רישום הגדרות ברירת מחדל לנייר עבור המגש הרב-תכליתי

ניתן לרשום הגדרות ברירת מחדל לנייר עבור המגש הרב-תכליתי. רישום הגדרות ברירת מחדל יוכל לחסוך לך זמן בקביעת ההגדרות בכל פעם שתטען נייר במגש הרב-תכליתי.
לאחר רישום הגדרת ברירת המחדל לנייר, מסך הגדרת הנייר לא יוצג בעת טעינת הנייר, וייעשה שימוש תמיד באותה ההגדרה. אם תטען נייר בגודל או מסוג אחר מבלי לשנות את הגדרות הנייר, ייתכן שהמכשיר לא יוכל להדפיס כראוי. כדי למנוע בעיה זו, בחר <Specify When Loading Paper> בשלב 3 ולאחר מכן טען את הנייר.
1
בחר <Paper Settings> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר במגש הרב-תכליתי.
3
בחר את גודל הנייר.
אם גודל הנייר שנטען לא מוצג, בחר <Other Sizes>.
רישום גודל נייר מותאם אישית
בטעינת נייר בגודל A5
כשהנייר בכיוון לרוחב, בחר <A5>. כשהנייר בכיוון לאורך, בחר <A5R>.
כיוון לרוחב
כיוון לאורך
אודות <Free Size>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free Size>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. תוכל גם להציג הודעת שגיאה כאשר ההגדרה במנהל המדפסת שונה משמעותית מגודל הנייר שנטען. <Action When Free Paper Size Mismatch>
4
בחר את סוג הנייר.
אודות <Free>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. עם זאת, שים לב שהגדרה זאת מאפשרת למכשיר לבצע הדפסה גם אם ישנה אי התאמה בין הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת לבין סוג הנייר הקיים במכשיר.
כאשר הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת הוא [Auto], המכשיר יתפקד באותו האופן כמו עם סוג הנייר [Plain 1].
6X94-02H