پیکربندی دستگاه برای محیط شبکه

پیکربندی شبکه بسته به هدف شبکه فرق دارد. دستگاه طراحی شده است تا با هر تعداد پیکربندی شبکه که ممکن است سازگار باشد و به انواع فناوری ها مجهز است. با مدیر شبکه تماس بگیرید و برای مناسب کردن محیط شبکه خود یک پیکربندی تنظیم کنید.
6X93-00Y