<Мрежа>

Всички настройки, свързани с мрежата, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със "*1" настройки не могат да бъдат импортирани, нито експортирани.
Отбелязаните със "*2" настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.

<Избор на кабелна/безж. LAN>

Изберете тази настройка, когато превключвате от безжична LAN към кабелна LAN. В обратния случай – когато превключвате от кабелна LAN към безжична LAN – не е нужно да избирате тази настройка (превключването се извършва чрез <Настройки на безжична LAN>). Избор на кабелна или безжична LAN мрежа
<Кабелна LAN>
<Безжична LAN>

<Настройки на безжична LAN>

Конфигурирайте настройки за свързване на устройството към безжична LAN. Можете също да прегледате текущите настройки или да зададете настройки за намаляване на консумацията на енергия.
<SSID настройки>
Изберете тази настройка, за да конфигурирате безжична връзка, като въведете ръчно от работния панел информацията, включително SSID или мрежов ключ.
<Избор на точка за достъп>
Безжичните LAN маршрутизатори, до които устройството има достъп, се откриват автоматично, така че можете да изберете такъв от списъка. Трябва ръчно да въведете мрежов ключ, като напр. WEP ключ или PSK. Настройване на връзка чрез избиране на безжичен маршрутизатор
<Ръчно въвеждане>
Изберете тази настройка, за да конфигурирате безжична връзка, като въведете ръчно SSID. Като използвате този метод, можете да зададете подробни настройки за удостоверяване и шифроване. Настройване на връзка чрез задаване на подробни настройки
<Настройки за защита>
<Няма>
<WEP>
<Отворена система>
WEP ключ 1 до 4
<Споделен ключ>
WEP ключ 1 до 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Автоматично>
<AES-CCMP>
<Режим на WPS бутон>
Изберете тази настройка, за да се конфигурира автоматично безжична връзка при натискане на бутона WPS на безжичен маршрутизатор, който разполага с тази функция. Настройване на връзка чрез WPS режим с натискане на бутон
<Режим на WPS PIN код>
Изберете тази настройка, за да конфигурирате безжична връзка, като въведете PIN код за безжичен маршрутизатор с WPS. Настройване на връзка чрез WPS режим с PIN код
<Режим за пестене на енергия>
Изберете дали устройството да влиза в режим на пестене на енергия въз основа на сигналите, излъчвани от безжичния маршрутизатор.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Информация за връзката> *1
Изберете тази настройка, за да прегледате текущите настройки на безжичната LAN мрежа. Преглед на мрежовите настройки
<MAC адрес>
<Статус на безжична LAN>
<Информация за последна грешка>
<Канал>
<SSID настройки>
<Настройки за защита>
<Режим за пестене на енергия>

<Настройки за директна връзка>

Укажете дали устройството да се свързва автоматично. Като активирате тази функция, директното свързване на устройството е възможно дори в среда, в която няма точки за достъп или безжичен LAN маршрутизатор. Директно свързване (Режим на точка за достъп)
<Използване Директна връзка>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Прекъсване на директна вр.>
Задайте колко време след установяване на директна връзка тя да се прекрати автоматично.
<Автоматично прекратяване на сесията>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Време до прекратяване на сесията>
1 до 60 (мин)
<Настройки на режим на точка за достъп>
Конфигурирайте условно SSID/мрежовия ключ. Ако искате да свържете с устройството повече от едно мобилно устройство едновременно, трябва да конфигурирате условно SSID и мрежовия ключ.
<Използване на потребителско SSID>
<Изкл.>
<Вкл.>
<SSID>
 
<Използв. потреб. мрежов ключ>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Мрежов ключ>
<Запаз. актив. при ук. SSID/мр. кл.> *2
Задайте дали да накарате устройството да изчака директна връзка.
<Изкл.>
<Вкл.>
Когато задавате този елемент като <Вкл.>, конфигурирайте предварително SSID или мрежов ключ по избор чрез <Настройки на режим на точка за достъп>.
<Конфигур. IP адрес за дир. връзка>
Въведете ръчно IP адреса на устройството по време на директна връзка.
192.168.22.1

<Лесно свързване чрез PC>

Стартирайте процедура за лесно свързване чрез РС (режим на безкабелна настройка). Можете да използвате Canon Laser NW Device Setup Utility за конфигуриране на мрежови настройки през компютър.
Изтеглете Canon Laser NW Device Setup Utility от уеб сайта на Canon (https://global.canon/).

