<Network>

כל ההגדרות הקשורות לרשת מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().
כוכביות (*)
לא ניתן לייבא או לייצא הגדרות המסומנות ב-"‎‏‏*1".
הגדרות המסומנות ב-"‎‏‏*2" עשויות שלא להופיע, בהתאם לדגם שבו אתה משתמש, באפשרויות או בפריטי הגדרות אחרים.

<Select Wired/Wireless LAN>

בעת העברת המכשיר מ-LAN אלחוטי ל-LAN חוטי, עליך לציין את ההגדרה. לחלופין, בעת העברת המכשיר מ-LAN חוטי ל-LAN אלחוטי, אין צורך לציין הגדרה זו (ניתן לעבור באמצעות <Wireless LAN Settings> להלן). בחירת רשת LAN קווית או אלחוטית
<Wired LAN>
<Wireless LAN>

<Wireless LAN Settings>

קבע הגדרות לחיבור המכשיר ל-LAN אלחוטי. ניתן גם לעיין בהגדרות הנוכחיות או לקבוע את ההגדרה לחיסכון בצריכת חשמל.
<SSID Settings>
בחר כדי לקבוע תצורה של חיבור אלחוטי על-ידי ציון פרטים הכוללים SSID או מפתח רשת, בהזנה ידנית מלוח ההפעלה.
<Select Access Point>
נתבי LAN אלחוטי המסוגלים לגשת אל המכשיר יאותרו באופן אוטומטי, כדי שתוכל לבחור מהרשימה. עליך להזין ידנית מפתח רשת, כגון PSK או מפתח WEP. הגדרת חיבור על ידי בחירת נתב אלחוטי
<Enter Manually>
בחר כדי לקבוע תצורה של חיבור אלחוטי, בהזנה ידנית של SSID. בשיטה זו תוכל לקבוע הגדרות מפורטות של אימות והצפנה. הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות
<Security Settings>
‎<None>
<WEP>‎
<Open System>
מפתח WEP‏ 1 עד 4
<Shared Key>
מפתח WEP‏ 1 עד 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<WPS Push Button Mode>
בחר כדי לקבוע באופן אוטומטי תצורת חיבור אלחוטי באמצעות הלחצן שעל נתב WPS אלחוטי. הגדרת החיבור באמצעות מצב לחצן WPS‏
<WPS PIN Code Mode>
בחר כדי לקבוע תצורת חיבור אלחוטי על-ידי הזנה של קוד PIN עבור נתב WPS אלחוטי. הגדרת החיבור באמצעות מצב קוד PIN של WPS‏
<Power Save Mode>
בחר אם להעביר את המכשיר למצב חיסכון בחשמל לפי אותות המגיעים מהנתב האלחוטי.
<Off>
<On>
‎<Connection Information>‎ ‎‏‏*1
בחר כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות של LAN אלחוטי. הצגת הגדרות הרשת
<MAC Address>
‎<Wireless LAN Status>
<Latest Error Information>
<Channel>
<SSID Settings>
<Security Settings>‎
<Power Save Mode>

<Direct Connection Settings>

הגדר אם להתחבר ישירות. אם תפעיל פונקציה זו, ניתן יהיה להתחבר ישירות למכשיר גם בסביבה ללא נקודת גישה או נתב LAN אלחוטי. חיבור ישיר (מצב נקודת גישה)
<Use Direct Connection>
<Off>
<On>
<Direct Connection Termination>
קבע זמן לניתוק אוטומטי לאחר יצירה של חיבור ישיר.
<Automatically Terminate Session>
<Off>
<On>
<Time Until Session Terminates>
1 עד 60 (min.)
<Access Point Mode Settings>
הגדר באופן שרירותי את ה-SSID/מפתח הרשת. אם ברצונך לחבר בו-זמנית מספר התקנים ניידים אל המכשיר, עליך לקבוע תצורה שרירותית של SSID ושל מפתח רשת.
<Use Custom SSID>
<Off>
<On>
<SSID>
<Use Custom Network Key>
<Off>
<On>
<Network Key>
‎<Keep Enabled If SSID/Ntwk Key Spcfd>‎ ‎‏‏*2
ציין האם על המכשיר להמתין לחיבור ישיר.
<Off>
<On>
בעת הגדרת פריט זה לאפשרות <On>, הגדר מראש SSID או מפתח רשת מותאמים אישית באמצעות <Access Point Mode Settings>.
<Config. IP Address For Direct Conn.‎>
הזן באופן ידני את כתובת ה-IP של המכשיר בזמן החיבור הישיר.
192.168.22.1

<Easy Connection via PC>

התחל בהליך לחיבור קל דרך מחשב (מצב הגדרה ללא כבלים). ניתן להשתמש ב-Canon Laser NW Device Setup Utility כדי להגדיר תצורה של הגדרות רשת דרך מחשב.
הורד את Canon Laser NW Device Setup Utility מאתר Canon (https://global.canon/).

