تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ

1
کاغذ را در کشوی کاغذ را بارگذاری کنید. روش بارگذاری کاغذ اصلی
2
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
3
<Preferences>‏  <Paper Settings>‏  <Paper Settings> را فشار دهید.
4
اندازه کاغذ نشان داده شده را بررسی کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه استاندارد، اندازه کاغذ به طور خودکار ردیابی می شود.
منابع کاغذ به ترتیب با نمادهای زیر نشان داده می شود. توجه کنید که نشانگر منبع کاغذ بسته به گزینه های نصب شده متفاوت است.
: کشوی کاغذ 1
: کشوی کاغذ 2
: کشوی کاغذ 3
: کشوی کاغذ 4
اگر اندازه کاغذ نشان داده شده با اندازه کاغذ بارگذاری شده فرق دارد، ممکن است کاغذ به درستی بارگذاری نشود. دوباره کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
حتی زمانی که کاغذ به صورت صحیح بارگذاری شده است، ممکن است برخی از اندازه های استاندارد کوچک به درستی تشخیص داده نشود. در این صورت، <Unrecognized Standard Size> را فشار دهید و اندازه کاغذ را انتخاب کنید. اندازه های کاغذ قابل شناسایی به طور خودکار
اگر با وجود اینکه کاغذی با اندازه استاندارد بارگذاری شده است، <Custom> نشان داده شد، گزینه <Custom Size>‏  <Cancel Settings> را فشار دهید. اندازه صحیح نشان داده می شود.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
هنگام بارگذاری پاکت نامه
هنگام بارگذاری کاغذی که دارای اندازه استاندارد است، اما نمی تواند به صورت خودکار تشخیص داده شود
5
منبع کاغذی را که کاغذ درون آن بارگذاری شده است انتخاب کنید و <Set> را فشار دهید.
6
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
وقتی <Plain> انتخاب شده باشد، می توانید <Plain Paper Weight Settings> را برای انتخاب وزن کاغذ فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Detailed Settings> را برای انتخاب از فهرست فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده در صفحه تنظیم دقیق وجود ندارد، می توانید آن را در فهرست نوع کاغذ ثبت کنید. تنظیمات مدیریت نوع کاغذ
7
<OK‎> را فشار دهید.
8
برچسب اندازه کاغذ کشوی کاغذ را در صورت نیاز تغییر دهید. متصل کردن برچسب اندازه کاغذ مناسب
838E-00Y