Položky zobrazené na obrazovke <Domov>

V tejto časti sú opísané položky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke <Domov>.

Funkčné tlačidlá

Týmito tlačidlami môžete otvárať obrazovky základných funkcií, napríklad „Kopírovať“ a „Skenovať a odoslať“.
Keď sa často používané nastavenia a miesta určenia uložia ako <Osobné>/<Zdieľané>, pridajú sa vo forme tlačidiel.
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo, zobrazia sa nastavenia súvisiace s daným tlačidlom.

Týmto tlačidlom môžete prispôsobovať a spravovať obrazovku <Domov>. Ponuku môžete zobraziť aj stlačením a podržaním pozadia.
V rámci prispôsobenia obrazovky <Domov> môžete meniť pozadie a veľkosť tlačidiel. V nastaveniach spravovania môžete zobraziť alebo skryť časový prehľad atď. Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Okno <Menu> môžete zobraziť aj stlačením a podržaním pozadia obrazovky <Domov>.

<Prihlásiť sa>/<Odhlásiť>

Stlačením tohto tlačidla sa môžete prihlásiť alebo odhlásiť. Prihlásenie do zariadenia

<Domov>

Stlačením tohto tlačidla môžete zobraziť obrazovku <Domov>.

<Časový prehľad>

Časový prehľad je pohodlná funkcia na opakované používanie identických nastavení a miest určenia pre funkcie „Kopírovať“, „Skenovať a odoslať“ atď. História použitých nastavení sa automaticky pridá do časového prehľadu a jej stlačením je možné vyvolať identické nastavenia.
V časovom prehľade sa zobrazujú nastavenia nasledujúcich funkcií.
Kopírovať
Fax
Skenovať a odoslať
Skenovať a uložiť (s výnimkou ukladania na pamäťové médiá)
V časovom prehľade sa uchováva história posledných 10 úloh v chronologickom poradí. História starších úloh sa z časového prehľadu vymaže. V prípade opätovného použitia predposlednej úlohy sa poradie dvoch posledných úloh prehodí, ale čísla úloh v časovom prehľade zostávajú nezmenené. Ak však po vyvolaní dôjde k zmene nastavení, už sa považujú za nové nastavenia.
Ak chcete vymazať automaticky pridanú históriu alebo uložiť nastavenia danej histórie na obrazovku <Domov> v podobe tlačidla Osobné/Zdieľané, stlačte a podržte históriu. V prípade uloženia tlačidla Osobné/Zdieľané z časového prehľadu však nie je možné nastaviť položky <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove> a <Spustiť operáciu pre obnovu (Operácia sa spustí po stlačení tlačidla.)>. Uloženie tlačidiel Osobné/Zdieľané
Informácie o ikonách a položkách zobrazených v časovom prehľade nájdete v časti Položky zobrazené v časovom prehľade.
Keď je pre možnosť <Zakázať opätovné odoslanie z výpisu> nastavený stav <Zap.>, história úloh „Fax“ a „Skenovať a odoslať“ sa neuchováva v časovom prehľade.
K dispozícii je možnosť zobrazenia pre každého prihláseného používateľa. Zároveň je možné zobraziť zdieľaný časový prehľad pre neoverených používateľov, hostí atď. Nastavenia možností <Povoliť neovereným užívateľom použiť časový prehľad> a <Povoliť všetkým prihl. užív. použiť časový prehľad> si zmeňte podľa vašich potrieb. Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Časový prehľad pre používateľov, ktorí nepoužívajú overenie, ako sú napríklad neoverení používatelia a hostia, sa uchováva, keď je pre možnosť <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavený stav <Zap.> a vykoná sa rýchle spustenie. Keď sa vypne napájanie a pre možnosť <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> je nastavený stav <Vyp.> alebo nebolo možné vykonať rýchle spustenie, časový prehľad pre používateľov, ktorí nepoužívajú overenie, ako sú napríklad neoverení používatelia a hostia, sa vymaže.
Časový prehľad prihlásených používateľov možno zdieľať s viacerými zariadeniami použitím synchronizácie prispôsobených údajov. Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť
V časovom prehľade pre každého prihláseného používateľa môžu byť zahrnuté nasledujúce heslá.
Heslá na prihlasovanie do cieľových súborových serverov pre úlohy Skenovať a odoslať
Šifrovacie heslá pre úlohy Skenovať a uložiť (<Na otvorenie dok. je nutné heslo> a <Na zmenu povolenia je nutné heslo>)
Zahrnutie hesla do časového prehľadu prihláseného používateľa sa dá meniť v možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>. Heslo v časti <Heslo> pre funkciu faxu sa však uchováva v časovom prehľade bez ohľadu na nastavenie možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>.
Heslo sa neuchováva v časovom prehľade pre neoverených používateľov a hostí bez ohľadu na nastavenie možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>. Ak je však v časti <Heslo> nastavené heslo pre funkciu faxu, nezobrazuje sa v časovom prehľade.
Ak je pre možnosť <Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu> nastavený stav <Zap.>, denník odoslaných úloh („Fax“ a „Skenovať a odoslať“) pre neoverených používateľov a hostí sa nezobrazuje v časovom prehľade.
Časový prehľad nemožno importovať/exportovať. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení

<Monitor stavu>

Môžete kontrolovať stav tlače, stav odosielania/prijímania faxov, históriu používania atď. Zároveň umožňuje kontrolovať množstvo zostávajúceho papiera a tonera, stav chýb atď. Používanie displeja dotykového panela

Plocha zobrazovania tlačidiel

Zľava doprava sa zobrazujú tieto tri typy tlačidiel. Tlačidlá sa nezobrazujú, ak sa nevyskytuje príslušný symptóm, alebo ak nie je použité príslušné nastavenie.
Tlačidlo odobratia pamäťového média USB
: Obrazovka potvrdenia odobratia pamäťového média
Tlačidlo postupu obnovy, výmeny a doplnenia
: Obrazovka postupu obnovenia pri zachytení papiera
: Obrazovka postupu obnovenia pri zaseknutí svorky alebo obrazovka postupu výmeny kazety so svorkami
: Obrazovka postupu výmeny kazety s tonerom
: Obrazovka postupu výmeny zásobníka spotrebovaného tonera
: Obrazovka postupu odstránenia odpadu po zošívaní, odpadu po dierovaní a odpadu po orezávaní
: Obrazovka postupu výmeny náhradného dielu
Tlačidlo <Prepnúť jazyk/klávesnicu>
: Zobrazenie obrazovky prepínania jazyka a klávesnice

Plocha zobrazovania stavu

Stav zariadenia, procesy, ktoré sa vykonávajú, chyby atď. sa zobrazujú prostredníctvom hlásení a ikon. Protiopatrenia pri jednotlivých hláseniach
6W29-022