Различни функции за защита

Притесняват ли ви следните проблеми?
Ненаблюдавана продукция
Неупълномощен достъп
Изпращане на факсове до грешна дестинация
Забравяне да се изтрият поверителни данни от машината
Машината предоставя различни функции за защита за минимизиране на рисковете от изтичане на информация и неупълномощен достъп.
Този раздел описва функции, които са ефективни в определени ситуации.
Прилагането на мерки за защита не гарантира, че цялата информация ще бъде защитена.
Използването на функцията "Импортиране на всички" позволява управление на няколко устройства с еднакви настройки. Импортиране/експортиране на данни за настройки

Предотвратяване на изтичането и промяната на документи

Когато управлявате поверителни документи, трябва да се справяте с проблеми като изтичане, загуба и промяна. Машината е снабдена с функции за защита, предназначени да предотвратяват изтичането и промяната на хартиени и електронни документи, като например вграждане на невидим текст в извеждането, незапочване на отпечатването, докато потребителят не влезе в системата на устройството, и добавяне на подпис към PDF документи.
Използвайте функциите по-долу като мерки за защита за предотвратяване на изтичане, промяна и т.н. на документи.
Принудително задържане
За да се избегне оставането на отпечатани материали, случайно изтичане на информация, погрешен печат и т.н., администраторът може да зададе съхраняване на документа преди отпечатване. Отпечатване на документи, задържани в машината
Кодирано защитено отпечатване
Като използвате шифрован защитен печат можете да изпращате шифровани данни за печат към машината от вашия компютър. Това ви позволява да намалите риска от изтичане на информация, когато изпращате данни за печат, и да печатате по-защитено. По-защитено отпечатване чрез шифрован защитен печат
Digital Signature
Можете да повишите надеждността на документите, създадени на машината, като добавите цифрови подписи към сканираните документи. Цифровият подпис се добавя чрез механизъм с ключ и сертификат, който ви позволява да идентифицирате устройството и/или потребителя, които са създали документа, като гарантира, че данните не са променяни. Добавяне на цифров подпис към изпратени файлове
Кодиран PDF
Задаването на парола при сканиране на оригинал позволява PDF файловете да се криптират за изпращане/запаметяване. Това помага за намаляване на риска от преглеждане и редактиране на файловете от други лица. Извършване на криптиране

Предотвратяване на неупълномощения достъп до мрежата

Макар че услугите в облака улесниха обмена на данни по интернет, комуникацията все пак може да бъде прихваната или променена от злонамерени трети лица поради уязвимости в мрежата. Машината предоставя различни мерки за подобряване на мрежовата защита, като например разрешаване само на комуникация с конкретни IP адреси и шифроване на данните за комуникация.
Използвайте функциите по-долу като мерки за защита за предотвратяване на неупълномощения достъп до мрежата и т.н.
Настройки за защитна стена
Неупълномощеният достъп на трети лица, както и мрежовите атаки и нарушения, може да се блокират, като се разреши комуникацията само с устройства с определен IP адрес. Ограничаване на комуникацията чрез използване на защитни стени
Proxy настройки
Можете да осигурите по-голяма сигурност чрез използване на прокси сървър за свързвания извън мрежата, като напр. при сърфиране из уеб сайтове. Настройване на прокси
TLS настройки
TLS е протокол за шифроване на данни, които се изпращат през мрежа, и често се използва за комуникация чрез уеб браузър или имейл приложение. TLS активира защитена мрежова комуникация при достъп до машината в множество ситуации, като напр. при използване на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) или софтуер за управление на адресната книга. Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS
IPSec настройки
Докато TLS шифрова само данните, които се използват от дадено приложение, като например уеб браузър или имейл приложение, IPSec шифрова целите (или полезното съдържание на) IP пакети. Това позволява IPSec да предложи по-гъвкава система за сигурност от TLS. Конфигуриране на IPSec настройки
IEEE 802.1X настройки
Ако устройство се опитва да се свърже към и да започне комуникация с 802.1X мрежа, то трябва да премине през удостоверяване на потребителя, за да се докаже, че връзката се осъществява от упълномощен потребител. Информация за удостоверяване се изпраща към и се проверява чрез RADIUS сървър, който позволява или забранява комуникацията с мрежата в зависимост от резултата от удостоверяването. Ако удостоверяването е неуспешно, LAN комутатор (или точка за достъп) блокира достъпа до мрежата. Машината може да се свържете към 802.1X мрежа като клиентско устройство. Конфигуриране на настройките за IEEE 802.1X удостоверяване