<TCP/IP настройки>

Задайте настройки за използване на устройството в TCP/IP мрежа – например настройките за IP адрес.
<IPv4 настройки>
Задайте настройки за използване на устройството в IPv4 мрежа.
<Настройки на IP адрес>
Конфигурирайте IP адреса, който се използва за идентифициране на устройства (компютри и принтери) в TCP/IP мрежа. Задаване на IPv4 адрес
<Автоматично получаване>
<Автоматично получаване>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Избор на протокол>
    <Изкл.>
    <DHCP>
<Автоматично IP>
    <Изкл.>
    <Вкл.>
 
<Ръчно получаване>*2
<IP адрес>: 0.0.0.0
<Маска на подмрежа>: 0.0.0.0
<Адрес на шлюз>: 0.0.0.0
 
<Проверка на настройки>
<Настройки за DHCP опция>
Ако опцията DHCP е активирана, определете чрез тези настройки дали за получаване на адреса на DNS сървъра или домейновото име да се използват опционалните DHCP функции. Конфигуриране на DNS
<Получаване на име на хост>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<DNS динамично обновяване>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получ. на адр. на DNS сървър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получаване на име на домейн>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получ. на адр. на WINS сърв.>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получ. на адр. на SMTP сърв.>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получ. на адр. на POP сървър>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Команда PING>
Изберете, за да проверите дали устройството е свързано към компютър в мрежата. Тестване на мрежовата връзка
<IPv6 настройки>
Задайте настройки за използване на устройството в IPv6 мрежа. Задаване на IPv6 адреси
<Използване на IPv6>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Проверка на настройките за IPv6>
Можете да проверите адреса на локалната връзка, който се взема автоматично.
<Настройки на Stateless адрес>
Активирайте или деактивирайте Stateless адреси.
<Настройки на Stateless адрес>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Проверка на настройки>
<Stateless адрес>
<Дължина на префикс>
<Настройки за DHCPv6>
Активирайте или деактивирайте Stateful адрес, получен чрез DHCPv6.
<Използване на DHCPv6>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Проверка на настройки>
<Stateful адрес>
<Дължина на префикс>
<Настройки за DHCP опция>
Ако опцията DHCP е активирана, определете чрез тези настройки дали за получаване на адреса на DNS сървъра или домейновото име да се използват опционалните DHCP функции. Конфигуриране на DNS
<Получ. на адр. на DNS сървър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Получаване на име на домейн>
<Изкл.>
<Вкл.>
<DNS настройки>
Задайте настройките за системата за имена на домейните (DNS), която преобразува IP адресите в имена на хостове. Конфигуриране на DNS
<Н-ки за адреса на DNS сървъра за IPv4>
Задайте IP адреса на DNS сървъра в IPv4 средата.
<Основен DNS сървър>: 0.0.0.0
<Вторичен DNS сървър>: 0.0.0.0
<Настройки за име на DNS хост/домейн>
Задайте името на хоста на устройството, което ще регистрирате в DNS сървъра, както и името на домейна, към който принадлежи устройството.
<IPv4>
<Име на хост>
<Име на домейн>
 
<IPv6>
<Използв. на IPv4 хост/домейн>
<Изкл.>
<Име на хост>
<Име на домейн>
<Вкл.>
<Настройки на DNS динамично обнов.>
Изберете дали DNS записите да се актуализират динамично при всяка промяна на IP адреса на устройството.
<IPv4>
<DNS динамично обновяване>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Интер. на DNS динам. обнов.>
    0 до 24 до 48 (ч) 
 
<IPv6>
<DNS динамично обновяване>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Регистриране на ръчен адрес>
    <Изкл.>
    <Вкл.>
<Регистриране на адрес с мониторинг>
    <Изкл.>
    <Вкл.>
<Регистриране на адрес без мониторинг>
    <Изкл.>
    <Вкл.>
<Интервал на DNS динамично обновяване>
    0 до 24 до 48 (ч)
<mDNS настройки>
Задайте настройки за използване на DNS функции без DNS сървъри.
<IPv4>
<Използване на mDNS>
<Изкл.>
<Вкл.>
<mDNS име>
 
