Problémy so sieťou

Problémy s pripojením

Nie je možné nastaviť sieť.

Skontrolujte, či je položka <Potvrdiť zmeny nast. pripojenia k sieti> nastavená na <Zap.>.
<Potvrdiť zmeny nast. pripojenia k sieti>

Vytáča sa neželané miesto určenia.

Ak sa v sieti, ku ktorej je zariadenie pripojené, nachádza smerovač vytáčaného pripojenia, zariadenie sa pripája k inému než určenému cieľu v závislosti od nastavení zariadenia alebo smerovača vytáčaného pripojenia. Dôsledkom môžu byť účastnícke poplatky za hovory alebo využívanie linky. Skontrolujte nasledujúce.
Ak router vytáčaného pripojenia nesmie vysielať pakety, zmeňte nastavenia routera tak, aby na odosielanie paketov používal inú metódu, než je vysielanie. Ak je nevyhnutné povoliť vysielanie smerovačom vytáčaného pripojenia, skontrolujte, či nie je nastavené nadbytočné miesto určenia.
Skontrolujte, či sú názov hostiteľa a adresa IP súborového servera, poštového servera atď. nastavené v zariadení správne.
Ak sa server DNS nachádza na externom serveri, namiesto názvu hostiteľa použite adresu IP cieľa, a to aj ak sa pripájate k zariadeniam v tej istej sieti.
Ak sa server DNS nachádza v sieti, ku ktorej je zariadenie pripojené, skontrolujte, či sú údaje o zariadeniach pripojených k externej sieti zaregistrované na serveri DNS a či sú správne.

Zariadenie nemožno rozpoznať z počítača.

Ak adresa IP počítača, v ktorom sa spúšťa Remote UI (Vzdialené PR) a obslužný softvér, nemá povolené odosielanie a príjem v časti <Nastavenia firewallu>, údaje o zariadení nie je možné v počítači zobraziť. Skontrolujte, či sú príslušné nastavenia správne.
Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall
Ak sa používa softvér Canon, ako napr. iW Management Console, pod položkou <Nastaviť vyčl. komunitu> nastavte možnosť <Zap.> a pod položkou <Povolenie prístupu k MIB> vyberte možnosť <Čítanie/Zápis>. Takisto nastavte aj položku <Nastavenia vyčleneného portu> na hodnotu <Zap.>.
Monitorovanie a kontrola cez protokol SNMP
Zariadenie nie je možné rozpoznať, keď sa na prístup k nemu používa obslužný softvér s názvom spoločnosti iným ako názov spoločnosti SNMP nastavený v zariadení. Skontrolujte názov spoločnosti SNMP.
Monitorovanie a kontrola cez protokol SNMP
Ak sa vo webovom prehliadači zobrazí hlásenie „An error has occurred.“ a nie je možné spustiť Remote UI (Vzdialené PR), vo vyrovnávacej pamäti môžu ostať neplatné údaje. Vymažte vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača.
Ak zariadenie prejde do režimu spánku, nemusí byť z počítača rozpoznateľné. Stlačte ikonu na zrušenie nečinného režimu alebo zmeňte nastavenie položky <Spotreba energie v nečinnom režime> na <Vysoká>.
<Spotreba energie v nečinnom režime>

Problémy s bezdrôtovým pripojením

Nedá sa pripojiť k bezdrôtovej aj káblovej sieti LAN súčasne.

Pripojiť sa súčasne k bezdrôtovej aj káblovej sieti LAN nie je možné. Bezdrôtovú alebo káblovú sieť LAN môžete používať súčasne s pripojením USB.

Nezobrazuje sa Remote UI (Vzdialené PR).

Sú položky <Použiť HTTP> a <Nastavenia vzdialeného UR> nastavené na možnosť <Zap.>?
<Použiť HTTP>
Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
Ak ste pripojení k bezdrôtovej sieti LAN, skontrolujte, či je správne nastavená adresa IP, a reštartujte Remote UI (Vzdialené PR).
Vykonanie testu pripojenia s adresou IPv4
Vykonanie testu pripojenia s adresou IPv6
Ak ste pripojení ku káblovej sieti LAN, skontrolujte, či je správne nastavená adresa IP a správne pripojený kábel, a reštartujte Remote UI (Vzdialené PR).
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
Používate server proxy? Ak áno, pridajte adresu IP zariadenia do zoznamu Výnimky (adresy, ktoré nepoužívajú server proxy) v nastaveniach servera proxy vo webovom prehliadači.
Nie je komunikácia s počítačmi obmedzená v bráne firewall? Ak Remote UI (Vzdialené PR) nie je možné zobraziť, lebo nastavenia sú nesprávne, pomocou ovládacieho panela zariadenia nastavte pod položkou <Filter adries IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
<Sieť>  <Filter adries IPv4>
<Sieť>  <Filter adries IPv6>
<Sieť>  <Filter adries MAC>

Nedá sa pripojiť k sieti.

