تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ

1
<Paper Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
کشوی کاغذ هدف را انتخاب کنید.
هنگامی که ماژول تغذیه کاست نصب باشد، کشوی کاغذ نیز نمایش داده می‌شود.
3
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
اگر اندازه کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Other Sizes> را انتخاب کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه A5
در جهت افقی، <A5> را انتخاب کنید. در جهت عمودی، <A5R> را انتخاب کنید.
جهت افقی
جهت عمودی
درباره <Free Size>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free Size>تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. همینطور می توانید زمانی که تنظیم در درایور چاپ به طور قابل ملاحظه ای با اندازه کاغذ بارگذاری شده تفاوت دارد یک پیام خطا نشان دهید. <Action When Free Paper Size Mismatch>
4
نوع کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می کند که نوع کاغذ [Plain 1] می باشد.
6X93-02E