ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר

1
בחר <Paper Settings> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר את מגירת הנייר של היעד.
כאשר מותקן מודול הזנת מחסנית אופציונלי, מגירת הנייר שלו מוצגת גם כן.
3
בחר את גודל הנייר.
אם גודל הנייר שנטען לא מוצג, בחר <Other Sizes>.
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בטעינת נייר בגודל A5
כשהנייר בכיוון לרוחב, בחר <A5>. כשהנייר בכיוון לאורך, בחר <A5R>.
כיוון לרוחב
כיוון לאורך
אודות <Free Size>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free Size>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. תוכל גם להציג הודעת שגיאה כאשר ההגדרה במנהל המדפסת שונה משמעותית מגודל הנייר שנטען. <Action When Free Paper Size Mismatch>
4
בחר את סוג הנייר.
אודות <Free>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. עם זאת, שים לב שהגדרה זאת מאפשרת למכשיר לבצע הדפסה גם אם ישנה אי התאמה בין הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת לבין סוג הנייר הקיים במכשיר.
כאשר הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת הוא [Auto], המכשיר יתפקד באותו האופן כמו עם סוג הנייר [Plain 1].
6X94-02E