ข้อความปรากฏขึ้น

หากข้อความปรากฏขึ้นบนแผงการดำเนินงาน ให้เลือกข้อความจากรายการด้านล่าง และตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา
หากปัญหายังคงอยู่แม้จะลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่

ไม่สามารถวิเคราะห์ใบ รับรองการรับรองเซิร์ฟเวอร์

ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจเป็นรูปแบบที่เครื่องไม่รองรับ
ตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทปลายทาง ของปลายทางในกลุ่มมีการ ลงทะเบียนไว้ได้

ปลายทางที่เลือกได้รับการลงทะเบียนในกลุ่ม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทปลายทางได้
ลบปลายทางออกจากกลุ่ม เปลี่ยนแปลงชนิดของปลายทาง แล้วลงทะเบียนปลายทางกับกลุ่มอีกครั้ง
1
ลบปลายทางออกจากกลุ่ม
การลบโดยใช้ UI ระยะไกล
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ [Address Book] [สัมผัสเดียว] หรือ [Coded Dial] เลือกกลุ่มซึ่งลงทะเบียนปลายทางไว้ [Edit] เลือกปลายทาง [Delete] [OK]
การลบโดยใช้แผงการดำเนินงาน
หน้าจอ [หลัก] บนแผงการดำเนินงาน [สมุดที่อยู่] [รายละเอียด/แก้]  เลือกกลุ่มที่ลงทะเบียนปลายทางไว้  [แก้ไข]  [จำนวนปลายทาง:]  เลือกปลายทาง [นำออก] [ใช่] [นำไปใช้] [นำไปใช้]
2
3

ไม่พบจุดการเข้าถึง

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจพบเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน)
ชนิดการเชื่อมต่อได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่
เลือกชนิดการเชื่อมต่อ (WPS) ตามวิธีที่เราเตอร์ LAN แบบไร้สายรองรับ การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยใช้ปุ่มเราเตอร์ (โหมดปุ่มกด)
คุณเชื่อมต่อภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่
เมื่อเชื่อมต่อโดยกดปุ่มบนเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย ให้ตั้งค่าชนิดการเชื่อมต่อบนแผงการดำเนินงานของเครื่อง จากนั้นกดปุ่มบนเราเตอร์ LAN แบบไร้สายภายในหนึ่งหรือสองนาที การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยใช้ปุ่มเราเตอร์ (โหมดปุ่มกด)
SSID และคีย์เครือข่ายได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่
เมื่อใส่ข้อมูลเราเตอร์ LAN แบบไร้สายด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบ SSID และคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าอย่างถูกต้องบนเครื่อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
เครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
ควรติดตั้งเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายในตำแหน่งที่ตั้งซึ่งไม่มีผนังหรือสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และอยู่ภายในช่วง 50 เมตร
ห้ามติดตั้งใกล้เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สายดิจิทัล หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างคลื่นวิทยุ
ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตลับหมึกที่ ไม่ใช่ของ Canon หรือของ ปลอมอาจถูกใช้งานอยู่ ปิด: กด OK

ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
เปลี่ยนตลับผงหมึกอันใหม่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
เพื่อให้ได้รับคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ Canon ของแท้ รายการวัสดุสิ้นเปลือง

ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลการรับ

ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลที่รับได้ด้วยเหตุผลบางประการ
สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาปรากฏขึ้นบนแผงการดำเนินงานหรือไม่
หากใช่ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ฝาครอบด้านหน้า ฝาครอบด้านหลัง หรือฝาครอบตัวป้อนเปิดอยู่บนเครื่องหรือไม่
ให้ปิดฝาครอบหากเปิดอยู่
ใส่กระดาษแล้วหรือไม่
ให้ใส่กระดาษหากยังไม่ได้ใส่ การใส่กระดาษ
กระดาษติดหรือไม่
หากใช่ ให้นำกระดาษที่ติดอยู่ออก กระดาษติด
ตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานหรือไม่
ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก และเปลี่ยนตลับผงหมึกตามความเหมาะสม
การตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ไม่สามารถรอรับแฟกซ์ ตรวจสอบว่า แฟกซ์ถูกส่งอย่าง ถูกต้องโดยผู้ส่ง

ไม่มีการดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนดเมื่อรับแฟกซ์ด้วยตนเอง และเครื่องหมดเวลา
เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊บระหว่างการรับแฟกซ์ ให้กด [เริ่มการรับ] ภายใน 35 วินาที
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [แฟกซ์] [เริ่มการรับ]

ไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากมีการระบุ ปลายทางมากกว่าหนึ่งปลายทาง

การส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางหลายแห่งถูกจำกัด
หากต้องการยกเลิกการจำกัด ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [Restrict Sequential Broadcast]
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] ใน [Restrict Sequential Broadcast] ให้เลือก [Off] [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [จำกัดส่งสัญญาณตามลำดับ]

ไม่สามารถระบุกลุ่ม

หากคุณกด [วางหู] ขณะส่งแฟกซ์ คุณจะไม่สามารถระบุปลายทางแบบกลุ่ม
ให้ระบุปลายทางโดยไม่ต้องกด [วางหู]
คุณไม่สามารถระบุปลายทางหลายแห่งหรือปลายทางแบบกลุ่มได้เมื่อยกหูโทรศัพท์ ให้วางหูโทรศัพท์ แล้วระบุปลายทาง

ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับ ตลับหมึก ไม่สามารถพิมพ์ ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอมอาจ ถูกใช้งานอยู่ ปิด: กด OK

ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากการติดตั้งตลับผงหมึกไม่ถูกต้อง ตลับผงหมึกเสียหาย หรือใช้ตลับผงหมึกที่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
ติดตั้งตลับผงหมึกใหม่หรือเปลี่ยนตลับผงหมึกอันใหม่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
เพื่อให้ได้รับคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ Canon ของแท้ รายการวัสดุสิ้นเปลือง
หากข้อความยังคงปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งตลับผงหมึกซ้ำ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่

การสื่อสารตลับหมึกผิดพลาด ปัญหานี้มีผลมาจาก การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon ปิด: กด OK

ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากการติดตั้งตลับผงหมึกไม่ถูกต้อง ตลับผงหมึกเสียหาย หรือการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ติดตั้งตลับผงหมึกใหม่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
เพื่อให้ได้รับคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ Canon ของแท้ รายการวัสดุสิ้นเปลือง
หากข้อความยังคงปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งตลับผงหมึกซ้ำ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่

เปลี่ยนรหัสผ่านการรับรอง

รหัสผ่านหมดอายุ
ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตรวจสอบการตั้งค่า การรับรอง

วิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเครื่องไม่ตรงกับที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
ตรวจสอบวิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS และตั้งค่าให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถทำการเชื่อมต่อโดยตรง
รอสักครู่ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้รีสตาร์ตเครื่อง
ตั้งค่าที่อยู่ IP สำหรับการเชื่อมต่อกับที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ "192.168.22.xx"
ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] ใน [IP Address for Direct Connection] ให้ใส่ที่อยู่ IP [OK] รีสตาร์ตเครื่อง
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [ค่ากำหนด] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรง]
ซับเน็ตมาสก์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบการตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ IPv4 ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหากไม่ได้กำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
การดูที่อยู่ IP ที่ตั้งไว้ให้กับเครื่อง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตรวจสอบการตั้งค่าคีย์ การเข้ารหัส

ไม่ได้ตั้งค่าคีย์เครือข่าย (คีย์การเข้ารหัสลับ) ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
รีเซ็ตคีย์เครือข่าย
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ มีการใช้งานเกินจำนวน การเข้าถึงสูงสุดที่ใช้ได้

ถึงจำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) แล้ว ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
ลดจำนวนอุปกรณ์ (ไคลเอ็นต์) ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
สำหรับจำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ LAN ไร้สายได้

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
รีสตาร์ตเครื่องและกำหนดค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายอีกครั้ง
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
เครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
ควรติดตั้งเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายในตำแหน่งที่ตั้งซึ่งไม่มีผนังหรือสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และอยู่ภายในช่วง 50 เมตร
ห้ามติดตั้งใกล้เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สายดิจิทัล หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างคลื่นวิทยุ
ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ WPS ได้

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ WPS
รอสักครู่ แล้วกำหนดการตั้งค่าอีกครั้ง
หากคุณยังไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ WPS ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) รองรับ WPS หรือไม่
หากรองรับ WPS
ตรวจสอบว่าเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
ควรติดตั้งเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายในตำแหน่งที่ตั้งซึ่งไม่มีผนังหรือสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และอยู่ภายในช่วง 50 เมตร
ห้ามติดตั้งใกล้เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สายดิจิทัล หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างคลื่นวิทยุ
หากไม่รองรับ WPS
เชื่อมต่อโดยใช้ชนิดการเชื่อมต่ออื่น การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

