבלות ממכשירים שכתובות ה-MAC שלהם הוזנו ב-[Exception Addresses]. התקשורת עם מכשירים אחרים מותרת.
2
ציין כתובות חריגות.
הזן את כתובת ה-MAC בתיבת הטקסט [Address to Register] ולאחר מכן לחץ על [Add].
אין צורך לתחום את הכתובת במקפים או פסיקים.
בדוק שאין שגיאות בהזנה
אם כתובות MAC הוזנו באופן שגוי, ייתכן שלא תוכל לגשת למכשיר מממשק המשתמש המרוחק, ובמקרה כזה עליך להגדיר <MAC Address Filter> כ-<Off>. <MAC Address Filter>
כאשר [Reject] נבחר למסנן יוצא
לא ניתן לסנן מנות יוצאות של שידור לקבוצה ושידור רגיל.
מחיקת כתובת MAC מהחריגות
בחר כתובת MAC ולחץ על [Delete].
3
לחץ על [OK].
6
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
שימוש בלוח ההפעלה
ניתן גם להפעיל או להשבית סינון כתובות MAC מתוך <Menu> במסך Home (בית). <MAC Address Filter>
6X94-044