Άμεση σύνδεση (Λειτουργία σημείου πρόσβασης)

Ακόμη και σε ένα περιβάλλον χωρίς δρομολογητή ασύρματου LAN, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τη φορητή συσκευή με τη συσκευή χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας τη «Λειτουργία σημείου πρόσβασης», η οποία μπορεί να συνδέσει άμεσα μία φορητή συσκευή στη συσκευή σας.
 

Προετοιμασία άμεσης σύνδεσης (Λειτουργία σημείου πρόσβασης)

Δημιουργήστε μία σύνδεση χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία σημείου πρόσβασης με την παρακάτω σειρά.
 
 
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής.
Ορίστε τη διεύθυνση IPv4. Καθορισμός της Διεύθυνσης IPv4
 
 
 
 
Προετοιμασία φορητής συσκευής
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση της φορητής συσκευής στο Wi-Fi.
 
 
Θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης.
<Μενού> <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Άμεσης Σύνδεσης>  ορίστε την επιλογή <Χρήση Άμεσης Σύνδεσης> σε <On>.
Καθορισμός χρονικού διαστήματος μέχρι την αυτόματη αποσύνδεση
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου θα λάβει χώρα αυτόματα μια αποσύνδεση όταν η άμεση σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. <Τερματισμός άμεσης σύνδεσης>/<Χρόνος έως τον τερμ. της Αυτ. Σύνδ.>
Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών φορητών συσκευών
Διαμορφώστε τυχαία το SSID και το κλειδί δικτύου της συσκευής. <Ρυθμίσεις Κατάστασης Σημείου Πρόσβασης>
Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις)
Για πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα που είναι συμβατά με το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις), τη λεπτομερή διαδικασία ρύθμισης, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στη Βοήθεια της εφαρμογής ή στον ιστότοπο της Canon (http://www.canon.com/gomp/).

Άμεση σύνδεση (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Ενδέχεται να απαιτηθεί λίγος χρόνο μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση της συσκευής και της φορητής συσκευής.

Σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

1
Επιλέξτε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Αν έχει συνδεθεί οποιαδήποτε φορητή συσκευή, προχωρήστε στο βήμα 3.
2
Επιλέξτε <Σύνδεση>.
3
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi από τη φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας το SSID και το κλειδί δικτύου που εμφανίζονται στην οθόνη.
4
Όταν ολοκληρωθεί η επιθυμητή λειτουργία, επιλέξτε <Αποσύνδεση>.

Σύνδεση με χρήση Κωδικού QR

1
Επιλέξτε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Αν έχει συνδεθεί οποιαδήποτε φορητή συσκευή, προχωρήστε στο βήμα 3.
2
Επιλέξτε <Σύνδεση>.
3
Επιλέξτε <Κωδικός QR>.
4
Εκκινήστε το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις) στη φορητή συσκευή. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
5
Διαβάστε τον κώδικα QR που εμφανίζεται στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη φορητή συσκευή.
6
Όταν ολοκληρωθεί η επιθυμητή λειτουργία, επιλέξτε <Αποσύνδεση>.

Σύνδεση με χρήση του NFC (Android)

Πριν χρησιμοποιήσετε το NFC, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή <Χρήση NFC> έχει οριστεί σε <On>. <Χρήση NFC>
1
Επιλέξτε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Αν έχει συνδεθεί οποιαδήποτε φορητή συσκευή, προχωρήστε στο βήμα 3.
2
Επιλέξτε <Σύνδεση>.
3
Εκκινήστε το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις) στη φορητή συσκευή. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
4
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις NFC της φορητής συσκευής.
5
Μετακινήστε τη φορητή συσκευή κοντά στο σήμα NFC της συσκευής. Πίνακας λειτουργίας
6
Όταν ολοκληρωθεί η επιθυμητή λειτουργία, επιλέξτε <Αποσύνδεση>.
Επιλέξτε <Πληροφορίες σύνδ> στην οθόνη <Άμεση Σύνδεση> για να ελέγξετε τη συνδεδεμένη φορητή συσκευή.
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση από τη φορητή συσκευή σε διάστημα 5 λεπτών, ενώ εμφανίζονται το SSID και το κλειδί δικτύου, η κατάσταση αναμονής για σύνδεση διακόπτεται.
Εάν η κατάσταση χωρίς μετάδοση δεδομένων μεταξύ της φορητής συσκευής και της συσκευής συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεση σύνδεση, η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί.
Η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται κατά τη σύνδεση μέσω άμεσης σύνδεσης.
Αν η συσκευή χρησιμοποιείται με ασύρματο LAN, θα πρέπει να διατηρήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN όταν χρησιμοποιείτε άμεση σύνδεση. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN ή αν η διαδικασία σύνδεσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η διαδικασία άμεσης σύνδεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει. Εάν η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου LAN χαθεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω άμεσης σύνδεσης, η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί.
Όταν ολοκληρώσετε την επιθυμητή λειτουργία, τερματίστε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της κινητής συσκευής. Αν παραμείνουν συνδεδεμένες, η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται.
Εάν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση, μην ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα στη φορητή συσκευή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτρέψει τη σωστή επικοινωνία μετά τη χρήση της άμεσης σύνδεσης.

Άμεση σύνδεση (Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD)

Ενδέχεται να απαιτηθεί λίγος χρόνο μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση της συσκευής και της φορητής συσκευής.
1
Επιλέξτε <Πύλη για φορ. συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Αν έχει συνδεθεί οποιαδήποτε φορητή συσκευή, πατήστε και προχωρήστε στο βήμα 3.
2
Επιλέξτε <Σύνδεση>.
3
Επιλέξτε <Εμφάνιση Κλειδιού Δικτύου/SSID>.
4
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi από τη φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας το SSID και το κλειδί δικτύου που εμφανίζονται στην οθόνη.
5
Όταν ολοκληρωθεί η επιθυμητή λειτουργία, πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε <Αποσύνδεση>  <Ναι>.
Επιλέξτε <Πληροφορίες σύνδεσης> στην οθόνη κάτω από την άμεση σύνδεση για να ελέγξετε τη συνδεδεμένη φορητή συσκευή.
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση από τη φορητή συσκευή σε διάστημα 5 λεπτών, ενώ εμφανίζονται το SSID και το κλειδί δικτύου, η κατάσταση αναμονής για σύνδεση διακόπτεται.
Εάν η κατάσταση χωρίς μετάδοση δεδομένων μεταξύ της φορητής συσκευής και της συσκευής συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεση σύνδεση, η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί.
Η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται κατά τη σύνδεση μέσω άμεσης σύνδεσης.
Αν η συσκευή χρησιμοποιείται με ασύρματο LAN, θα πρέπει να διατηρήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN όταν χρησιμοποιείτε άμεση σύνδεση. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN ή αν η διαδικασία σύνδεσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η διαδικασία άμεσης σύνδεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει. Εάν η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου LAN χαθεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω άμεσης σύνδεσης, η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί.
Όταν ολοκληρώσετε την επιθυμητή λειτουργία, τερματίστε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της κινητής συσκευής. Αν παραμείνουν συνδεδεμένες, η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται.
Εάν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση, μην ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα στη φορητή συσκευή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτρέψει τη σωστή επικοινωνία μετά τη χρήση της άμεσης σύνδεσης.
24YS-03K