Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów

W tym rozdziale opisano podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Gdy pojawi się ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość używanego oryginału. (Pojawia się, jeżeli <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.> ustawiono na <Zawsze wprowadzaj>. <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.>)
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
Określanie odbiorców z Książki adresowej
Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego
Ręczne wprowadzanie odbiorców
Określanie odbiorców za pomocą serwera LDAP
Aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat określonego odbiorcy, wybierz tego odbiorcę za pomocą strzałek i naciśnij przycisk <Szczegóły>. Aby usunąć odbiorcę z wybranych odbiorców, naciśnij <Usuń Odbior.>.
Można zmieniać jedynie odbiorców wybranych z <Szcz eg.> Nowi Odbiorcy i odbiorców pobranych z serwera LDAP.
<ECM TX>, <Szybkość Wysyłania> oraz <Międzynarodowe> nie pojawiają się po określeniu odbiorcy ze zdalnej książki adresowej.
Jeżeli serwer spełnia ustawienia menadżera systemu, uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a urządzeniem klienta odbywa się w trakcie uzyskiwania przez urządzenie klienta Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego. Uwierzytelnianie jest wykonywane poprzez dopasowanie NI menadżera systemu oraz PIN-u menedżera systemu ustalonego przez serwer i urządzenie klienta. Zmiana ID i PINu administratora systemu
Dostępność Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego zależy od statusu ustawień informacji menadżera systemu dla serwera i klienta, zgodnie z informacjami poniżej.
Gdy serwer wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
Gdy klient wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
NI menadżera systemu oraz PIN systemu dla serwera i urządzenia klienta zgadzają się ze sobą.
Można korzystać ze Zdalnej książki adresowej/Klawisza wybierania jednoprzyciskowego
Wykonywanie
Wykonywanie
Zgodne
Tak
Nie są zgodne
Nie
Nie wykonywane
-
Nie
Nie wykonywane
Wykonywanie
-
Tak
Nie wykonywane
-
Tak
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
Określanie sposobu skanowania oryginałów
Regulacja jakości obrazu
Powiększanie albo zmniejszanie
Usuwanie ciemnych krawędzi (usuwanie obramowania)
5
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Stop)  <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Aby anulować wysyłanie, patrz Anulowanie wysyłania faksu.
Sprawdzanie całkowitej liczby określonych odbiorców
Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu. Umożliwia to potwierdzenie przed wysłaniem, czy liczba odbiorców jest prawidłowa.
Aby wysyłać wraz z informacjami o nadawcy.
Możesz dołączyć do wysyłki informacje o nazwie nadawcy i numer faksu. <ID terminala TX>
Sprawdzanie statusów wysłanych dokumentów
Na ekranie <Monitor stanu>, możesz sprawdzić statusy wysłanych dokumentów. Ten ekran umożliwia ponowne wysyłanie faksów lub anulowanie wysyłania po sprawdzeniu statusów. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
Jeżeli dla opcji <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.> wybrano ustawienie <On>, ekran <Monitor stanu> można wyświetlić z poziomu poniższego ekranu wyświetlanego po odebraniu wysłanego zadania. <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.>
Jeżeli wystąpi błąd transmisji ze względu na to, że linia odbiorcy jest zajęta
Urządzenie automatycznie ponowi wybieranie numeru po upływie określonego czasu. Istnieje możliwość zmiany ustawienia liczby ponownych prób łączenia i przerwy między kolejnymi łączeniami. <Autom.-Pon.Wybieranie>
Drukowanie raportu wyników wysyłania
Na ekranie Podstawowych funkcji faksowania, naciśnij kolejno <Opcje>  <Raport TX>, aby ustawić automatyczne drukowanie raportu z listą wyników wysyłania.
By ustawić to dla każdego zadania z <Opcje>, należy wybrać <Tylko dla błędu> lub <Wyłącz> w <Raport TX>, a następnie ustawić <Zezwól na drukowanie z opcji> na <Włącz>.
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy
Skanowanie zostaje zatrzymane, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zablokowania. Po usunięciu zacięcia zostanie wyświetlony ekran wznawiania zadania. Jeśli urządzenie omyłkowo wykryje podanie kilku arkuszy, naciśnij <Nie wykrywaj pod. wielofunk.>, aby wznowić skanowanie.
Aby wcześniej ustawić urządzenie tak, aby nie powiadamiało o podaniu kilku arkuszy, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
 Przy każdym wysyłaniu naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowe funkcje faksowania  wybierz <Wykryj podajnik pod. wielofunk.>, aby wyłączyć to ustawienie.
 Dla <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.> ustaw <Wyłącz>. <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>
Jeśli zdjęcia na wysłanym obrazie są zbyt ciemne lub zbyt jasne, kolory w tle kolorowych oryginałów nie mogą zostać usunięte
Jakość wysłanego obrazu można poprawić, jeśli spełnione są następujące warunki/ustawienia.
Rodzaj zadania: Faks (Wysyłanie z pamięci) lub Skanowanie i wysyłanie (Faks/I-faks)
<Wybierz Kolor>: <Czarno-biały> (Skanuj i wyślij)
<Typ oryginału>: <Tekst>
<Zabarwienie>  <Zabarwienie tła>: <Aut.>
<Rozdzielczość>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi lub 600 dpi x 600 dpi*
*Może ustawić dla Skanuj i wyślij
<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>  Faks/I-faks wysłane zadania: <Priorytet jakości> (<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>)
Gdy ustawiono wiele linii telefonicznych
Istnieje możliwość wyboru linii telefonicznej wykorzystywanej do wysyłania faksów poprzez naciśnięcie <Opcje>  <Wybór linii>. Aby uzyskać instrukcje dotyczące określania ustawień linii faksu, patrz Ustawienia linii faksu.
WSKAZÓWKI
Zapisywanie kopii wysłanego dokumentu
Możesz ustawić urządzenie tak, aby kopia przesłanego dokumentu była automatycznie zapisywana na serwerze plików. Kopia zostanie przetworzona do postaci cyfrowej (np. PDF) i zapisana, co umożliwia łatwy dostęp do niej z poziomu komputera. Zapisywanie kopii wysłanego dokumentu
Wybieranie nazwy nadawcy
Na ekranie Podstawowych funkcji faksowania, naciśnij kolejno <Opcje>  <Nazwa Nadawcy (TTI)>, aby wybrać nazwę z listy zarejestrowanych nazw nadawców, która ma być dołączona do informacji o nadawcy. <Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)>
W przypadku logowania z wykorzystaniem Uwierzytelniania użytkownika, nazwa zalogowanego użytkownika jest wyświetlana na <100> nazwy nadawcy (TTI).
Kontrola zeskanowanych obrazów przed wysłaniem
Przed wysłanie możesz sprawdzić zeskanowane obrazy na ekranie podglądu. Kontrola zeskanowanych obrazów przed wysyłaniem (Podgląd)
Rejestrowanie często wykorzystywanych ustawień
Można połączyć ze sobą często wybieranych odbiorców i często wprowadzane ustawienia skanowania i zapisać je pod jednym przyciskiem. Naciskając na ten przycisk podczas skanowania oryginałów, można szybko wprowadzić wymagane ustawienia. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
7W6K-08E