<IPv6>
<Използване на mDNS>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Изп. същ. mDNS име като IPv4>
    <Изкл.>
        <mDNS име>
    <Вкл.>
<WINS настройки>
Задайте настройки за услугата на Windows за преобразуване на интернет имената (WINS), която предоставя NetBIOS име за преобразуване в IP адрес в смесената мрежова среда с NetBIOS и TCP/IP. Конфигуриране на WINS
<WINS Резолюция>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Адрес на WINS сървъра>: 0.0.0.0
<LPD настройки>
Активирайте или деактивирайте LPD – протокол за печат, който може да се използва с всяка хардуерна платформа или операционна система. Можете също така да зададете период за изчакване на приемането, след който печатането бива отказано, ако се прекъсне приемането на данни за печат. Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции
<Използване на LPD печат>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Таймаут на получаване>
 1 до 5 до 60 (мин)
<RAW настройки>
Активирайте или деактивирайте RAW – специфичен за Windows протокол за печат. Можете също така да зададете период за изчакване на приемането, след който печатането бива отказано, ако се прекъсне приемането на данни за печат. Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции
<Използване на RAW печат>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Таймаут на получаване>
 1 до 5 до 60 (мин)
<WSD настройки>
Активирайте или деактивирайте автоматичното търсене и получаване на данни за принтера или скенера чрез протокола WSD. Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции
<Използване на WSD печат>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Използване на WSD преглед>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Използване на WSD сканир.>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Изпол. на скан. от компютър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Изпол. Multicast Discovery>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Използване на FTP PASV режим>
Укажете дали да се използва режимът PASV за FTP. При осъществяване на връзка с FTP сървър през защитна стена трябва да изберете режима PASV. Конфигуриране на PASV режим за FTP
<Изкл.>
<Вкл.>
<Използване на HTTP>
Активирайте или деактивирайте HTTP протокола, необходим за комуникации с компютър – например когато използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), WSD печат и печат с Google Cloud Print. Забраняване на HTTP комуникацията
<Изкл.>
<Вкл.>
<Използване на IPSec> *1
Изберете дали комуникацията да се шифрова чрез създаване на виртуална частна мрежа (VPN) чрез IPSec. Конфигуриране на IPSec настройки
<Изкл.>
<Вкл.>
<Настройки за номер на порт>
Променете номерата на портовете за протоколите в съответствие с мрежовата си среда. Промяна на номерата на портове
<LPD>
1 до 515 до 65535
 
<RAW>
1 до 9100 до 65535
 
<WSD Multicast Discovery>
1 до 3702 до 65535
 
<HTTP>
1 до 80 до 65535
  
<Multicast Discovery>
1 до 427 до 65535
 
<POP3>
1 до 110 до 65535
 
<SMTP>
1 до 25 до 65535
 
<FTP>
1 до 21 до 65535
 
<SNMP>
1 до 161 до 65535
<MTU размер>
Изберете максималния размер на пакетите, които устройството изпраща или получава. Промяна на максималния размер на пакета
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP настройки>

Задайте настройките за наблюдение и управление на устройството от компютър, използващ съвместим с SNMP софтуер. Наблюдение и управление на устройството чрез SNMP
<SNMPv1 настройки>
Активирайте или деактивирайте протокола SNMPv1. Когато активирате протокола SNMPv1, задайте име на общност и права за достъп до MIB обекти (Management Information Base; информационна база за управление).
<Изкл.>
<Вкл.>
<SNMPv3 настройки>
Активирайте или деактивирайте протокола SNMPv3. Чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) задайте детайлни настройки, които се прилагат при активиран SNMPv3 протокол.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Получ.инф.управл.принтер от хост.>
Активирайте или деактивирайте наблюдението на информацията за управление на принтера от компютър в мрежата, използващ съвместим с SNMP софтуер.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Форм. на рес. хост MIB в RFC2790>
Укажете дали да се спазват разширените спецификации (RFC2790) на протокола, когато следите състоянието на устройството от съвместим с SNMP софтуер.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Използване на специален порт>

