<משותף>

סעיף זה מתאר את ההגדרות של פונקציות כגון הגדרות הזנת הנייר, הגדרות פלט הנייר, הגדרות הדפסה, הגדרות סריקה, והפקת קבצים.
יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
<בחירה אוטומטית של מקור הנייר>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הזנת נייר>
ניתן לקבוע את תצורת מקור הנייר שישמש לצילום/הדפסה באמצעות הגדרת <בחירת נייר> כ-<אוטומטי>. הגדרה זו פועלת גם כאשר הנייר במקור הנייר הנוכחי נגמר במהלך צילום/הדפסה. בחירה אוטומטית במקור הנייר המתאים לפונקציה ספציפית
<החלף שיטת הזנת נייר>
 <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הזנת נייר>
כאשר משתמשים בקביעות בנייר עם לוגו, כגון נייר מכתבים, ומדפיסים גם הדפסה חד-צדדית וגם הדפסה דו-צדדית, ניתן להגדיר הגדרה זו כ-<עדיפות לצד מודפס> כדי להדפיס את הדף הראשון על הצד הקדמי, גם בהדפסה חד-צדדית וגם בהדפסה דו-צדדית, מבלי להצטרך לשנות את כיוון הנייר. טעינת נייר מודפס מראש
<זמן קצוב למשימה בהשעיה>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הזנת נייר>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל> וקיימת משימה שהושהתה עקב חוסר בנייר וכו', המכשיר ידפיס את המשימה הבאה באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שצוין.
<Job Separator Between Jobs>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות פלט נייר>
הדבר מאפשר לך להכניס את הנייר שצוין בתחילת כל משימה כאשר ישנן משימות רבות שמודפסות ברצף.
<Job Separator Between Copies>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות פלט נייר>
הדבר יאפשר לך להכניס לנייר שצוין כל מספר של קבוצות עותקים כדי לחלק את הקבוצות. אם תגדיר זאת, הנייר יוכנס בעת הדפסה עם איסוף (סדר עמודים), היסט או הידוק.
<עדיפות הדפסה>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הדפסה>
ניתן להגדיר משימה שמוגדרת לה עדיפות גבוהה יותר כך שהיא תודפס לאחר סיום המשימה המעובדת כעת.
<הדפסה דו-צדדית>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הדפסה>  <הגדרות ברירת מחדל לדוח פלט>
ניתן להגדיר הדפסה דו-צדדית לצורך הדפסת דוחות כגון "דוח שידור שליחה" ו"דוח ניהול תקשורת".
<מחק אוטומטית משימות בהשעיה>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הדפסה>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל> וקיימת משימה שהושהתה עקב נייר תקוע וכו', המכשיר ימחוק את המשימה באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שצוין.
<השיטה לסילוק חסימה במזין>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות סריקה>
ניתן לבחור אם הסריקה תתחיל שוב מהעמוד הראשון של מסמך המקור או מהעמוד של מסמך המקור שבו הסריקה הופרעה במקרה שנתקע נייר במזין.
<תעדוף מהירות/איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות סריקה>
בעת ביצוע סריקה בשחור לבן, ניתן להגדיר אם העדיפות ניתנת למהירות הסריקה או לאיכות התמונה.
<ערך גמא של סריקה מרחוק>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות סריקה>
ניתן להגדיר את ערך הגמא שבו ייעשה שימוש בעת סריקת מסמכים בצבע אל המחשב באמצעות הפונקציה "סריקת רשת". בחר את ערך הגמא המתאים ביותר להגדרות המחשב שלך על מנת שתוכל להדפיס את המסמך בצפיפות מיטבית.
<מעבר אוטומטי למצב מקוון>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות סריקה>
הגדר פריט זה כ-<מופעל> על מנת להפעיל באופן אוטומטי את פונקציית הסורק המרוחק בעת לחיצה על <סורק> (המסך <בית>).
<מעבר אוטומטי למצב לא מקוון>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות סריקה>
אם המכשיר מחובר לרשת הנמצאת במצב מקוון, לא ניתן לבצע סריקה באמצעות האפשרויות <צילום> או <סריקה ואחסון>. אם תגדיר את האפשרות <מעבר אוטומטי למצב לא מקוון> כ-<מופעל>, tהמכשיר יעבור אוטומטית למצב לא מקוון לאחר תום הזמן המוגדר ב-<Auto Reset Time> ב-<העדפות> (הגדרות/רישום).