ไม่สามารถตรวจพบการ เชื่อมต่อใดๆ จากอุปกรณ์ แบบไร้สาย

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณเชื่อมต่อภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องภายในห้านาทีหลังจากที่ SSID และคีย์เครือข่ายแสดงขึ้นมา

ไม่สามารถทำความสะอาด

ไม่สามารถทำความสะอาดได้เนื่องจากกระดาษติด การใส่กระดาษที่ไม่ถูกต้อง หรือปัญหาอื่น
ใส่กระดาษแล้วหรือไม่
ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษหากยังไม่ได้ใส่การใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
กระดาษติดหรือไม่
หากใช่ ให้นำกระดาษที่ติดอยู่ออก กระดาษติด

ไม่สามารถทำการรับรองความ ถูกต้องของ IEEE 802.1X ได้ ไม่สามารถวิเคราะห์ใบรับรอง เซิร์ฟเวอร์การรับรองความ ถูกต้องได้

ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจเป็นรูปแบบที่เครื่องไม่รองรับ ตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น
ตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ เปลี่ยน รหัสผ่านการรับรองความถูกต้อง

รหัสผ่านหมดอายุ
ตั้งรหัสผ่านใหม่
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าการรับรองความ ถูกต้อง

วิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเครื่องไม่ตรงกับที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
ตรวจสอบวิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS และตั้งค่าให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถทำการรับรองความ ถูกต้องของ IEEE 802.1X ได้ กำหนดค่าข้อมูลการรับรอง ความถูกต้องที่ถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ กำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ รับรองความถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ ไม่มีการ ตอบกลับจากปลายทาง

การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีปัญหา
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครือข่าย
ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตและสถานะของสวิตช์
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความ ถูกต้องหมดอายุ

ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS หมดอายุแล้ว
ตรวจสอบวันหมดอายุของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้อง ของ IEEE 802.1X ได้ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความ ถูกต้องไม่ถูกต้อง

ไม่ได้ลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องกับเครื่อง
ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง แล้วลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับ
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การลงทะเบียนคีย์และใบรับรอง หรือใบรับรอง CA ที่ได้รับมาจากผู้ออก

ไม่สามารถทำก.รับรองค. ถูกต้องของระบบเปิด ตรวจก.ตั้งค่าคีย์ก.เข้ารหัส

วิธีการรับรองความถูกต้อง WEP ของเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) ไม่ตรงกัน หรือการกรองที่อยู่ MAC ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายถูกตั้งค่าไม่ให้เชื่อมต่อกับเครื่อง ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการรับรองความถูกต้องของระบบเปิด
ใช้วิธีการตั้งค่าด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP เป็น [คีย์ที่ใช้ร่วมกัน] และเชื่อมต่ออีกครั้ง
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
ในการตั้งค่าการกรองที่อยู่ MAC ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย ให้อนุญาตการเชื่อมต่อกับเครื่อง
ตรวจสอบที่อยู่ MAC ของเครื่อง และกำหนดค่าเราเตอร์ LAN แบบไร้สายเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อจากที่อยู่ MAC นั้น การดูที่อยู่ MAC และข้อมูลการเชื่อมต่อของ LAN แบบไร้สาย
สำหรับวิธีการตั้งค่า โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

ไม่สามารถทำก.รับรองค. ถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน ตรวจก.ตั้งค่าคีย์ก.เข้ารหัส

ไม่ได้กำหนดค่าคีย์เครือข่าย (คีย์การเข้ารหัสลับ) ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) อย่างถูกต้อง หรือวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP ของเครื่องและเราเตอร์ LAN แบบไร้สายไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน
รีเซ็ตคีย์เครือข่าย
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
ใช้วิธีการรับรองความถูกต้อง WEP บนเครื่องและบนเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่ตรงกัน
เครื่องอาจถูกตั้งค่าเป็นการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน และเราเตอร์ LAN แบบไร้สายอาจถูกตั้งค่าเป็นการรับรองความถูกต้องของระบบเปิด เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WEP ตามวิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณใช้อยู่
เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องของระบบเปิด
เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
เชื่อมต่อด้วยวิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)
ใช้วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง เชื่อมต่อด้วยวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP ที่ตั้งค่าเป็น [ระบบเปิด] การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องคีย์ที่ใช้ร่วมกัน
บนเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP เป็น "คีย์ที่ใช้ร่วมกัน" แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง สำหรับวิธีการตั้งค่า โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

อุปกรณ์จะรีสตาร์ทเพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ การเชื่อมต่อแบบง่ายผ่าน PC ตกลงหรือไม่

เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อในโหมดจุดเข้าใช้งาน หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อเริ่มโหมดการตั้งค่าแบบไร้สาย
รีสตาร์ตเครื่อง และเริ่มโหมดการตั้งค่าแบบไร้สายอีกครั้ง
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
[Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [เชื่อมต่อแบบง่ายผ่านทาง PC] [ใช่] เริ่มการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโดยตรงสิ้นสุด ลงแล้ว

สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เชื่อมต่อโดยตรงอีกครั้ง
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องโดยตรง (Direct Connection)

ก.เชื่อมต่ออย่างง่ายผ่านPC สิ้นสุดลงเนื่องจากหมดเวลา อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่

ผ่านไป 30 นาทีตั้งแต่เริ่มโหมดการตั้งค่าแบบไร้สายโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
รีสตาร์ตเครื่อง และเริ่มโหมดการตั้งค่าแบบไร้สายอีกครั้ง
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
รุ่นแผงสัมผัส
[Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [เชื่อมต่อแบบง่ายผ่านทาง PC] [ใช่] เริ่มการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
[Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู]   [ค่ากำหนด]   [เครือข่าย]   [เชื่อมต่อแบบง่ายผ่านทาง PC]  เริ่มการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์

ไม่ได้ตั้งค่าคีย์การเข้ารหัส อย่างถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าคีย์การ เข้ารหัส

ไม่ได้กำหนดค่าคีย์เครือข่าย (คีย์การเข้ารหัสลับ) ของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) อย่างถูกต้องบนเครื่อง หรือวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP ของเครื่องไม่ตรงกับวิธีการรับรองความถูกต้องของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
รีเซ็ตคีย์เครือข่าย
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
ใช้วิธีการรับรองความถูกต้อง WEP บนเครื่องและบนเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่ตรงกัน
เครื่องอาจถูกตั้งค่าเป็นการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกัน และเราเตอร์ LAN แบบไร้สายอาจถูกตั้งค่าเป็นการรับรองความถูกต้องของระบบเปิด เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WEP ตามวิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณใช้อยู่
เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องของระบบเปิด
เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
เชื่อมต่อด้วยวิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)
ใช้วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง เชื่อมต่อด้วยวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP ที่ตั้งค่าเป็น [ระบบเปิด] การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)
เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องคีย์ที่ใช้ร่วมกัน
บนเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองความถูกต้อง WEP เป็น "คีย์ที่ใช้ร่วมกัน" แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง สำหรับวิธีการตั้งค่า โปรดดูคู่มือของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิต

ตลับหมึกหมดอายุ

ตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานแล้ว
ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึกอันใหม่
เปลี่ยนตลับผงหมึกการเปลี่ยนตลับผงหมึก

ข้อผิด IEEE 802.1X วิเคราะห์ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ การรับรองค.ถูกต้องไม่ได้

ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจเป็นรูปแบบที่เครื่องไม่รองรับ ตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น
ตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ข้อผิด IEEE 802.1X ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การ รับรองความถูกต้องหมดอายุ

ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS หมดอายุแล้ว
ตรวจสอบวันหมดอายุของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ข้อผิด IEEE 802.1X ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับ รองความถูกต้องไม่ถูกต้อง

ไม่ได้ลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องกับเครื่อง
ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง แล้วลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับ
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การลงทะเบียนคีย์และใบรับรอง หรือใบรับรอง CA ที่ได้รับมาจากผู้ออก

ข้อผิด IEEE 802.1X เปลี่ยนรหัสผ่านการรับรอง ความถูกต้อง

รหัสผ่านหมดอายุ
ตั้งรหัสผ่านใหม่
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ข้อผิด IEEE 802.1X ตรวจสอบการตั้งค่าการ รับรองความถูกต้อง

วิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเครื่องไม่ตรงกับที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
ตรวจสอบวิธีการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS และตั้งค่าให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ข้อผิด IEEE 802.1X กำหนดค่าข้อมูลการรับ รองความถูกต้องที่ถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ข้อผิด IEEE 802.1X กำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการรับรองค.ถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ข้อผิด IEEE 802.1X ไม่มีการตอบกลับจาก ปลายทาง

การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีปัญหา
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครือข่าย
ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตและสถานะของสวิตช์
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง

