ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי

המסך המופיע כאן מוצג כאשר נייר נטען במגש הרב-תכליתי. פעל לפי ההוראות שבמסך כדי לקבוע הגדרות בהתאם לגודל ולסוג של הנייר שנטען.
אם המסך המופיע לעיל לא מוצג כאשר הנייר נטען
אם אתה תמיד טוען אותו נייר במגש הרב-תכליתי, תוכל לדלג על פעולות הגדרת הנייר על-ידי רישום של גודל וסוג הנייר כהגדרת ברירת המחדל. עם זאת, אם הגדרת ברירת המחדל רשומה במערכת, המסך המופיע לעיל לא יוצג. כדי להציג את המסך, בחר <Specify When Loading Paper> (רישום הגדרות ברירת מחדל לנייר עבור המגש הרב-תכליתי).
1
בחר את גודל הנייר.
אם גודל הנייר שנטען לא מוצג, בחר <Other Sizes>.
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בטעינת נייר בגודל A5
כשהנייר בכיוון לרוחב, בחר <A5>. כשהנייר בכיוון לאורך, בחר <A5R>.
כיוון לרוחב
כיוון לאורך
אודות <Free Size>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free Size>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. תוכל גם להציג הודעת שגיאה כאשר ההגדרה במנהל המדפסת שונה משמעותית מגודל הנייר שנטען. <Action When Free Paper Size Mismatch>
2
בחר את סוג הנייר.
אודות <Free>
אם אתה מחליף לעתים קרובות את הנייר הנטען, הגדר מצב <Free>. כך תקטין את מספר השלבים הדרוש להחלפת ההגדרה בכל פעם. עם זאת, שים לב שהגדרה זאת מאפשרת למכשיר לבצע הדפסה גם אם ישנה אי התאמה בין הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת לבין סוג הנייר הקיים במכשיר.
כאשר הגדרת סוג הנייר במנהל המדפסת הוא [Auto], המכשיר יתפקד באותו האופן כמו עם סוג הנייר [Plain 1].
6X94-02F