پیکربندی تنظیمات اترنت

اترنت استانداردی برای ارتباط داده در یک شبکه محلی (LAN) است. می توانید حالت ارتباط و نوع اترنت را تنظیم کنید. به طور کلی، دستگاه می تواند بدون تغییر پیش فرض ها استفاده شود (<Ethernet Driver Settings>)، ولی شما می توانید این تنظیمات را برای مناسب کردن محیط شبکه خود تغییر دهید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Ethernet Driver Settings> را انتخاب کنید.
4
انتخاب کنید تنظیمات اترنت به صورت خودکار یا به صورت دستی پیکربندی شود.
اگر ردیابی خودکار فعال باشد، دستگاه حالت ارتباط اترنت و نوعی که می تواند استفاده شود را ردیابی کرده و به طور خودکار تنظیم می کند.
پیکربندی خودکار تنظیمات اترنت
<On> در <Auto Detect> را انتخاب کنید.
پیکربندی دستی تنظیمات اترنت
1
<Off> در <Auto Detect> را انتخاب کنید.
2
<Communication Mode>‏  حالت ارتباط را انتخاب کنید.
<Half Duplex>
متناوباً داده ارتباطی را ارسال و دریافت می کند. زمانی که دستگاه از طریق نیمه دو طرفه به دستگاه شبکه وصل می شود انتخاب کنید.
<Full Duplex>
هم زمان داده ارتباطی را ارسال و دریافت می کند. از این تنظیم برای بیشتر محیط ها استفاده کنید.
3
<Ethernet Type>‏  نوع اترنت را انتخاب کنید.
4
<Apply> را انتخاب کنید.
5
<OK> را انتخاب کنید.
6
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
6X93-010