انتخاب LAN سیم دار یا بی سیم

بعد از اینکه تصمیم گرفتید از LAN سیم دار یا بی سیم برای اتصال دستگاه به رایانه استفاده کنید، LAN سیم دار یا LAN بی سیم را با استفاده از پانل عملیات انتخاب کنید. توجه داشته باشید اگر تنظیم را از <Wired LAN> به <Wireless LAN> یا برعکس تغییر دهید، لازم است درایورهای نصب شده در رایانه را حذف کرده و سپس دوباره نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Select Wired/Wireless LAN> را انتخاب کنید.
4
<Wired LAN> یا <Wireless LAN> را انتخاب کنید.
6X93-007