Dokumentide skannimise põhitoimingud

Selle jaotises kirjeldatakse dokumentide skannimise põhitoiminguid.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
Sihtkohtade määramine aadressiraamatust
Kiirvalimisklahvidega valitavate sihtkohtade määramine
Sihtkohtade käsitsi sisestamine
Sihtkohtade määramine LDAP-serveris
Oma meiliaadressi määramine
Isikliku kausta määramine
Sihtkohtade määramine mobiiliseadme aadressiraamatust
Cc/Bcc aadresside määramine
Mitme sihtkoha määramiseks valige <Sihtkohtade määramine> ja lisage teine sihtkoht.
Sihtkoha kustutamiseks valige kustutatav sihtkoht ja vajutage nuppu <Kust. sihtk.>.
Sihtkoha üksikasjade salvestamiseks valige sihtkoht ja vajutage nuppu <Detail.>.
Sihtkohti saab muuta ainult valikus <Detail.> määratud uue sihtkoha ja LDAP-serverist hangitud sihtkohtade kaudu.
Kui serveri seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid, toimub autentimine server-seadme ja klient-seadme vahel sel ajal, kui klient-seade võtab vastu kaugaadressiraamatut / kiirvalimisklahve. Autentimine toimub server-seadme ja klient-seadme seatud süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-i võrdlemise teel. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine.
Kaugaadressiraamatu / kiirvalimisklahvide saadaval olek sõltub allpool kirjeldatud server-seadme ja klient-seadme süsteemihalduri teabe seadete olekust.
Kui server-seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid
Kui klient-seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid
Server-seadme ja klient-seadme süsteemihalduri ID ja süsteemi PIN kattuvad
Kaugaadressiraamatut / kiirvalimisklahve saab kasutada
Teostamine
Teostamine
Sobib
Jah
Ei sobi
Ei
Teostamist ei toimu
-
Ei
Teostamist ei toimu
Teostamine
-
Jah
Teostamist ei toimu
-
Jah
4
Määrake vajadusel skannimisseaded.
Failivormingu valimine
Lahutusvõime valimine
Skannitava originaali suuruse määramine
Värviskannimise / mustvalge skannimise valimine
Originaaldokumentide mõlema poole skannimine
5
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
Skannimise tühistamiseks vajutage <Tühista> või  (Stopp)  <Jah>.
Kui kuvatakse teade <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].>
Sõltuvalt ühenduse seadetest, peate sisestama kasutajanime ja parooli. E-posti/I-faksi side seadistamine
Määratud sihtkohtade koguarvu nägemine
Määratud sihtkohtade koguarvu kuvatakse ekraani paremas ülaservas. Niimoodi saate enne saatmist veenduda, et sihtkohtade arv klapib.
Saatmisel oleva töö viivitamatu tühistamine
Kui vajutate (Stopp) juhtpaneeli klahvile samal ajal, kui tööd saadetakse, kuvatakse teade <Kas tühistada järgmine saatmistöö?>. Saatmise tühistamiseks vajutage nuppu <Jah>.
Tühistatava töö valimiseks tehke valik <Viimane vastuvõetud töö> või <Saadetav töö>. <Nupu Stopp vajutamisel tühistatav töö>
Valige (Stopp) mitme saatmistöö korral, et kuvada tühistatava saatmistöö valimise kuva. Kui tühistatavat saatmistööd ei kuvata, valige <Teiste tööde kontroll>, et kuvada valik <Saatmistööd>. Valige tühistatav dokument ja vajutage <Tühista>.
Saadetud/salvestatud dokumentide oleku vaatamine
Saadetud/salvestatud dokumentide olekut saate vaadata kuval <Oleku monitor>. Selles kuvas saate saata/salvestada dokumente uuesti või tühistada saatmise/salvestamise pärast oleku vaatamist. Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine
Kui valik <Kuva märguanne töö aktsepteerimisel> on seatud olekusse <Sees> saate kuvada valiku <Oleku monitor> järgnevalt kuvalt pärast saatmistöö vastuvõtmist. <Kuva märguanne töö aktsepteerimisel>
Saatmise/salvestamise tulemuste aruande printimine
Saatmise/salvestamise tulemuste loendi saate automaatselt printida, valides skannimise põhiomaduste kuval <Valikud>  <Saatmise tulemuse aruanne>.
Saate määrata selle igale tööle menüüs <Valikud>, selleks on vaja määrata valik <Saatmise tulemuse aruanne> olekusse <Ainult vea korral> või <Väljas> ja seejärel valik <Luba printimine lisavarustuse abil> olekusse <Sees>.
Faili nimi
Saadetud/salvestatud failile määratakse automaatselt nimi järgneva formaadi põhjal. Teistsuguse nime määramiseks muutke seadeid. Failinime seadistamine
E-posti teel saates
Formaadis „töö number (neljakohaline number)_lehtede arv (kolmekohaline number).failivormingu nimi“, näiteks „1042_001.jpg“
Failiserverisse salvestades
Formaadis „aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund, mil fail salvestati (14 numbrikohta)“, näiteks „20151030133541.jpg“
E-posti teema
Valikus <Vaiketeema> sisestatud teema määratakse automaatselt (<Vaiketeema>). Kui määrate teise teema, muutke seadet või sisestage teema iga kord, kui e-posti saadate (E-posti seadete määramine).
Originaali ülemise ja alumise osa määramine
Enne skannimist saate määrata dokumendi paigutuse, nii et selle ülemine ja alumine osa jäävad õigetpidi, kui saadetud/salvestatud faili kuvatakse arvutis.
A4 formaadis originaali asetamisel tehke skannimise põhiomaduste kuval valik <Valikud> ja seejärel <Originaali sisu suund> <Ülaosa kaugemal küljel> <OK>.
Suurema, näiteks A3 formaadis originaali asetamisel, tehke skannimise põhiomaduste kuval valik <Valikud> seejärel <Originaali sisu suund> ja valige <Ülaosa kaugemal küljel> või <Ülaosa küljel> originaali paigutuse järgi ja valige <OK>.
Mitme vastuvõtja määramine, sh faksid
Määrates valiku <Luba Skaneeri ja saada funktsioonis Faks> olekusse <Sees> saate määrata faksi sihtkohti skannimise põhiomaduste kuval (<Faksifunktsiooni kuvamine>). Sellest seadest on kasu mitme sihtkoha määramisel, kaasa arvatud faksidel, näiteks saadetud faksi koopia failiserverisse salvestamisel.
Skannitud kujutiste vaatamine enne saatmist/salvestamist
Skannitud kujutisi saate vaadata eelvaate menüüst enne saatmist/salvestamist. Skannitud kujutiste vaatamine enne saatmist/salvestamist (eelvaade)
Sageli kasutatavate sätete salvestamine
Saate ühendada sageli kasutatavad sihtkohad ja skannimisseaded seadme ühe nupu alla, et neid hiljem kasutada. Seaded saate kiirelt salvestada originaalide skannimise ajal salvestamise nuppu vajutades. Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
9CY7-092