<רמת איכות תמונה עבור קומפקטי>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
אם תבחר PDF/XPS (Compact) בתור תבנית קובץ כאשר אתה משתמש ב-<סריקה ושליחה> או ב-<סריקה ואחסון>, תוכל להגדיר את רמת איכות התמונה של המסמך.
<OCR (עם חיפוש טקסט) הגדרות>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
אם תבחר <OCR (עם חיפוש טקסט)> עבור <PDF>, <XPS>, או <OOXML> בתור תבנית קובץ, תוכל להגדיר "סריקה חכמה" ולקבוע את מספר התווים שבהם ייעשה שימוש עבור Auto (OCR) ב"שם קובץ". "סריקה חכמה" היא מצב הקובע את כיוון הטקסט ומסובב את הנתונים, כך שהמסמך יהיה בכיוון הנכון כאשר מציגים אותו במחשב. Auto (OCR) ב"שם קובץ" הוא מצב שמשתמש באופן אוטומטי בטקסט הראשון במסמך שנסרק על ידי ה-OCR בתור שם הקובץ. האפשרות Auto (OCR) ב"שם קובץ" מוגדרת ב-<שם קובץ> ב-<אפשרויות> במסך "סרוק ושלח". הגדרת שם קובץ
<הגדרות התוויה והחלקה>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
ניתן לשנת את קצב הזיהוי של ציורי קו במסמך המקור בעת יצירת קובץ עם גרפיקת קווי מתאר.
<הגדרות OOXML>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
ניתן להגדיר את רמת תמונת הרקע, את רמת הזיהוי של תמונות בצבע, ואת זיהוי רוחב השורה של תמונות בצבע כאשר יוצרים קבצים בתבנית קובץ Office Open XML.
<כלול תמונות רקע בקובץ Word>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
כאשר מפיקים קבצי Word ממסמכי מקור סרוקים, ניתן למחוק את התמונה שזוהתה בתור הרקע בקבצי ה-Word. קל יותר לערוך קבצי Word לאחר מחיקת תמונות לא נחוצות.
<ציון גרסת מינימום של PDF>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
ניתן לציין את גרסת המינימום שיש להקצות בעת הפקת קבצי PDF.
<פירמוט PDF ל-PDF/A>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
ניתן ליצור קבצי PDF התואמים ל PDF/A-1b. אפשרות זו מתאימה לאחסון לטווח ארוך, משום שהיא מבטיחה כי האיכות הוויזואלית של ה-PDF לא תשתנה כתלות במכשיר, או בתוכנה המשמשת לתצוגה.
הגדרה זו מקושרת להגדרות ברירת המחדל הבאות:
<תבנית קובץ> ב-<סריקה ושליחה>
<תבנית קובץ> ב-<סריקה ואחסון>
<תבנית קובץ> ב-<הגדרות העברה>
<הגדרות AES של 256 סיביות לקובצי PDF מוצפנים>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <יצירת קובץ>
כאשר מפיקים קובץ PDF מוצפן, ניתן לבחור <Acrobat 3.0 ומעלה/RC4 של 40 סיביות>, <Acrobat 6.0 ומעלה/RC4 של 128 סיביות>, <Acrobat 7.0 ומעלה/AES של 128 סיביות>, או <Acrobat 10.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> בתור רמת ההצפנה של ה-PDF. אם ברצונך להשתמש ב-<Acrobat 9.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> במקום ב-<Acrobat 10.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> בתור רמת ההצפנה, השתמש בהגדרה זו כדי לשנות את הבחירות שבאפשרותך לבצע.
<המידע המשמש לאימות שרת LDAP>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת LDAP.
<המידע המשמש לאימות שרת SMTP>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת SMTP.
<המידע המשמש לאימות שידור/עיון בקובץ>
  <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרת שיטת אימות>
באפשרותך לציין את שיטת האימות עבור גישה לשרת קבצים.
6W21-0F9