<TCP/IP Settings>

קבע הגדרות לשימוש בהתקן ברשת TCP/IP, כגון הגדרות כתובת IP.
<IPv4 Settings>
קבע הגדרות לשימוש במכשיר ברשת IPv4.
<IP Address Settings>
הגדר את כתובת ה-IP, המשמשת לזיהוי של התקנים, כגון מחשבים ומדפסות, ברשת TCP/IP. הגדרת כתובת IPv4‏
<Auto Acquire>
<Auto Acquire>
<Off>
<On>
<Select Protocol>
    <Off>
    <DHCP>
<Auto IP>
    <Off>
    <On>
‎<Manually Acquire>‎ ‏*2
<IP Address>:‏ 0.0.0.0
<Subnet Mask>:‏ 0.0.0.0
<Gateway Address>:‏ 0.0.0.0
<Check Settings>
<DHCP Option Settings>
אם DHCP מאופשר, השתמש בהגדרות אלה כדי לבחור אם להשתמש בפונקציות האופציונליות של DHCP לקבלת כתובת שרת ה-DNS או שם התחום. קביעת תצורה של DNS‏
<Acquire Host Name>
<Off>
<On>
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
<Acquire DNS Server Address>
<Off>
<On>
<Acquire Domain Name>
<Off>
<On>
<Acquire WINS Server Address>
<Off>
<On>
<Acquire POP Server Address>
<Off>
<On>
<PING Command>
בחר כדי לבדוק אם המכשיר מחובר למחשב דרך רשת. בדיקת חיבור הרשת
<IPv6 Settings>
קבע הגדרות לשימוש במכשיר ברשת IPv6. הגדרת כתובות IPv6‏
<Use IPv6>
<Off>
<On>
<Check IPv6 Settings>
תוכל לבדוק את הכתובת המקומית לקישור המתקבלת באופן אוטומטי.
<Stateless Address Settings>
אפשר או השבת כתובות ללא-מצב.
<Stateless Address Settings>
<Off>
<On>
<Check Settings>
<Stateless Address>
<Prefix Length>
<DHCPv6 Settings>
אפשר או השבת את הכתובת עם המצב המתקבלת דרך DHCPv6.
<Use DHCPv6>
<Off>
<On>
<Check Settings>
<Stateful Address>
<Prefix Length>
<DHCP Option Settings>
אם DHCP מאופשר, השתמש בהגדרות אלה כדי לבחור אם להשתמש בפונקציות האופציונליות של DHCP לקבלת כתובת שרת ה-DNS או שם התחום. קביעת תצורה של DNS‏
<Acquire DNS Server Address>
<Off>
<On>
<Acquire Domain Name>
<Off>
<On>
<DNS Settings>
קבע הגדרות עבור מערכת שמות התחומים (DNS), המספקת שם מארח לפענוח של כתובות IP. קביעת תצורה של DNS‏
<IPv4 DNS Server Address Settings>
ציין את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS בסביבת ה-IPv4.
<Primary DNS Server>:‏ 0.0.0.0
<Secondary DNS Server>:‏ 0.0.0.0
<DNS Host Name/Domain Name Settings>
ציין את שם המארח של המכשיר לרישום בשרת ה-DNS, כמו גם את שם התחום שאליו משתייך המכשיר.
<IPv4>
<Host Name>
<Domain Name>
<IPv6>
<Use IPv4 Host/Domain>
<Off>
<Host Name>
<Domain Name>
<On>
<DNS Dynamic Update Settings>
בחר אם לעדכן באופן דינמי את רשומות ה-DNS בכל פעם שכתובת ה-IP של המכשיר תשתנה.
<IPv4>
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
