בחירה אוטומטית במקור הנייר המתאים לפונקציה ספציפית

מקורות נייר שבהם האפשרות <בחירה אוטומטית של מקור הנייר> מוגדרת כ-<מופעל>ייבחרו אוטומטית כאשר האפשרות <בחירת נייר> מוגדרת כ-<אוטומטי>. מקורות נייר שבהם האפשרות <בחירה אוטומטית של מקור הנייר> מוגדרת כ-<כבוי> לא ייבחרו אלא אם בוחרים אותם ידנית.
כדי שמקור הנייר ייבחר אוטומטית, יש לבחור את אחד מסוגי הנייר הבאים עבור כל מקור נייר.
אם האפשרות <שקול סוג נייר> מוגדרת כ-<מופעל>
הדפסה חד-צדדית: דק, רגיל, ממוחזר
הדפסה דו-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר
אם האפשרות <שקול סוג נייר> מוגדרת כ-<כבוי>
הדפסה חד-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר, כבד*1, צבע*1 (בלבן)
הדפסה דו-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר, כבד*1, צבע*1 (בלבן)
*1 זמינים רק סוגי נייר שניתן להדפיס עליהם בשני הצדדים. למידע נוסף, ראה נייר זמין עבור צילומים דו-צדדיים/הדפסות דו-צדדיות.
כאשר יחס ההעתקה מוגדר כ-<אוטומטי>, לא ייבחר אוטומטית מקור נייר.
כאשר מוגדר אחד מהמצבים הבאים, לא ייבחר אוטומטית מקור נייר.
חוברת
צילום תעודה מזהה, מספר מסמכי מקור על דף אחד (N on 1)
סיבוב איסוף, סיבוב קבוצה
הכרחי לבחור מקור נייר אחד לפחות. עם זאת, אינך יכול להגדיר רק את המגש הרב-תכליתי כ-<מופעל>.
1
לחץ על .
2
לחץ על <הגדרות פונקציה>  <משותף>  <הגדרות הזנת נייר>  <בחירה אוטומטית של מקור הנייר>.
3
בחר את הפונקציה.
<אחר> מאפשר להגדיר הגדרות עבור מקור נייר המשמש להפקת דוחות.
4
בחר <מופעל> עבור כל מקור נייר שברצונך שהוא ייבחר אוטומטית.
אם בחרת <צילום>, בשלב 3
הגדר אם להתחשב בסוג הנייר.
אם תבחר את תיבת הסימון <שקול סוג נייר>: כאשר ייגמר הנייר במקור הנייר הנוכחי, הצילום ייעצר אפילו אם מקור נייר אחר טעון בנייר באותו הגודל, אלא אם סוג נייר זה זהה לסוג הנייר הנדון. לחיצה חוזרת על  תציג את מסך בחירת הנייר.
אם תבטל את הבחירה של תיבת הסימון <שקול סוג נייר>: כאשר ייגמר הנייר במקור הנייר הנוכחי, תתבצע החלפה אוטומטית של מקור הנייר, והצילום יימשך אם קיים מקור נייר אחר הטעון בנייר באותו הגודל, ללא תלות בסוג הנייר.
אם בחרת <מדפסת>, בשלב 3
הגדר אם לקבץ מקורות נייר מרובים בקבוצה. אם הוגדר קיבוץ מקורות נייר, בחירת מקור הנייר תתבצע אוטומטית מתוך הקבוצה כשמדפיסים ומציינים מקור נייר כלשהו השייך לקבוצה זו. כדי להגדיר קיבוץ מקורות נייר, בחר את תיבת הסימון <שימוש בקבוצה>, לחץ על <שינוי> כדי לבחור קבוצה שאליה ברצונך לשייך את כל אחד ממקורות הנייר, ולחץ על <אישור>.
כאשר נגמר הנייר במהלך הדפסה, וקיים נייר באותו הגודל המונח אופקית (A4R ו-LTRR) במקור נייר אחר המוגדר עבור הבחירה האוטומטית, הפעולה שתתבצע תהיה שונה כתלות בפונקציה, כפי שמצוין להלן.
<צילום>, <מדפסת>, ו-<גישה לקבצים מאוחסנים>: המכשיר יפסיק להדפיס מבלי לעבור למקור נייר המונח אופקית.
פונקציות שאינן אלו הנזכרות לעיל: המכשיר יעבור למקור נייר המונח אופקית וימשיך בהדפסה.
5
לחץ על <אישור>  <אישור>.
6W21-02H