Предотвратяване на проблеми, предизвикани от погрешно изпращане

Изпращането до погрешна дестинация или грешки по невнимание, като въвеждане на грешен факс номер, могат да доведат до изтичане на поверителна информация. Машината предоставя различни мерки за подобряване на защитата при изпращане, например ограничаване на дестинациите, до които може да се изпраща, и задължително въвеждане на факс номера два пъти преди изпращане.
Използвайте функциите по-долу като мерки за защита за предотвратяване на проблеми, предизвикани от погрешно изпращане.
PIN код за Адресна книга
Можете да зададете номер за достъп за важни бизнес контакти и други дестинации в адресната книга, които не искате да се показват на всички потребители. Ограничаване на достъпа до дестинации, регистрирани в адресната книга
Управл. на кодове за достъп до Адр. книга
Можете да предотвратите изтичане на чувствителна или персонална информация от адресната книга чрез задаване на PIN код или предотвратяване на показване на определени дестинации в адресната книга. Можете също така да скриете самата адресна книга. Скриване на адресната книга
Ограничаване на използване на адресна книга
Задайте дали да се скриват адресната книга и бутоните за бързо набиране. Можете да посочите отделни настройки за факс, както и за сканиране и изпращане. Ограничаване на използването на адресната книга
Ограничаване нови дестинации
Дестинациите, които могат да се посочат при изпращане на факсове или сканирани документи, могат да се ограничат до тези, регистрирани в адресната книга или бутоните за бързо набиране, до регистрираните в <Предпочитани настройки> или <Изпращане към себе си>, или до тези, които могат да бъдат търсени на LDAP сървъра. Ограничаване на нови дестинации
Огранич.на E-mail за изпращ.към себе си
Можете да зададете ограничения, така че потребителите, които влизат с лично удостоверяване, да могат да изпращат сканирани документи само до собствения си имейл адрес. Ограничаване на имейл дестинации до <Изпращане към себе си>
Огран. изпращ.на файл към персон.папка
Можете да зададете ограничения, така че потребителите, които влизат с лично удостоверяване, да могат да изпращат сканирани документи само до личната си папка. Ограничаване на дестинацията за изпращане на файл до персонална папка
Огран. изпращ. към домейни
Можете да ограничите дестинациите за имейл и I-факс, така че да са достъпни само адреси в специфичен домейн. Когато е посочен домейн, можете да зададете и дали да се позволи изпращане към поддомейни. Ограничаване на домейна на дестинация на изпращане
Потвърждение на въведения факс номер
Можете да поискате потребителите да въведат факс номер два пъти за потвърждаване, преди да изпращат факсове, за да се предотврати погрешно набиране. Потвърждаване на факс номера преди изпращане
Разрешаване на изп-не от драйвер за факс
Можете да забраните на потребителите да изпращат факсове от компютър. Ограничаване на изпращането на факсове от компютри
Потв. преди изпр., когато е включена факс дестин.
Можете да настроите машината да показва екран за потвърждение при изпращане към дестинация на факс. Показване на екран за потвърждение за дестинации за факс
Визуализиране на документи преди изпращане
Можете да проверявате сканираните изображения на екрана за предварителен преглед преди изпращане. Проверка на сканирани изображения преди изпращане (преглед)

Предотвратяване на изтичане на поверителна информация по време на работа с машината

Машината генерира стойност като информационен актив, като съхранява важни данни. Предотвратяването на оставянето на поверителна информация в машината след унищожаването й е друга важна мярка за безопасност. Машината предоставя различни мерки за подобряване на защитата при работата, като например възпрепятстване на нерегистрираните потребители да работят с машината и пълно изтриване на временните данни за задачи при стартиране на машината.
Използвайте функциите по-долу като мерки за защита за предотвратяване на изтичането на поверителна информация по време на работата с машината.
Проверка на системата при стартиране
Целостта на фърмуера, системата и приложенията добавки в машината се проверява по време на стартирането. <Настройки за проверка на системата>
McAfee Embedded Control
Когато устройството работи, функцията McAfee Embedded Control се използва за предотвратяване на неоторизирана промяна на програмата и изпълнение на неоторизирани програми и подобрена надеждност на системата. <Настройки за проверка на системата>
Управление на лично удостоверяване
Потребителско име и парола могат да се използват за лично удостоверяване на потребителите. Предотвратяването на неупълномощения достъп от трети лица и задаването на ограничения за използването могат да поддържат по-високо ниво на защита и да позволят по-ефективна работа с машината. Управление на потребители
Шифроване на данни в паметта/хранилището
Можете да шифровате автоматично данните в паметта/хранилището за предотвратяване на изтичането на информация поради отстраняване на хранилището. Управление на данните в паметта/хранилището
Инициал. на всички данни/настройки
Можете да върнете всички настройки на машината до фабричните стойности по подразбиране. Всички данни, които остават в устройството за съхранение, се презаписват с 0 (нула) данни, което предотвратява изтичането на чувствителни данни при замяна или изхвърляне на устройството за съхранение. Инициализиране на всички данни/настройки
Security Policy Settings
Правилата за защита описват правила в рамките на фирмата, които се отнасят до защитата на информацията. С тази машина може да бъдат зададени заедно няколко настройки, свързани с правилата за защита. Прилагане на правила за защита към устройството
Позвол. използв. пар. по подразб. за отдал. достъп
Можете да настроите машината така, че да не позволява на потребителите да влизат в Remote UI (Потребителския интерфейс за отдалечено управление) с паролата по подразбиране (7654321) на потребителя "Administrator" от съображения за сигурност. <Позвол. използв. пар. по подразб. за отдал. достъп>
9CX5-0RS