จำนวนของตัวอักษรที่ป้อน ไม่ถูกต้องหรือมีการป้อน ตัวอักษรที่ใช้ไม่ได้

ไม่ได้ตั้งค่าคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) อย่างถูกต้องบนเครื่อง
รีเซ็ตคีย์เครือข่าย
ตรวจสอบคีย์เครือข่ายของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าบนเครื่องอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อย

ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนตลับผงหมึกแล้ว
เตรียมตลับผงหมึกอันใหม่ และเปลี่ยนตลับผงหมึกเก่าตามที่จำเป็น
เมื่อพิมพ์งานพิมพ์จำนวนมาก ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึกการเปลี่ยนตลับผงหมึก
เมื่อต้องการพิมพ์ต่อไป ให้กด [พิมพ์ต่อ]
เมื่อส่งแฟกซ์หรือพิมพ์รายงานอัตโนมัติ
ในกรณีต่อไปนี้ ข้อมูลอาจถูกบันทึกลงในหน่วยความจำของเครื่องโดยไม่พิมพ์ออกมา เพื่อป้องกันการพิมพ์ข้อความที่อ่านยากหรือรูปภาพที่มองเห็นได้ยาก
เมื่อรับแฟกซ์
เมื่อตั้งค่าให้พิมพ์รายงานผลลัพธ์การสื่อสารโดยอัตโนมัติ
หากต้องการพิมพ์ต่อ ให้เปิดใช้งาน [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low]
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกล [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] หรือ [RX Settings] [Common Settings] [Edit] ใน [Common Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]
* เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผลลัพธ์การพิมพ์อาจซีดจางหรือเลือนหาย
คุณสามารถระบุด้วยตนเองว่าจะให้ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อใด (เมื่อผงหมึกเหลือน้อย) [แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]

ความจำเต็ม(ข้ามข้อผิดพลาด)

หน่วยความจำเต็มไปด้วยข้อมูลที่ยังไม่ได้พิมพ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
ยกเลิกการพิมพ์ข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด หรือกด [ข้ามข้อผิดพลาด] บนหน้าจอ [Status Monitor]
การยกเลิกการพิมพ์ด้วยแผงการดำเนินงาน
การดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก

หน่วยความจำเต็ม

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ เนื่องจากมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ หากมีข้อมูลที่รอพิมพ์หรือรอส่ง ให้รอจนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบแฟกซ์ที่ได้รับที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
พิมพ์หรือส่งต่อแฟกซ์เหล่านั้นตามต้องการ และลบแฟกซ์ที่ไม่จำเป็นออก การดูและการพิมพ์แฟกซ์ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
เมื่อส่งแฟกซ์ ให้แบ่งต้นฉบับหรือลดความละเอียดลง
เมื่อส่งต้นฉบับที่มีหลายหน้า ให้แบ่งต้นฉบับแล้วส่ง
เปลี่ยนแปลงความละเอียดที่ตั้งไว้เป็นความละเอียดที่ต่ำลงเมื่อสแกนต้นฉบับ

ไม่มีการตอบกลับ จากปลายทาง

อาจไม่ได้เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตหรืออาจมีปัญหากับสวิตช์
ให้ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตและสถานะของสวิตช์

ไม่มีการตอบกลับจากโฮสต์

เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องและเครือข่าย แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง
เมื่อเชื่อมต่อผ่าน LAN แบบไร้สาย
กำหนดการตั้งค่าให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
เมื่อเชื่อมต่อผ่าน LAN แบบผ่านสาย
ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสาย

กระดาษติดค้าง

กระดาษติดในเครื่องระหว่างที่พิมพ์
นำกระดาษที่ติดออก และหากการพิมพ์ไม่ดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง
กระดาษติด

เตรียมตลับหมึก

ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนตลับผงหมึกแล้ว
เตรียมตลับผงหมึกอันใหม่ และเปลี่ยนตลับผงหมึกเก่าตามที่จำเป็น
เมื่อพิมพ์งานจำนวนมาก ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับผงหมึก การเปลี่ยนตลับผงหมึก
หากต้องการพิมพ์ต่อไป ให้ใช้ขั้นตอนด้านล่าง
เมื่อส่งแฟกซ์หรือพิมพ์รายงานอัตโนมัติ
ในกรณีต่อไปนี้ ข้อมูลอาจถูกบันทึกลงในหน่วยความจำของเครื่องโดยไม่พิมพ์ออกมา เพื่อป้องกันการพิมพ์ข้อความที่อ่านยากหรือรูปภาพที่มองเห็นได้ยาก
เมื่อรับแฟกซ์
เมื่อตั้งค่าให้พิมพ์รายงานผลลัพธ์การสื่อสารโดยอัตโนมัติ
หากต้องการพิมพ์ต่อ ให้เปิดใช้งาน [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low]
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกล [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] หรือ [RX Settings] [Common Settings] [Edit] ใน [Common Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]
* เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผลลัพธ์การพิมพ์อาจซีดจางหรือเลือนหาย
คุณสามารถระบุด้วยตนเองว่าจะให้ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อใด (เมื่อผงหมึกเหลือน้อย) [แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]

