Osnovni način nalaganja papirja

V tem razdelku je opisan način vlaganja papirja, ki ga pogosto uporabljate, na primer navaden ali recikliran papir. Papir, ki ga navadno uporabljate, vložite v kaseto za papir. Večnamenski podstavek uporabljajte, ko začasno uporabite papir takšne velikosti ali vrste, ki ni vložen v kaseto za papir.
Če je nameščena dodatna Cassette Feeding Unit-AW, uporabite postopek za nalaganje papirja v kaseto za papir.

Vlaganje papirja v kaseto za papir

1
Držite ročaj kasete za papir in vlecite, dokler se ne ustavi.
Kaseta za papir 1
Kaseta za papir 2
2
Prilagodite položaj vodil za papir.
Nastavite levo in desno vodilo na velikost papirja, ki ga vlagate, tako, da pritisnete zgornji del vodila, nato pa vodilo premaknete.
Kaseta za papir 1
Kaseta za papir 2
Potiskajte vodili, dokler se slišno ne zaskočita v ležišču. Če levo in sprednje vodilo nista pravilno poravnani, velikost papirja ne bo navedena pravilno na zaslonu na dotik. Prav tako morate pravilno nastaviti vodili, zato da preprečite zastoje papirja, mazanje izpisov ali mazanje notranjosti stroja.
Indikatorji velikosti papirja
Okrajšave na indikatorjih v kaseti za papir pomenijo naslednje velikosti papirja:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Indikatorji velikosti papirja lahko vključujejo velikosti papirja, ki na napravi niso na voljo. Informacije o sprejemljivih velikostih papirja najdete v Razpoložljiv papir.
3
Pripravite papir.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Temeljito preverjajte vse štiri strani snopa papirja.
Poskrbite, da bo med vsakim listom papirja dovolj zraka.
4
Vložite papir.
Nastavitev velikosti papirja kasete za papir se mora ujemati z velikostjo papirja, naloženega v kaseto za papir.
Vstavite snop papirja s stranjo za tiskanje navzgor ob stransko vodilo kasete.
Kaseta za papir 1
Kaseta za papir 2
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake za vlaganje. Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Papir (brez kuvert):
Kuverte:
Če uporabljate papir z logotipom, bodite pozorni na usmerjenost med vstavljanjem v vir papirja. Nalaganje potiskanega papirja
Preden vstavite kuverte, bodite pozorni na usmerjenost in predpriprave. Vlaganje kuvert
Informacije o papirju, ki ga lahko naložite v posamezni izvir papirja, najdete v poglavju Razpoložljiv papir.
Če zavoj s papirjem vsebuje napotke glede pravilne strani za izpisovanje, upoštevajte napotke pri vlaganju papirja.
Pri podajanju papirja lahko pride do prekrivanja ali zagozdenega papirja, odvisno od površine reza papirja. Učinek reza papirja lahko zmanjšate tako, da spremenite usmerjenost papirja in papir znova naložite.
Če papirja zmanjka in se izpisovanje ustavi, vložite nov snop papirja. Izpisovanje se nadaljuje, ko vložite nov snop papirja.
5
Kaseto za papir previdno potisnite v napravo.
Pri spreminjanju velikosti in vrste papirja
Če v napravo naložite drugačno vrsto papirja, morate spremeniti nastavitev. Če nastavitev ne spremenite, naprava ne bo tiskala pravilno. Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir
Pri spreminjanju velikosti papirja po potrebi spremenite oznako velikosti papirja (Pritrditev ustrezne oznake velikosti papirja). Oznake velikosti papirja lahko vključujejo velikosti papirja, ki na napravi niso na voljo.

Vlaganje papirja v večnamenski podstavek

1
Odprite večnamenski podstavek.
Pri vlaganju večjega papirja izvlecite podaljšek pladnja.
2
Raztegnite vodili za papir.
Premaknite vodili za papir navzven tako, da sta nekoliko širši od dejanske širine papirja.
3
Pripravite papir.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Temeljito preverjajte vse štiri strani snopa papirja.
Poskrbite, da bo med vsakim listom papirja dovolj zraka.
Zlasti takrat, ko uporabljate prosojnice, jih pred nalaganjem popolnoma ločite med seboj.
4
Vstavljajte papir na večnamenski pladenj, dokler se ne ustavi.
Papir vstavite s stranjo za tiskanje navzdol.
Zaslon za določanje velikosti in vrste papirja se prikaže takrat, ko je papir v celoti naložen.
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake (). Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Če uporabljate kuverte ali papir z logotipom, bodite pozorni na usmerjenost med vstavljanjem v vir papirja.
Vlaganje kuvert
Nalaganje potiskanega papirja
Število listov, ki jih je mogoče hkrati vložiti, je odvisno od vrste papirja. Za podrobnosti glejte Razpoložljiv papir.
5
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Premaknite vodili za papir navznoter, da se tesno poravnata ob robove papirja.
6
Preverite velikost in vrsto papirja, nato pa pritisnite <OK>.
Če naložite papir poljubne velikosti ali če je prikazana vrsta ali velikost papirja drugačna od dejanskega papirja, ki je naložen, glejte Določanje velikosti in vrste papirja v večnamenskem podajalniku.
Tiskanje na hrbtno stran tiskanega papirja (2. stran 2-stranske strani)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v večnamenski pladenj tako, da bo stran za tiskanje obrnjena navzdol (že natisnjena stran pa je obrnjena navzgor). Na zaslonu za izbor vrste papirja pritisnite <2. stran 2-stranskega lista>.
Uporabite le papir, na katerega ste že izpisovali s to napravo.
Vlaganje prosojnic
Če pride do več zastojev izhodnega papirja ali zagozditev papirja, naložite le en list prosojnice.
Če pustite prosojnice v kasetah za papir ali večnamenskem pladnju, se lahko zlepijo skupaj. To lahko privede do tega, da je podanih več listov skupaj ali do zastoja papirja. Ko je tiskanje končano, shranite preostale prosojnice v originalno embalažo ter jih shranite stran od krajev z visokimi temperaturami in vlažnostjo.
8376-00S