Kontrolpanel

Tasten [Start]

Tryk for at se startskærmen. <Hjem>-skærmen

Tasten [Startvejledning]

Tryk for at se betjeningsvejledning og fejlårsager/-løsninger.

Tasten [Nulstil]

Tryk for at annullere indstillingerne og gendanne de indstillinger, der var angivet tidligere.

Tasten [*]

Tryk for at skifte den type tekst, der er angivet.
Tryk for at bruge toneopkald, f.eks. når du modtager faxoplysningstjenester. Modtagelse af faxoplysningstjenester

Taltaster (tasterne [0]-[9])

Tryk for at angive tal og tekst. Indtastning af tekst

Tasten [Energisparer]

Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. Tasten lyser gul grøn, når maskinen er i dvaletilstand. Tryk på tasten igen for at afslutte dvaletilstanden. Aktivering af dvaletilstand

Tasten [Indstilling af volumen]

Tryk på denne, hvis du vil have vist skærmbilledet for justering af indstillinger, som f.eks transmissionslydstyrke og lydstyrken for sende/modtagealarm. Justering af lydstyrke

Tasten [Tællerkontrol]

Tryk for at vise det samlede antal kopier og udskrifter på displayet.

Tasten [#]

Tryk for at angive symboler som f.eks. "@" eller "/".

Tasten [Slet]

Tryk for at slette de angivne numre og den angivne tekst.

Tasten [Id (log på/af)]

Tryk, når du har angivet id og pinkode for at logge på, når styringen af afdelings-id er aktiveret. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på denne tast igen for at logge af. Logon på maskinen

Tasten [Stop]

Tryk for at annullere kopiering, faxafsendelse og andre betjeninger.

Tasten [Start]

Anvendes til start af en funktion.

Indikatoren [Hovedstrøm]

Lyser, når hovedafbryderen tændes.

[Fejl]-indikatoren

Blinker eller lyser, når der opstår en fejl som f.eks. papirstop.

[Behandler/data]-indikatoren

Blinker, når der udføres betjeninger som f.eks. afsendelse eller udskrivning. Lyser, når dokumenter venter på at blive behandlet.

Tasten [Statusmonitor]

Tryk for at kontrollere statussen for udskrivning eller faxning, for at se brugshistorikken eller for at se netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse. Du kan også kontrollere maskinens status, f.eks. den resterende mængde papir eller toner, eller om der er opstået fejl. <Statusmonitor>-skærmen

Tasten [Tilbage]

Tryk for at returnere til det forrige skærmbillede. Hvis du f.eks. trykker på denne tast, når du angiver indstillinger, anvendes indstillingerne ikke, og displayet vender tilbage til den forrige skærm.

Display

Du kan få vist statussen for kopiering, faxning og andre job samt fejlstatusser. Skærmen er et berøringspanel, der gør det muligt at betjene skærmen ved berøring for at angive indstillinger. Display
0SS5-00C