<DNS Dynamic Update Interval>
    0 עד 24 עד 48 (hr.)
<IPv6>
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
<Register Manual Address>
    <Off>
    <On>
<Register Stateful Address>
    <Off>
    <On>
<Register Stateless Address>
    <Off>
    <On>
<DNS Dynamic Update Interval>
    0 עד 24 עד 48 (hr.)
<mDNS Settings>
קבע הגדרות לשימוש בפונקציות DNS ללא שרתי DNS.
<IPv4>
<Use mDNS>
<Off>
<On>
<mDNS Name>
<IPv6>
<Use mDNS>
<Off>
<On>
<Use Same mDNS Name as IPv4>
    <Off>
        <mDNS Name>
    <On>
<WINS Settings>
קבע הגדרות עבור Windows Internet Name Service‏ (WINS), המספק שם NetBIOS לפענוח של כתובות IP בסביבת רשת מעורבת של NetBIOS ו-TCP/IP. קביעת תצורה של WINS‏
<WINS Resolution>
<Off>
<On>
<WINS Server Address>:‏ 0.0.0.0
<LPD Settings>
אפשר או השבת LPD - פרוטוקול הדפסה שבו ניתן להשתמש בכל פלטפורמת חומרה או מערכת הפעלה. ניתן גם להגדיר את פרק הזמן הקצוב לקליטה, שאחריו ההדפסה תבוטל במקרה של הפרעה לקליטת נתוני ההדפסה. קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD‏
<Use LPD Printing>
<Off>
<On>
<RX Timeout>
 1 עד 5 עד 60 (min.)
<RAW Settings>
אפשר או השבת RAW, פרוטוקול הדפסה ספציפי ל-Windows. ניתן גם להגדיר את פרק הזמן הקצוב לקליטה, שאחריו ההדפסה תבוטל במקרה של הפרעה לקליטת נתוני ההדפסה. קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD‏
<Use RAW Printing>
<Off>
<On>
<RX Timeout>
 1 עד 5 עד 60 (min.)
<WSD Settings>
הפעל או השבת עיון אוטומטי וקבלת מידע עבור המדפסת באמצעות פרוטוקול ה-WSD. קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD‏
<Use WSD Printing>
<Off>
<On>
<Use WSD Browsing>
<Off>
<On>
<Use Multicast Discovery>
<Off>
<On>
<Use HTTP>
הפעל או השבת HTTP, הדרוש לתקשורת עם מחשב, כגון במקרה של שימוש בממשק המשתמש המרוחק, הדפסת WSD או הדפסה באמצעות Google Cloud Print. השבתת תקשורת HTTP‏
<Off>
<On>
‎<Use IPSec>‎ ‎‏‏*1
בחר אם לבצע תקשורת מוצפנת על-ידי יצירת רשת פרטית וירטואלית (VPN) דרך IPSec. קביעת תצורת ההגדרות של IPsec‏
<Off>
<On>
<Port Number Settings>
החלף מספרי יציאות עבור פרוטוקולים בהתאם לסביבת הרשת. שינוי מספרי יציאות
<LPD>
1 עד 515 עד 65535
<RAW>
1 עד 9100 עד 65535
<WSD Multicast Discovery>
1 עד 3702 עד 65535
<HTTP>
1 עד 80 עד 65535
<Multicast Discovery>
1 עד 427 עד 65535
<POP3>
1 עד 110 עד 65535
<SNMP>
1 עד 161 עד 65535
<MTU Size>
בחר גודל מרבי למנות שהמכשיר ישלח או יקבל. שינוי יחידת השידור המרבית
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP Settings>

