Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης κωδικού PIN για WPS

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει την κατάσταση κωδικού PIN για WPS, δημιουργήστε έναν κωδικό PIN με τη συσκευή και καταχωρίστε τον κωδικό στη συσκευή δικτύου.
Ο τρόπος λειτουργίας του ασύρματου δρομολογητή ενδέχεται να διαφέρει σε κάθε συσκευή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Από υπολογιστή
1
Προσπελάστε τον ασύρματο δρομολογητή σας από έναν υπολογιστή και εμφανίστε την οθόνη για την εισαγωγή κωδικού PIN για WPS.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Από τον πίνακα λειτουργίας
2
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
3
Επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
4
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Θέλετε να ενεργοποιήσετε το ασύρματο LAN;>, επιλέξτε <Ναι>.
5
Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε <OK>.
6
Επιλέξτε <Κατάσταση Κωδικού WPS PIN>.
7
Επιλέξτε <Ναι>.
Ο κωδικός PIN δημιουργείται και εμφανίζεται στην οθόνη.
Από υπολογιστή
8
Καταχωρήστε τον κωδικό PIN που δημιουργήσατε στον ασύρματο δρομολογητή.
Καταχωρίστε τον κωδικό PIN στην οθόνη εγκατάστασης που εμφανίζεται στο βήμα 1.
Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN μέσα σε 10 λεπτά αφού επιλέξετε <Ναι> στο βήμα 7.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
Επιλέξτε <Κλείσιμο> και επιστρέψτε στο βήμα 6.
Από τον πίνακα λειτουργίας
9
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Συνδέθηκε.>.
10
Επιλέξτε <Κλείσιμο>.
Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις διεύθυνσης IP και άλλων στοιχείων.
Ισχύς σήματος
Όταν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές για σύνδεση, η συσκευή συνδέεται με τη συσκευή δικτύου που έχει το δυνατότερο σήμα. Η ισχύς του σήματος μετριέται με τη μέθοδο RSSI (Ένδειξη ισχύος ληφθέντος σήματος).
Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο. Καθορισμός Διευθύνσεων IP
Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη Αρχική ή στην οθόνη Βασικών λειτουργιών κάθε λειτουργίας. Βασικές οθόνες
Μείωση κατανάλωσης ρεύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να εισέρχεται σε <Κατάστ Εξοικ Ενέργειας> με βάση τα σήματα που εκπέμπονται από τον ασύρματο δρομολογητή. <Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας>
Εάν η διεύθυνση IP της συσκευής έχει αλλάξει
Σε περιβάλλον DHCP, η διεύθυνση IP της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση διατηρείται όσο η συσκευή και ο υπολογιστής ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.
24YS-00L