Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits

Podeu comprovar l'estat i els registres de comunicació dels documents enviats i desats.
Si s'utilitza la gestió d'autenticació personal, podeu evitar que els usuaris duguin a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat>. <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>

Comprovació de l'estat de documents enviats/desats

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Enviar>  <Estat de treballs>.
3
Comproveu els estats.
Si seleccioneu un document i premeu <Detalls> podreu comprovar informació detallada com ara destinacions i el nombre de pàgines.
Si seleccioneu un document i premeu <Cancel·lar> podreu cancel·lar l'enviament/desament.
Si premeu <Imprimir llista>, s'imprimirà una llista d'estat de documents enviats/desats que apareix a la pantalla.
Si premeu <Detalls>  <Tornar a enviar>, podreu tornar a enviar/tornar a desar els documents que no es van poder enviar/desar. Per especificar una altra destinació, premeu <Canviar destinació>. Per als documents amb diverses destinacions especificats amb el mateix mètode d'enviament/desament, premeu <Llista de difusió>, seleccioneu una destinació i després premeu <Tornar a enviar> o <Canviar destinació>.
Podeu tornar a enviar/tornar a desar documents quan l'opció <Eliminar treballs de TX errònia> estigui establerta en <Off>. <Eliminar treballs de TX errònia>
Podeu canviar les destinacions de documents que s'han configurat per enviar-los/desar-los a una hora especificada, així com els documents que no s'han pogut enviar/desar. Heu de tenir en compte que no podeu canviar les destinacions per als documents amb diverses destinacions especificades que s'estan enviant/desant o quan la introducció d'una destinació nova estigui restringida (Restricció de destinacions noves).

Comprovació de si els documents s'han enviat o desat correctament

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Enviar>  <Registre de treballs>.
3
Comproveu si els documents s'han enviat o desat correctament.
<Bé> apareix a la columna <Resultat> quan un document s'ha enviat o desat correctament. Si apareix <Incorr.>, vol dir que un document no s'ha pogut enviar o desar perquè s'ha cancel·lat o s'ha produït algun error.
Podeu comprovar el codi d'error seleccionant un document i prement <Detalls>. Podeu utilitzar el codi d'error per comprovar les causes dels errors i les seves solucions. Respostes per a cada codi d'error
Si premeu <Informe de gest. com.>, el registre de desament/enviament que es mostra es pot imprimir com a llista.
CONSELLS
Especificar i desar destinacions des de l'historial d'enviament
Podeu especificar destinacions i desar-les a la llibreta d'adreces des de l'historial d'enviaments a la pantalla <Monitor estat>. Així evitareu introduir directament l'adreça i també evitareu fer un enviament a una destinació incorrecta per haver introduït l'adreça incorrecta.
Quan especifiqueu una destinació: <Monitor estat> <Enviar> <Registre de treballs> seleccioneu la destinació per enviar a <Espec. com destinació env.> <Acceptar>
Si deseu una destinació: <Monitor estat> <Enviar> <Registre de treballs>  seleccioneu la destinació que voleu desar <Desar destinació> deseu la destinació des de la pantalla de registre per a cada tipus de destinació
9HKS-0C9