Možno sa nepodarilo nastaviť adresu IP. Znova nastavte adresu IP.
Nastavenie adresy IP
Ak ste pripojení k bezdrôtovej sieti LAN, skontrolujte, či sa zariadenie teraz pripojí k sieti.
Ak sa nedá pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Ak neviete, aká adresa IP bola nastavená.

Stlačte tlačidlo [Informácie o počítadle/zariadení] a skontrolujte adresu IP.
Ovládací panel
Ak si potrebujete pozrieť podrobnosti nastavení alebo ich zmeniť, stlačte ikonu a skontrolujte adresu IP.
Nastavenie adresy IP

Nedá sa prepnúť z káblovej siete LAN na bezdrôtovú a naopak.

Prepli ste nastavenie siete LAN aj na ovládacom paneli zariadenia? Bez toho nie je možné zmeniť spôsob pripojenia zariadenia.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN

Ak nepoznáte SSID a sieťový kľúč bezdrôtového smerovača LAN alebo sa SSID nezobrazuje na displeji.

Skontrolujte, či SSID nie je uvedené na bezdrôtovom smerovači LAN alebo na jeho obale.
Kontrola SSID a sieťového kľúča

SSID bezdrôtového smerovača LAN alebo prístupového bodu sa nezobrazilo v zozname prístupových bodov.

Skontrolujte, či je SSID bezdrôtového smerovača LAN, ktoré ste si poznačili, správne.
Kontrola SSID a sieťového kľúča
Ak sa SSID bezdrôtového smerovača LAN nezobrazuje, lebo využíva funkciu utajenia*, nastavte v bezdrôtovom smerovači LAN zobrazovanie SSID.
*Táto funkcia chráni SSID bezdrôtového smerovača LAN pred automatickým zistením.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti.
Ak sa nedá pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
Ak sa nedá pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
 
           
Skontrolujte stav počítača.
Je nastavenie počítača a bezdrôtového smerovača LAN dokončené?
Nie sú žiadne káble bezdrôtového smerovača LAN (napájací kábel, kábel LAN atď.) odpojené?
Je bezdrôtový smerovač LAN zapnutý?
Ak sa problém stále nevyriešil:
Vypnite všetky zariadenia a znova ich zapnite.
Počkajte chvíľu a potom skontrolujte, či sa už dá pripojiť k sieti.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Ak je zariadenie zapnuté, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
Skontrolujte miesto inštalácie zariadenia a bezdrôtového smerovača LAN.
Nie je zariadenie príliš ďaleko od bezdrôtového smerovača LAN?
Nie je medzi zariadením a smerovačom bezdrôtovej siete LAN žiadna prekážka, ako napríklad stena?
Nie sú v blízkosti žiadne zariadenia vyžarujúce elektromagnetické vlny, napríklad mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón?
: Najviac 50 m
Znova špecifikujte nasledujúce nastavenia.
Ak je potrebné zadať nastavenia manuálne
Ak je bezdrôtový smerovač LAN nastavený nasledovne, zadajte údaje manuálne (Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení):
 Je zapnuté odmietanie pripojení ANY*.
 Je nastavený automaticky generovaný kľúč WEP (hexadecimálny).
 Je nastavená funkcia utajenia.
*Funkcia bezdrôtového smerovača LAN na odmietanie zariadení, ktoré sa skúšajú pripojiť s hodnotou SSID „ANY“ alebo „blank“.
Ak je potrebné zmeniť nastavenia na strane bezdrôtového smerovača LAN
Ak je bezdrôtový smerovač LAN nastavený nasledovne, zmeňte jeho nastavenia:
 Je nastavené filtrovanie adresy MAC.
 Je zvolené zabezpečenie WEP alebo nastavené šifrovanie WPA/WPA2 pre protokol TKIP pri komunikácii len cez IEEE 802.11n.
6W29-0J0