ตั้งค่าข้อมูลการรับรอง ที่ถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการรับรอง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องและข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (คีย์และใบรับรอง รหัสผ่าน ใบรับรอง CA) ให้ถูกต้อง
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การจัดการและการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และใบรับรอง

ขนาด/การตั้งค่า ไม่ตรงกัน

ขนาดของกระดาษที่ใส่ในเครื่องไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้บนแผงการดำเนินงานหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
ตั้งค่าขนาดของกระดาษที่ใส่ให้ตรงกับการตั้งค่าขนาดกระดาษ
เมื่อใช้กระดาษที่ใส่
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดกระดาษบนแผงการดำเนินงานให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่ใส่
การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ
เมื่อสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดกระดาษบนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่ใส่ การสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
เมื่อใส่กระดาษเข้าไปใหม่
ใส่กระดาษตามขนาดที่กำหนดไว้บนแผงการดำเนินงานหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ การใส่กระดาษ
ตรวจสอบว่าแผงนำกระดาษไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป

การกำหนดและลงทะเบียนของ ปลายทางใหม่ถูกจำกัด

ปลายทางที่สามารถระบุให้ส่งได้นั้น ถูกจำกัดเฉพาะปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อ
หากต้องการยกเลิกการจำกัด ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [Restrict New Destinations]
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ [Settings/Registration] [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit] ล้างกล่องกาเครื่องหมาย [Restrict New Destinations] [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [จำกัดปลายทางใหม่]

ใบรับรองการรับรอง เซิร์ฟเวอร์หมดอายุ

ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS หมดอายุแล้ว
ตรวจสอบวันหมดอายุของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS
การตั้งค่า IEEE 802.1X

ใบรับรองการรับรอง เซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง

ไม่ได้ลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องกับเครื่อง
ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง แล้วลงทะเบียนใบรับรอง CA ที่รองรับ
การตั้งค่า IEEE 802.1X
การลงทะเบียนคีย์และใบรับรอง หรือใบรับรอง CA ที่ได้รับมาจากผู้ออก

หมายเลขแฟกซ์มีตัวเลขมากเกินไป

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้เนื่องจากหมายเลขแฟกซ์ที่ระบุมีตัวเลขมากเกินไป
ระบุหมายเลขแฟกซ์ที่ไม่เกินจำนวนตัวเลขสูงสุดในการส่งแฟกซ์
หากมีการตั้งค่าให้ส่งแฟกซ์หลังจากใส่หมายเลขที่กำหนดก่อนที่คุณจะระบุปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อ จำนวนตัวเลขสูงสุดในการส่งแฟกซ์อาจเกิน [ใช้สมุดที่อยู่เมื่อวางหู]

หน่วยความจำเต็ม การสแกนจะถูกยกเลิก พิมพ์หรือไม่

ไม่สามารถอ่านต้นฉบับได้เนื่องจากมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถอ่านหน้าทั้งหมดได้เมื่อเรียงลำดับและถ่ายสำเนา
แบ่งต้นฉบับก่อนถ่ายสำเนา
พิมพ์จนถึงหน้าที่อ่านหรือยกเลิกงาน จากนั้นแบ่งต้นฉบับก่อนถ่ายสำเนา
ลองกำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [ทำสำเนา] [ประเภทต้นฉบับ] [ข้อความ/ภาพถ่าย (ความเร็วสูง)]
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [ทำสำเนา]   [ประเภทต้นฉบับ]    [ข้อความ/ภาพถ่าย (ความเร็วสูง)]

ใช้ UI ระยะไกลเพื่อตั้ง ค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ การรับรองความถูกต้อง

ตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบการตั้งค่า IEEE 802.1X และตั้งค่านี้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น การตั้งค่า IEEE 802.1X
ระบุชื่อล็อกอินอย่างถูกต้อง
เลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งช่อง: [Use TLS], [Use TTLS] และ [Use PEAP]
เมื่อใช้ TLS มีการลงทะเบียนคีย์และใบรับรอง
เมื่อใช้ TTLS หรือ PEAP มีการตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง
98CK-0E7