Активирайте или деактивирайте специалния порт. Специалният порт се използва при печат, работа с факс или сканиране чрез MF Scan Utility, както и при достъп до или задаване на настройки на устройството по мрежата.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Метод за удост. на спец. порт>

Укажете дали методът за удостоверяване да се ограничи изрично до защитен такъв, когато се използва специалният порт. Ако е избрана опцията <Режим 2> методът за удостоверяване се ограничава изрично до защитен такъв.
<Режим 1>
<Режим 2>
Ако е избрана опцията <Режим 2>, в някои случаи няма да можете да осъществите връзка от драйвера или софтуера за управление на устройството.

<Вр. на изч. за св. при старт.>

Задайте период от време за изчакване на свързването към мрежа. Изберете настройка в зависимост от мрежовата среда. Задаване на период от време за изчакване на свързването към мрежа
0 до 300 (s)

<Настройки за Ethernet драйвер>

Изберете типа Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) комуникационен режим на Ethernet (полудуплекс/пълен дуплекс). Можете също да преглеждате MAC адреса за кабелната LAN връзка.
<Автоматично откриване>
Изберете дали комуникационният режим и типът Ethernet да бъдат разпознати автоматично, или да ги изберете ръчно. Задаване на Ethernet настройки
<Изкл.>
<Комуникационен режим>
<Полудуплекс>
<Пълен дуплекс>
<Тип Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<Вкл.>
Когато настройката <Комуникационен режим> е зададена на <Полудуплекс>, не можете да изберете <1000BASE-T>.
<MAC адрес>
Проверете МАС адреса на устройството – уникален номер за всяко комуникационно устройство. Преглед на MAC адреса за кабелна LAN мрежа

<Използване на IEEE 802.1X> *1*2

Активирайте или деактивирайте IEEE 802.1X удостоверяване. Конфигуриране на настройките за IEEE 802.1X удостоверяване
<Изкл.>
<Вкл.>

<Настройки за защитна стена>

Ако не бъдат приложени подходящи мерки за сигурност, неупълномощени лица могат да получат достъп до компютри и други комуникационни устройства, които са свързани в една и съща мрежа. За да се предотврати неупълномощен достъп, задайте настройките за филтър за пакети – функция, която ограничава комуникацията само до устройства с определени IP или MAC адреси.
<Филтър за IPv4 адрес>
Активирайте или деактивирайте настройките за филтриране на пакети, изпратени към или получени от устройства с определени IPv4 адреси. Задаване на IP адреси за настройка на защитната стена
<Изходен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Входен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Филтър за IPv6 адрес>
Активирайте или деактивирайте настройките за филтриране на пакети, изпратени към или получени от устройства с определени IPv6 адреси. Задаване на IP адреси за настройка на защитната стена
<Изходен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Входен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Филтър за MAC адрес>
Активирайте или деактивирайте настройките за филтриране на пакети, изпратени към или получени от устройства с определени MAC адреси. Задаване на MAC адреси за настройка на защитната стена
<Изходен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Входен филтър>
<Изкл.>
<Вкл.>

<Настройки за Google Отпечатване в облак>

Разрешете или забранете Google Cloud Print. Регистриране на машината с Google Cloud Print
<Използване на Google Отпечатв. в облак>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Съст. рег. Google Отпеч. в облак>*1

<Управл. на настройките за устройството>

Укажете дали да се използва добавката iW Management Console за управляване на машинните данни, като например настройките и дестинациите в адресната книга. За подробна информация относно iW Management Console се свържете с най-близкия търговски представител на Canon. Конфигуриране на настройките за комуникация между устройството и добавките
<Изкл.>
<Вкл.>

<RMT-SW>

Оставете тази настройка в позиция <Изкл.>. Може да се наложи да поставите настройката в позиция <Вкл.>, когато сервизен представител извършва отдалечено поддръжката на устройството.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Инициализиране на мрежовите настройки>

Изберете тази настройка, за да възстановите фабричните мрежови настройки. <Инициализиране меню>
60R7-08L