הגדרת החיבור באמצעות מצב לחצן WPS

אם הנתב האלחוטי שלך תומך במצב לחצן WPS, תוכל להשתמש בלחצן זה כדי להגדיר את החיבור בקלות.
אופן ההפעלה של הנתב האלחוטי עשוי להיות שונה בהתקנים שונים. לעזרה, עיין במדריכים של התקן הרשת שלך.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Wireless LAN Settings>.
אם תוצג ההודעה <Do you want to enable the wireless LAN?‎>, בחר <Yes>.
4
קרא את ההודעה שמוצגת ובחר <OK>.
5
בחר <WPS Push Button Mode>.
6
בחר <Yes>.
7
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה-WPS של הנתב האלחוטי.
לאחר שתבחר <Yes> בשלב 6, לחץ והחזק למשך 2 דקות.
בהתאם להתקן הרשת, ייתכן שתצטרך ללחוץ על הלחצן ולהחזיק למשך 2 שניות או יותר. לעזרה, עיין במדריכים של התקן הרשת שלך.
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך ההתקנה
בחר <Close> וחזור לשלב 5.
8
המתן עד להצגת ההודעה <Connected.‎>.
9
בחר <Close>.
המתן מספר דקות בזמן שכתובת ה-IP ופריטים אחרים מוגדרים אוטומטית.
עוצמת אות
כאשר יותר מנתב אלחוטי אחד זמין לחיבור, המכשיר יתחבר להתקן עם האות החזק ביותר. עוצמת האות נמדדת באמצעות RSSI (חיווי עוצמת האות הנקלט).
ניתן גם להגדיר את כתובת ה-IP ידנית. הגדרת כתובות IP‏
כאשר המכשיר מחובר לרשת LAN אלחוטית, הסמל Wi-Fi יוצג במסך Home (בית) או במסך התכונות הבסיסיות של כל פונקציה. מסכים בסיסיים
הפחתת צריכת החשמל
תוכל להגדיר שהמכשיר ייכנס ל-<Power Save Mode> בהתבסס על האותות של הנתב האלחוטי. <Power Save Mode>
אם כתובת ה-IP של המכשיר השתנתה
בסביבת DHCP, כתובת ה-IP של המכשיר עלולה להשתנות אוטומטית. אם הדבר קורה, החיבור ימשיך כל עוד המכשיר והמחשב הם חלק מאותה רשת משנה.
6X94-00A