Wysyłanie pliku

Istnieje możliwość wysyłania pliku zapisanego w Skrzynce pocztowej.
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Wyślij].
UWAGA
Jednocześnie można wybrać i wysłać maksymalnie 32 pliki zapisane w tej samej skrzynce pocztowej.
Jednocześnie można wysłać maksymalnie 999 stron.
3.
Określ odbiorcę.
Jeśli odbiorca zachowany jest w Książce adresowej:
Patrz poniżej, zależnie od rodzaju książki adresowej.
Skanowanie i wysyłanie:
Faks:
W przypadku gdy odbiorca zdefiniowany jest pod Klawiszem wybierania jednoprzyciskowego należy:
E-Mail, I-Faks, Serwer plików:
Jeśli odbiorca nie jest zapisany w Książce adresowej:
Patrz poniższe, szczegółowe procedury, aby określić zgodnie z adresem lub serwerem.
Jeżeli odbiorca zdefiniowany jest pod przyciskiem Ustawień ulubionych:
Naciśnij, aby ustawić swój folder prywatny jako odbiorcę:
Jeżeli chcesz określić własny adres e-mail jako odbiorcę:
Jeżeli chcesz wybrać adresy Dw i/lub Udw:
WAŻNE
Jeżeli rodzaj adresu zostanie włączony w [Ogranicz nowych odbiorców], nie można wprowadzać nowych odbiorców tego rodzaju.Wybierz zapisanego odbiorcę za pomocą Lokalnej książki adresowej, Zdalnej książki adresowej, Serwera LDAP w [Książka adresowa] lub za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego w [Wyb. jednoprzyciskowe].(Patrz " Ograniczanie funkcji wysyłania.")
UWAGA
Jednocześnie można określić i wysyłać do maksymalnie 256 odbiorców.Jednakże, jeżeli jako odbiorcę określa się adres grupowy, każdy z adresów jest traktowany jako jeden odbiorca.
Jeżeli użytkownik próbuje wysyłać do serwera plików w którym włączona jest opcja [Potwierdź przed wysłaniem] wyświetlony zostanie ekran informujący o konieczności wprowadzenia nazwy serwera plików i hasła.W takim wypadku, należy wprowadzić hasło serwera plików.Jeżeli użytkownik chce zarejestrować serwer plików w adresie grupowym, należy wyłączyć Potwierdź przed wysłaniem].Nie można wysyłać do adresu grupowego, który zawiera serwer plików z włączoną funkcja [Potwierdź przed wysłaniem].(Patrz "Rejestrowanie adresu serwera plików.")
Aby wybrany dokument po wysłaniu był automatycznie usuwany z pamięci urządzenia, należy nacisnąć na [Usuń Plik Po Wysłaniu].
Nie można drukować lub zapisywać dokumentu w innej skrytce, gdy jest on wysyłany.
Jeśli wybranym odbiorcą jest adres grupowy, który zawiera skrzynkę pocztową, wysyłany plik nie zostanie wysłany (także zapisany) do tej skrzynki.
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego w Szybkim menu urządzenia klienta nie są aktualizowani nawet, jeżeli aktualizowani są odbiorcy zarejestrowani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego serwera.Potwierdzić, że adres odbiorcy jest aktualny, jeżeli nie można do niego wysłać.
4.
Naciśnij na klawisz formatu pliku → wybierz format pliku → naciśnij na [OK].
Ten krok nie jest konieczny, jeżeli wybrano odbiorców I-faksu.
WAŻNE
Niektóre formaty plików wymagają instalacji produktów opcjonalnych.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików, patrz " Ustawianie formatu plików."
5.
Naciśnij na [Opcje] → wybierz żądane opcje → i naciśnij na [Zamknij].
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat trybów opcjonalnych, patrz "Skanuj i wyślij" lub "Wysyłanie faksu."
6.
Naciśnij na [Rozp. wysył.].

UWAGA
Pliki o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi nie mogą być wysyłane niezależnie od ich odbiorców.
52XY-18Y