Problemer med utskriftsresultater

Det utskrevne bildet er feilplassert eller forskjøvet.

Er papirførerne feiljustert?

Samsvar papirførerne med papiret som er lagt i papirkilden.

Bilder er ujevne eller falmede.

Er papiret fuktig?

Skift ut papiret med papir som ikke er fuktig.

Er graderingen og tettheten riktig innstilt?

Utfør justering av gradering.
Justere graderinger

Trommelen er skitten.

Trykk på   <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>  <Rens trommel> for å rense trommelen.

Utskriften er skitten eller flekkete

Trommelen er skitten.

Trykk på   <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>  <Rens trommel> for å rense trommelen.

Svarte striper vises.

Er skanneområdet for dokumentmating skittent?

Rengjør skanneområdet for dokumentmating.
Rengjøre materen

Gjennomblødning skjer.

Er tettheten på bakgrunner riktig innstilt?

Hvis gjennomblødning vises med utskriften, kan justering av tettheten på bakgrunnen løse problemet, og gi en fin utskrift.
Grunnleggende kopieringsoperasjoner
Grunnleggende operasjoner for sending av faks
Justere tettheten

Bilder skrives ikke ut på riktig side av papiret.

Er orienteringen til ilagt papir riktig?

Sjekk orienteringen og siden på papiret som er vendt opp. Legg inn papiret igjen hvis den ikke har riktig orientering.
Legge i papir

Bilder skrives ikke ut i tiltenkt størrelse.

Samsvarer original størrelse med størrelsen på papiret som er lagt i?

Skift ut papir som er lagt inn, med papir av den størrelsen som du vil skrive ut på.
Samsvar [Output Size] i skriverdriveren med størrelsen på papiret som det skal skrives ut på.

Orienteringen samsvarer ikke på begge sider av papiret ved bruk av tosidig utskrift.

Er innstillingene for tosidig utskrift riktig?

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sjekke utskriftsinnstillingene.
1
Velg orienteringen til originalen på utskriftsinnstillingsskjermen til programmet.
2
På [Basic Settings]-skjermen til driveren stiller du inn [Papirretning] til samme orientering som du stilte inn i trinn 1.
3
Sjekk utskriftsforhåndsvisningen og still inn [Sideoppsett] [Siderekkefølge] [1-sidig/2-sidig/Utskrift av hefte] [Plassering av innbinding].
[Siderekkefølge] vises når [Sideoppsett] er innstilt til [2 på 1] eller høyere.
6W27-0HW