Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης πατήματος ενός κουμπιού για WPS

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει την κατάσταση πατήματος ενός κουμπιού για WPS, μπορείτε να ρυθμίσετε μία σύνδεση εύκολα με ένα κουμπί WPS.
Ο τρόπος λειτουργίας του ασύρματου δρομολογητή ενδέχεται να διαφέρει σε κάθε συσκευή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Θέλετε να ενεργοποιήσετε το ασύρματο LAN;>, επιλέξτε <Ναι>.
4
Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε <OK>.
5
Επιλέξτε <Κατάσταση Πλήκτρου WPS>.
6
Επιλέξτε <Ναι>.
7
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή.
Πρέπει να πατήσετε το κουμπί μέσα σε 2 λεπτά από τη στιγμή που θα επιλέξετε <Ναι> στο βήμα 6.
Ανάλογα με τη συσκευή δικτύου, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
Επιλέξτε <Κλείσιμο> και επιστρέψτε στο βήμα 5.
8
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Συνδέθηκε.>.
9
Επιλέξτε <Κλείσιμο>.
Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις διεύθυνσης IP και άλλων στοιχείων.
Ισχύς σήματος
Όταν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές για σύνδεση, η συσκευή συνδέεται με τη συσκευή δικτύου που έχει το δυνατότερο σήμα. Η ισχύς του σήματος μετριέται με τη μέθοδο RSSI (Ένδειξη ισχύος ληφθέντος σήματος).
Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο. Καθορισμός Διευθύνσεων IP
Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη Αρχική ή στην οθόνη Βασικών λειτουργιών κάθε λειτουργίας. Βασικές οθόνες
Μείωση κατανάλωσης ρεύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να εισέρχεται σε <Κατάστ Εξοικ Ενέργειας> με βάση τα σήματα που εκπέμπονται από τον ασύρματο δρομολογητή. <Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας>
Εάν η διεύθυνση IP της συσκευής έχει αλλάξει
Σε περιβάλλον DHCP, η διεύθυνση IP της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση διατηρείται όσο η συσκευή και ο υπολογιστής ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.
24YS-00K