Använda minnesmedia

Du kan sätta i minnesmedia direkt i maskinen och använda den.
Minnesmedia kompatibel med USB 2.0-standard stöds. FAT32/exFAT-format minnesmedia stöds.
Följande enheter och användningsmetoder stöds inte.
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minneskortläsare anslutna via USB
USB-filnamnstillägg eller USB-hubbar

Förbereda för att använda minnesmedia

Utför följande förberedelser i förväg när du ska använda minnesmedia.

Visa minnesenheten som en lagringsplats

(Inst./register) <Preferenser> <Visningsinställningar> <Lagringsplats för visningsinställningar> <Minnesenhet> <På>

Aktivera minnesenhet för att scanna/skriva ut

Vid användning av scanningsfunktionen
(Inst./register) <Funktionsinställningar> <Lagra/få åtkomst till filer> <Minnesenhetsinställningar> <Använd scannings-/utskriftsfunktion> <Använda scanningsfunktion> <På>
Vid användning av utskriftsfunktionen
(Inst./register)  <Funktionsinställningar> <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>  <Använd scannings-/utskriftsfunktion>  <Använd utskriftsfunktion>  <På>
Om minnesenheten inte känns igen trots att den är ansluten korrekt ställer du in <Använd AddOn-drivrutin för USB-lagringsenhet> till <Av>. <Använd AddOn-drivrutin för USB-lagringsenhet>
Visa en genväg till tillgängliga funktioner när en minnesenhet sätts i
Ställ in <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> till <På>. När minnesenheten sätts i visas en skärm som den här nedan och motsvarande funktioner kan omedelbart utföras. <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
*Om du vill visa genvägarna sätter du in minnesenheten sedan du avbrutit viloläget. Gå ur viloläge

Infoga/ta bort en minnesenhet

Om du infogar ett minneskort inkorrekt eller i fel riktning kan det orsaka problem med maskinen eller minnesenheten.

Infoga en minnesenhet

Sätt i USB-minnet i USB-porten på maskinens högra sida med rätt riktning.

Ta bort en minnesenhet

1
Tryck på , välj minnesenheten som ska tas bort och tryck på <Ta bort>.
2
Ta bort minnesenheten när meddelandet <Klart att säkert ta bort minnesenheten.> visas.

Scanna dokument och spara till minnesenhet

1
Sätt i minnesenheten i maskinens USB-port. Infoga/ta bort en minnesenhet
2
Placera originalet. Placera original
3
Tryck på <Scanna och lagra> <Minnesenhet>.
Den anslutna minnesenheten visas.
4
Välj minnesenheten.
Tryck på <Upp> för att gå tillbaka en mappnivå.
Du kan trycka på <Kontrollera mediainfo.> <Det aljer> för att kontrollera informationen för minnesenheten.
5
Visa mappen som du vill spara till och tryck på <Scanna>.
Inställningsskärmen för scanning visas.
Du kan trycka på <Namn> eller <Datum/tid> för att sortera visningen.
I <Mappåtgärder> kan du kontrollera informationen för en mapp, ändra namn på en mapp, skapa en ny mapp eller ta bort en mapp.
Tryck för att uppdatera visningen.
6
Konfigurera scanningsinställningarna.
Ange filnamn och filformat och konfigurera scanningsinställningarna efter behov. Skärmen för scanningsinställningar i <Scanna och lagra>
7
Tryck (Start) för att starta scanningen och spara filen.
Scanningsskärmen visas. När sparandet är slutfört visas anslutningsmottagaren som valdes i steg 5.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller (Stopp).
Om du har ett annat original som ska scannas, placera originalet och upprepa proceduren i steg 7.
Om <Starta lagring> visas
När alla original har scannats trycker du på <Starta lagring> för att spara filen.
Lagringsplatsen som valts i steg 5 visas.
8
Bekräfta att filen har sparats.
Om du inte angav ett filnamn i steg 6 används datumet och tiden då filen sparades som filnamn.
Du kan trycka på <Visa bild> för att kontrollera innehållet i filen.
Du kan trycka på <Statusmonitor> <Lagra> <Jobblogg> för att kontrollera om filen har sparats korrekt. Om <FEL> visas har filen inte sparats korrekt. Upprepa steg 7.
9
Ta bort minnesenheten korrekt. Infoga/ta bort en minnesenhet
Om minnesenheten tas bort på fel sätt kan det orsaka problem med maskinen eller minnesenheten.

Skriva ut filer från minnesenheten

1
Sätt i minnesenheten i maskinens USB-port. Infoga/ta bort en minnesenhet
2
Tryck på <Åtkomst lagrade filer> <Minnesenhet>.
 Den anslutna minnesenheten visas.
3
Välj minnesenheten.
Tryck på <Upp> för att gå tillbaka en mappnivå.
Du kan trycka på <Kontrollera mediainfo.> <Det aljer> för att kontrollera informationen för minnesenheten.
4
Välj filen som ska skrivas ut och tryck på <Utskrift>.
Du kan välja upp till sex filer i samma mapp som ska skrivas ut tillsammans. Filerna skrivs ut i den valda ordningen.
Du kan avmarkera filen genom att välja filen igen. Tryck på <Rensa val> för att avmarkera alla filer.
Tryck på <Sök> för att söka efter filer och mappar i mappen som för närvarande visas. Välj <Inkludera inte undermappar> om du inte vill inkludera undermappar när du söker.
Du kan trycka på <Visa bild> för att kontrollera innehållet i filen.
Tryck för att uppdatera visningen.
I <Redigera fil> kan du kontrollera informationen för en fil, ändra namn på en fil eller ta bort en fil.
5
Om skärmen <Välj papper> visas, välj vilket papper som ska användas.
Om inte fortsätter du till nästa steg.
6
Ange antalet kopior som ska göras med sifferknapparna.
Om flera filer väljs visas <Ändra antal kopior>. Tryck på den här knappen när du ändrar antalet kopior.
7
Konfigurera utskriftsinställningarna.
Konfigurera tvåsidig utskrift, efterbehandlingsinställningar, och övriga utskriftsinställningar efter behov.
Du kan inte skriva ut flera PDF-filer med olika lösenord samtidigt.
För att skriva ut en PDF-fil med ett lösenord, tryck på <Alternativ> <Lösenord för att öppna dok.> <Krypteringslösenord>, och skriv lösenordet.
För att skriva ut en PDF-fil länkad till en policyserver, tryck på <Alternativ> <Lösenord för att öppna dok.> <Princip lösenord> och ange användarnamnet och lösenordet. Skärmen för utskriftsinställningar i <Åtkomst lagrade filer>
8
Tryck på <Starta utskrift> .
Utskriftsskärmen visas. När utskriften är klar visas filvalsskärmen i steg 4.
Om skärmen för att ange lösenord visas, anger du lösenordet som ställts in i PDF-filen.
Om du vill avbryta utskriften, tryck på <Avbryt>.
9
Ta bort minnesenheten korrekt. Infoga/ta bort en minnesenhet
Om minnesenheten tas bort på fel sätt kan det orsaka problem med maskinen eller minnesenheten.
7J36-07F