تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چند منظوره

صفحه نشان داده شده در اینجا زمانی نمایش داده می شود که کاغذ در سینی چند منظوره بارگذاری شده است. برای تعیین تنظیماتی که با اندازه و نوع کاغذ بارگذاری شده مطابقت دارد دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
اگر صفحه نشان داده شده در بالا زمان بارگذاری کاغذ نشان داده نشود
اگر همیشه یک نوع کاغذ در سینی چند منظوره بارگذاری می کنید، می توانید با ثبت اندازه و نوع کاغذ به عنوان تنظیم پیش فرض، از عملیات تنظیم کاغذ رد شوید. به هر حال زمانی که تنظیم پیش فرض ثبت شد، صفحه نشان داده شده در بالا نمایش داده نمی شود. برای نمایش صفحه، <Specify When Loading Paper> (ثبت تنظیمات کاغذ پیش فرض برای سینی چند منظوره) را انتخاب کنید.
1
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
اگر اندازه کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Other Sizes> را انتخاب کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه A5
در جهت افقی، <A5> را انتخاب کنید. در جهت عمودی، <A5R> را انتخاب کنید.
جهت افقی
جهت عمودی
درباره <Free Size>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free Size>تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. همینطور می توانید زمانی که تنظیم در درایور چاپ به طور قابل ملاحظه ای با اندازه کاغذ بارگذاری شده تفاوت دارد یک پیام خطا نشان دهید. <Action When Free Paper Size Mismatch>
2
نوع کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می کند که نوع کاغذ [Plain 1] می باشد.
6X93-02F