Άλλες Ρυθμίσεις Δικτύου

Διαμορφώστε τα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή.

Διαμόρφωση SNTP

Το Απλό πρωτόκολλο ώρας δικτύου (SNTP) σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι του συστήματος χρησιμοποιώντας τον διακομιστή ώρας στο δίκτυο. Αν χρησιμοποιείται SNTP, ο διακομιστής ώρας ελέγχεται κατά τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται πάντα η σωστή ώρα. Η ώρα συγχρονίζεται με βάση τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC), γι' αυτό καθορίστε τη ρύθμιση ζώνης ώρας προτού διαμορφώσετε το SNTP (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας). Οι ρυθμίσεις SNTP καθορίζονται μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Το SNTP της συσκευής υποστηρίζει διακομιστές NTP (έκδοση 3) και διακομιστές SNTP (εκδόσεις 3 και 4).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use SNTP] και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Use SNTP]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε το SNTP για το συγχρονισμό. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το SNTP, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[NTP Server Name]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή NTP ή SNTP. Εάν υπάρχει διαθέσιμο DNS στο δίκτυο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή (ή FQDN) που να περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες αντί για τα παραπάνω στοιχεία (παράδειγμα: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Καθορίστε το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών συγχρονισμών.
6
Κάντε κλικ στο [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Δοκιμή επικοινωνίας με τον διακομιστή NTP/SNTP
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της επικοινωνίας με τον καταχωρισμένο διακομιστή κάνοντας κλικ στο [Settings/Registration]  [Network Settings]  [Check NTP Server] στην ενότητα [SNTP Settings]. Εάν έχει δημιουργηθεί ορθή σύνδεση, το αποτέλεσμα εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν ρυθμίζει το ρολόι συστήματος.

Παρακολούθηση της συσκευής από τα Συστήματα Διαχείρισης Συσκευών

Μπορείτε να διευκολύνετε τη συλλογή και τη διαχείριση διάφορων πληροφοριών για τις συσκευές δικτύου εγκαθιστώντας στο δίκτυο κάποιο λογισμικό διαχείρισης συσκευών, όπως το iW Management Console*. Οι πληροφορίες, όπως οι ρυθμίσεις συσκευής και τα ημερολόγια σφαλμάτων, ανακτώνται και διανέμονται μέσω του υπολογιστή-διακομιστή. Εάν η συσκευή συνδέεται με τέτοιο δίκτυο, το iW Management Console αναζητάει στο δίκτυο τη συσκευή χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως το Πρωτόκολλο θέσης υπηρεσίας (SLP) για τη συλλογή πληροφοριών από τη συσκευή, όπως η κατάσταση ισχύος. Οι ρυθμίσεις SLP καθορίζονται μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Αυτή η ενότητα περιγράφει επίσης τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων των ρυθμίσεων για επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και πρόσθετων για το iW Management Console.
*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το iW Management Console, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon.
Για να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα του iW Management Console
Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της αποκλειστικής θύρας και των ρυθμίσεων SNMP. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις SNMP, θέστε την επιλογή [MIB Access Permission] σε [Read/Write] για το SNMPv1 και το SNMPv3.
<Χρήση ειδικής θύρας>/<Ρυθμίσεις Ειδικής Θύρας>
Παρακολούθηση και Έλεγχος της Συσκευής μέσω SNMP
Λειτουργίες του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Διαμόρφωση επικοινωνίας SLP μέσω λογισμικού διαχείρισης συσκευών

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings].
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις SLP.
Καθορισμός αναζήτησης συσκευής πολλαπλής διανομής
Ειδοποίηση λογισμικού διαχείρισης συσκευών για την κατάσταση τροφοδοσίας της συσκευής
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.

Ρύθμιση παραμέτρων ρυθμίσεων για επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και πρόσθετων

Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία της συσκευής με τα πρόσθετα iW Management Console. Η χρήση των πρόσθετων σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις της συσκευή από το iW Management Console.
<Μενού>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Διαχείριση ρυθμίσεων συσκ>/<Διαχείριση Ρυθμίσεων Συσκευής On/Off>  <On>  
24YS-01F