تنظیم زمان انتظار برای اتصال به شبکه

زمانی که شبکه طوری طراحی شده که با پل ها یا هاب های تغییر چندتایی، قابلیت اتصال اضافی داشته باشد، باید مکانیسمی برای جلوگیری از حلقه زنی بسته ها داشته باشد. یک راه حل مؤثر، تعیین نقش هر درگاه تغییر است. با اینحال هنوز هم ممکن است درست بعد از اینکه روش اتصال دستگاه های شبکه را تغییر می دهید یا اگر دستگاه جدیدی اضافه می کنید، ارتباط بارها قطع و مختل شود. اگر این نوع مشکل روی داد، یک زمان انتظار برای اتصال به شبکه تنظیم کنید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<Wait Time for Conn. at Startup> را انتخاب کنید.
4
زمان انتظار مورد نیاز برای شروع ارتباط با شبکه را وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
6X93-012