קבע הגדרות לניטור ולבקרה של המכשיר ממחשב שבו פועלת תוכנה תואמת SNMP. מעקב ובקרה של המכשיר עם SNMP‏
<SNMPv1 Settings>
הפעל או השבת SNMPv1. אם תפעיל SNMPv1, ציין שם קהילה והרשאות גישה אל אובייקטים של בסיס מידע לניהול (MIB).
<Off>
<On>
<SNMPv3 Settings>
הפעל או השבת SNMPv3. השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לפרט הגדרות להחלה כאשר SNMPv3 מופעל.
<Off>
<On>
<Acquire Printer Mngt. Info. from Host>
הפעל או השבת את הניטור של מידע ניהול המדפסת ממחשב ברשת שבו פועלת תוכנה תואמת SNMP.
<Off>
<On>
<Format Host Rsrcs. MIB to RFC2790>
קבע אם לציית למפרטים המתקדמים (RFC2790) של הפרוטוקול בעת ניטור מצב המכשיר מתוכנה תואמת SNMP.
<Off>
<On>

<Use Dedicated Port>

הפעל או השבת את היציאה הייעודית. היציאה הייעודית משמשת במהלך הדפסה מהמחשב ובעת עיון או קביעה של הגדרות המכשיר דרך הרשת.
<Off>
<On>

<Dedicated Port Auth. Method>

קבע אם להגדיר את שיטת האימות באופן ספציפי לשיטה המאובטחת בעת השימוש ביציאה הייעודית. בחירת <Mode 2> תגביל את שיטת האימות ספציפית לשיטה המאובטחת.
<Mode 1>
<Mode 2>
בחירת <Mode 2> תמנע יצירת חיבור מתוכנת ניהול ההתקן או ממנהל ההתקן במקרים מסוימים.

<Wait Time for Conn. at Startup>

קבע זמן המתנה להתחברות לרשת. בחר את ההגדרה בהתאם לסביבת הרשת. הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת
0 עד 300 (sec.‎)

<Ethernet Driver Settings>

בחר את סוג ה-Ethernet‏ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ואת מצב התקשורת של Ethernet (דו-סטרי למחצה/דו-סטרי מלא). ניתן גם להציג את כתובת ה-MAC עבור LAN חוטי.
<Auto Detect>
בחר אם לזהות באופן אוטומטי או לבחור ידנית את מצב התקשורת וסוג ה-Ethernet. קביעת תצורת הגדרות ה-Ethernet‏
<Off>
<Communication Mode>
<Half Duplex>
<Full Duplex>
<Ethernet Type>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<On>
כאשר <Communication Mode> מוגדר <Half Duplex>, לא תוכל לבחור <1000BASE-T>.
<MAC Address>
בדוק את כתובת ה-MAC של המכשיר - מספר ייחודי לכל התקן תקשורת. הצגת כתובת ה-MAC ברשת LAN קווית

‎<Use IEEE 802.1X>‎ ‎‏‏*1*2

הפעל או השבת אימות IEEE 802.1X. קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1‏x‏
<Off>
<On>

<Firewall Settings>

ללא אבטחה הולמת, גורמי צד שלישי לא מורשים יכולים לגשת למחשבים ולמכשירי תקשורת אחרים שמחוברים לרשת. כדי למנוע גישה זאת ללא הרשאה, ציין את ההגדרות למסנן מנה, תכונה שמגבילה את התקשורת למכשירים עם כתובות IP או כתובות MAC שצוינו.
<IPv4 Address Filter>
הפעל או השבת הגדרות עבור מנות מסוננות שנשלחו אל או התקבלו מהתקנים עם כתובות IPv4 שצוינו. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
<Inbound Filter>
<Off>
<On>
<IPv6 Address Filter>
הפעל או השבת הגדרות עבור מנות מסוננות שנשלחו אל או התקבלו מהתקנים עם כתובות IPv6 שצוינו. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
<Inbound Filter>
<Off>
<On>
<MAC Address Filter>
הפעל או השבת הגדרות עבור מנות מסוננות שנשלחו אל או התקבלו מהתקנים עם כתובות MAC שצוינו. ציון כתובות MAC להגדרות חומת אש
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
<Inbound Filter>
<Off>
<On>

<Google Cloud Print Settings>

הפעל או השבת את Google Cloud Print. רישום המכשיר ב-Google Cloud Print
<Use Google Cloud Print>
<Off>
<On>
‎<Google Cloud Print Regist. Status>‎‎‏ ‏*1

<Device Settings Management>

קבע אם להשתמש בתוספי iW Management Console לניהול נתוני המכשיר, כגון הגדרות. למידע מפורט על iW Management Console, צור קשר עם סוכן Canon הקרוב אליך. קביעת תצורת ההגדרות לתקשורת בין המכשיר ויישומי Plug-In
<Off>
<On>

<RMT-SW>

השאר מתג זה במצב <Off>. כאשר נציג השירות יבצע תחזוקת התקן מרחוק, ייתכן שתתבקש להעביר את המתג למצב <On>.
<Off>
<On>

<Initialize Network Settings>

בחר באפשרות זו כדי להחזיר את הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. ‎<Initialize Menu>‎
6X94-057