קביעת תצורת הגדרות ה-Ethernet

Ethernet זהו תקן לתקשורת נתונים ברשת תקשורת מקומית (LAN). ניתן להגדיר את מצב התקשורת וסוג ה-Ethernet. באופן כללי, ניתן להשתמש במכשיר ללא שינוי הגדרות ברירת המחדל (<Ethernet Driver Settings>), אך באפשרותך לשנות הגדרות אלו כך שיתאימו לסביבת הרשת שלך.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Ethernet Driver Settings>.
4
בחר אם לקבוע את תצורת הגדרות ה-Ethernet אוטומטית או באופן ידני.
אם זיהוי אוטומטי מופעל, המכשיר יאתר ויקבע אוטומטית את הסוג ומצב התקשורת של ה-Ethernet שבהם ניתן להשתמש.
קביעה אוטומטית של תצורת הגדרות ה-Ethernet
בחר <On> ב-<Auto Detect>.
קביעה ידנית של תצורת הגדרות ה-Ethernet
1
בחר <Off> ב-<Auto Detect>.
2
<Communication Mode>‏  בחר את מצב התקשורת.
<Half Duplex>
שולח ומקבל נתוני תקשורת לחלופין. בחר באפשרות זו כאשר המכשיר מחובר להתקן רשת שמשתמש בחצי דופלקס.
<Full Duplex>
שולח ומקבל נתוני תקשורת בו-זמנית. השתמש בהגדרה זו עבור רוב הסביבות.
3
<Ethernet Type>‏  בחר את סוג ה-Ethernet.
4
בחר <Apply>.
5
בחר <OK‎>.
6
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
6X94-010