Odosielanie faxov I-Fax

1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania.  Obrazovka základných funkcií skenovania
Špecifikovanie miest určenia z adresára
Špecifikovanie miest určenia z tlačidiel na jeden dotyk
Ručné zadávanie miest určenia
Špecifikovanie miest určenia v serveri LDAP
Meniť môžete iba miesta určenia z položky <Detaily> špecifikované pomocou možnosti Nové miesto určenia a miesta určenia získané cez server LDAP.
Ak serverové zariadenie vykonáva nastavenia informácií správcu systému, overovanie medzi serverovým zariadením a klientskym zariadením sa vykonáva počas preberania vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk do klientskeho zariadenia. Overovanie sa vykonáva porovnaním zhody ID správcu systému a kódu PIN správcu systému nastavených prostredníctvom serverového zariadenia a klientskeho zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Dostupnosť vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk závisí od stavu nastavení informácií správcu systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie, ako je to znázornené nižšie.
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva serverové zariadenie
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva klientske zariadenie
ID správcu systému a kód PIN systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie sa zhodujú
Možnosť použitia vzdialeného adresára, resp. tlačidla na jeden dotyk
Vykonáva
Vykonáva
Zhodné
Áno
Nezhodné
Nie
Nevykonáva
Nie
Nevykonáva
Vykonáva
Áno
Nevykonáva
Áno
4
Stlačte tlačidlo <Voľby> a špecifikujte nastavenia skenovania podľa potreby.
Podrobné informácie nájdete v nasledujúcej časti.
Základné operácie pre naskenované originály
Zreteľné skenovanie
Efektívne skenovanie
Užitočné funkcie skenovania
5
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
Ak chcete zrušiť odosielanie, stlačte tlačidlo <Na monit. stavu>  vyberte dokument  <Zrušiť> <Áno>.
Kontrola celkového počtu špecifikovaných miest určenia
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v hornej časti obrazovky. Umožňuje overiť pred odoslaním, či je počet miest určenia správny.
Odoslanie s informáciami o odosielateľovi
K odosielanému obsahu môžete pripojiť meno odosielateľa a adresu I-faxu. <ID VYS. terminálu>
Kontrola stavov odoslaných dokumentov
Stavy odoslaných dokumentov môžete skontrolovať na obrazovke <Monitor stavu>. Táto obrazovka umožňuje znova odoslať faxy alebo zrušiť odosielanie po vykonaní kontroly stavov. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Keď je položka <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha> nastavená na možnosť <Zap.>, obrazovku <Monitor stavu> je možné zobraziť z nasledujúcej obrazovky, ktorá sa otvorí po prijatí odoslanej úlohy. <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha>
Tlač správy s výsledkami odosielania
Na obrazovke základných funkcií skenovania môžete stlačením tlačidla <Voľby>  <Hlásenie o výsledku VYS.> automaticky vytlačiť správu so zoznamom výsledkov odosielania. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Ak to chcete nastaviť pre všetky úlohy z položky <Voľby>, je potrebné vybrať možnosť <Len pri chybe> alebo <Vyp.> v položke <Hlásenie o výsledku VYS.> a potom nastaviť položku <Povoliť tlač z možností> na možnosť <Zap.>.
Zabezpečené odosielanie súborov
Použitím komunikácie TLS môžete odoslať šifrovaný súbor. Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
TIPY
Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním
Pred odoslaním môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Kontrolovanie naskenovaných originálov pred odoslaním, resp. uložením (náhľad)
Uloženie často používaných nastavení
Často používané miesta určenia a nastavenia skenovania môžete skombinovať do tlačidla zariadenia na neskoršie použitie. Stlačením uloženého tlačidla pri skenovaní originálov môžete rýchlo dokončiť svoje nastavenia. Uloženie kombinácie často používaných funkcií
6W29-05S