Základné operácie pre naskenované originály

Táto časť opisuje základné postupy skenovania originálov.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
Špecifikovanie miest určenia z adresára
Špecifikovanie miest určenia z tlačidiel na jeden dotyk
Ručné zadávanie miest určenia
Špecifikovanie miest určenia v serveri LDAP
Špecifikovanie vašej vlastnej e-mailovej adresy
Špecifikovanie osobného priečinka
Špecifikovanie miest určenia z adresára mobilného zariadenia
Špecifikovanie adries v poli kópia (Cc) a skrytá kópia (Bcc)
Ak chcete špecifikovať viac miest určenia, stlačte tlačidlo <Špecifikujte miesta určenia> a špecifikujte dodatočné miesto určenia.
Ak chcete vymazať miesto určenia, vyberte dané miesto určenia a stlačte tlačidlo <Zmaz. m. ur.>.
Vybratím miesta určenia a stlačením tlačidla <Detaily> môžete potvrdiť podrobné informácie pre dané miesto určenia.
Meniť môžete iba miesta určenia z položky <Detaily> špecifikované pomocou možnosti Nové miesto určenia a miesta určenia získané cez server LDAP.
Ak serverové zariadenie vykonáva nastavenia informácií správcu systému, overovanie medzi serverovým zariadením a klientskym zariadením sa vykonáva počas preberania vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk do klientskeho zariadenia. Overovanie sa vykonáva porovnaním zhody ID správcu systému a kódu PIN správcu systému nastavených prostredníctvom serverového zariadenia a klientskeho zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Dostupnosť vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk závisí od stavu nastavení informácií správcu systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie, ako je to znázornené nižšie.
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva serverové zariadenie
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva klientske zariadenie
ID správcu systému a kód PIN systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie sa zhodujú
Možnosť použitia vzdialeného adresára, resp. tlačidla na jeden dotyk
Vykonáva
Vykonáva
Zhodné
Áno
Nezhodné
Nie
Nevykonáva
Nie
Nevykonáva
Vykonáva
Áno
Nevykonáva
Áno
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Výber formátu súboru
Výber rozlíšenia
Špecifikovanie formátu skenovania originálov
Výber farebného skenovania a čiernobieleho skenovania
Skenovanie oboch strán originálov
5
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie, resp. ukladanie.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
V závislosti od nastavení komunikácie sa môže zobraziť výzva na zadanie mena používateľa a hesla. Nastavenie komunikácie e-mailom/I-faxom
Kontrola celkového počtu špecifikovaných miest určenia
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky. Umožňuje overiť pred odoslaním, či je počet miest určenia správny.
Okamžité zrušenie úlohy, ktorá sa odosiela
Ak stlačíte tlačidlo na ovládacom paneli počas odosielania úlohy, zobrazí sa správa <Súhlasíte so zrušením nasledujúcej úlohy odoslania?>. Stlačením tlačidla <Áno> zrušíte odosielanie.
Výberom možnosti <Posledná prijatá úloha> alebo <Odosiela sa úloha> môžete zvoliť úlohu, ktorá sa má zrušiť. <Úloha, ktorá sa zruší pri stlačení tlačidla Stop>
Ak sa odosiela viac úloh, stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku, na ktorej môžete vybrať úlohu, ktorá sa má zrušiť. Ak sa nezobrazuje úloha na odoslanie, ktorú chcete zrušiť, stlačením tlačidla <Skontr. ostatné úlohy> zobrazte položku <Odoslať úlohy>. Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo <Zrušiť>.
Kontrola stavov odoslaných, resp. uložených dokumentov
Stavy odoslaných, resp. uložených dokumentov môžete skontrolovať na obrazovke <Monitor stavu>. Táto obrazovka umožňuje znova odoslať, resp. uložiť dokumenty alebo zrušiť odosielanie, resp. ukladanie po vykonaní kontroly stavov. Kontrola stavu a denníka naskenovaných dokumentov
Keď je položka <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha> nastavená na možnosť <Zap.>, obrazovku <Monitor stavu> je možné zobraziť z nasledujúcej obrazovky, ktorá sa otvorí po prijatí odoslanej úlohy. <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha>
Tlač správy s výsledkami odosielania, resp. ukladania
Na obrazovke základných funkcií skenovania môžete stlačením tlačidla <Voľby> <Hlásenie o výsledku VYS.> automaticky vytlačiť správu so zoznamom výsledkov odosielania, resp. ukladania.
Ak to chcete nastaviť pre všetky úlohy z položky <Voľby>, je potrebné vybrať možnosť <Len pri chybe> alebo <Vyp.> v položke <Hlásenie o výsledku VYS.> a potom nastaviť položku <Povoliť tlač z možností> na možnosť <Zap.>.
Názov súboru
Keď sa súbor odošle, resp. uloží, názov daného súboru sa vygeneruje automaticky na základe nasledujúceho formátu. Nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa dal priradiť iný názov. Nastavenie názvu súboru
V prípade odosielania e-mailom
Formát: „číslo úlohy (štvorciferné)_číslo strany (trojciferné).prípona súboru“, napríklad „1042_001.jpg“
V prípade ukladania do súborového servera
Formát: „rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda uloženia súboru (14-ciferné).prípona súboru“, napríklad „20151030133541.jpg“
Predmet e-mailu
Automaticky sa nastaví predmet zadaný v poli <Implicitný predmet> (<Implicitný predmet>). Ak chcete špecifikovať iný predmet, zmeňte dané nastavenie alebo ho špecifikujte zakaždým, keď odosielate e-mail (Špecifikovanie nastavení e-mailu).
TIPY
Určenie hornej a dolnej strany originálu
Pred skenovaním môžete nastaviť orientáciu dokumentu tak, aby sa pri zobrazení odoslaného, resp. uloženého súboru v počítači horná a dolná strana dokumentu nachádzala v správnej polohe.
Keď používate originál vo formáte A4, stlačte tlačidlo <Voľby> na obrazovke základných funkcií skenovania <Orientácia orig. obsahu> <Vrch na vzdial. okraji> <OK>.
Keď používate veľkoformátové originály, napríklad formát A3, stlačte tlačidlo <Voľby> na obrazovke základných funkcií skenovania <Orientácia orig. obsahu> vyberte možnosť <Vrch na vzdial. okraji> alebo <Vrch na bočnom okraji> v závislosti od orientácie originálu stlačte tlačidlo <OK>.
Špecifikovanie viacerých miest určenia vrátane faxov
Po nastavení položky <Aktivovať fax vo funkcii skenovania a odosielania> na možnosť <Zap.> budete môcť špecifikovať miesta určenia faxu z obrazovky základných nastavení skenovania (<Zobraziť funkciu faxu>). Toto nastavenie je užitočné na špecifikovanie viacerých miest určenia vrátane faxov, napríklad pri ukladaní kópie odoslaného faxu do súborového servera.
Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním, resp. uložením
Pred odoslaním, resp. uložením môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Kontrolovanie naskenovaných originálov pred odoslaním, resp. uložením (náhľad)
Uloženie často používaných nastavení
Často používané miesta určenia a nastavenia skenovania môžete skombinovať do tlačidla zariadenia na neskoršie použitie. Stlačením uloženého tlačidla pri skenovaní originálov môžete rýchlo dokončiť svoje nastavenia. Uloženie kombinácie často používaných funkcií
6W29-06C