מעקב ובקרה של המכשיר עם SNMP

Simple Network Management Protocol‏ (SNMP) הוא פרוטוקול למעקב ובקרה של התקני תקשורת ברשת באמצעות בסיס מידע לניהול (MIB). המכשיר תומך ב-SNMPv1 וב-SNMPv3, הכולל אבטחה משופרת. ניתן לבדוק את סטטוס המכשיר ממחשב בעת הדפסת מסמכים או שימוש בממשק המשתמש המרוחק. ניתן להפעיל את SNMPv1 או SNMPv3, או את שניהם באותה העת. ציין את ההגדרות של כל גרסה, כך שיתאימו לסביבת הרשת שלך ולשימוש המיועד ברשת.
SNMPv1
SNMPv1 משתמש בנתונים הנקראים "קהילה" כדי להגדיר את ההיקף של תקשורת SNMP. בגלל שנתונים אלו מוצגים ברשת בטקסט רגיל, הרשת שלך תהיה חשופה למתקפות. אם תרצה להבטיח את אבטחת הרשת, השבת את SNMPv1 והשתמש ב-SNMPv3.
SNMPv3
גרסת SNMPv3 מספקת תכונות אבטחה חזקה לניהול התקני רשת. שים לב שעליך להפעיל את TLS עבור ממשק המשתמש המרוחק לפני קביעת התצורה של SNMPv3‏ (הגדרת מפתח ואישור עבור TLS‏).
המכשיר אינו תומך בתכונת הודעות ה-trap של SNMP.
כדי לשנות את מספר היציאה של SNMP, ראה שינוי מספרי יציאות.
התקנה של תוכנה לניהול SNMP במחשב המחובר לרשת תאפשר לך לקבוע את התצורה של המכשיר, לנטר אותו ולשלוט בו באופן מרוחק, מהמחשב. למידע נוסף, עיין במדריכים של תוכנת הניהול שלך.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [SNMP Settings].
4
לחץ על [Edit].
5
ציין את ההגדרות של SNMPv1.
אם אינך מעוניין לשנות את ההגדרות של SNMPv1, המשך לשלב הבא.
[Use SNMPv1]
סמן את תיבת הסימון כדי לאפשר את SNMPv1. ניתן לקבוע את שאר ההגדרות של SNMPv1 רק כאשר תיבת סימון זו מסומנת.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
סמן את תיבת הסימון כדי לציין שם קהילה. אם אינך מעוניין לציין שם קהילה, נקה את תיבת הסימון.
[Community Name]
הזן את שם הקהילה בתווים אלפאנומריים.
[MIB Access Permission]
לכל קהילה, בחר [Read/Write] או [Read Only] כדי לציין את הרשאות הגישה לאובייקטי MIB.
[Read/Write]
מאפשר הצגה ושינוי של הערכים של אובייקטי MIB.
[Read Only]
מאפשר רק הצגה של ערכים של אובייקטי MIB.
[Use Dedicated Community]
קהילה ייעודית היא קהילה מוגדרת מראש, המיועדת אך ורק למנהלי מערכת שמשתמשים בתוכנות של Canon, כגון iW Management Console. סמן את תיבת הסימון כדי להשתמש בקהילה ייעודית, וציין את [MIB Access Permission]. אם אינך מעוניין להשתמש בקהילה ייעודית, נקה את תיבת הסימון.
6
ציין את ההגדרות של SNMPv3.
אם אינך מעוניין לשנות את ההגדרות של SNMPv3, המשך לשלב הבא.
[Use SNMPv3]
סמן את תיבת הסימון כדי להפעיל את SNMPv3. ניתן לקבוע את שאר ההגדרות של SNMPv3 רק כאשר תיבת סימון זו מסומנת.
[Enable User]
סמן את תיבת הסימון כדי לאפשר את [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]. כדי להשבית את הגדרות המשתמש, נקה את תיבת הסימון המתאימה.
[User Name]
הזן את שם המשתמש בתווים אלפאנומריים.
[MIB Access Permission]
בחר [Read/Write] או [Read Only] כדי לציין את הרשאות הגישה לאובייקטי MIB.
[Read/Write]
מאפשר הצגה ושינוי של הערכים של אובייקטי MIB.
[Read Only]
מאפשר רק הצגה של ערכים של אובייקטי MIB.
[Security Settings]
בחר [Authentication On/Encryption On],‏ [Authentication On/Encryption Off], או [Authentication Off/Encryption Off] כדי להגיע לשילוב הרצוי של הגדרות אימות והצפנה.
[Authentication Algorithm]
אם בחרת [Authentication On/Encryption On] או [Authentication On/Encryption Off] ב-[Security Settings], בחר באלגוריתם האימות המתאים לסביבת הרשת שלך.
[Encryption Algorithm]
אם בחרת [Authentication On/Encryption On] ב-[Security Settings], בחר באלגוריתם ההצפנה המתאים לסביבת הרשת שלך.
[Set/Change Password]
כדי לציין או לשנות את הסיסמה, סמן את תיבת הסימון והזן את הסיסמה בתווים אלפאנומריים בתיבת הטקסט[Authentication Password] או [Encryption Password]. לאימות, הזן את אותה הסיסמה בתיבת הטקסט [Confirm]. ניתן לקבוע סיסמאות באופן נפרד לאלגוריתם האימות ולאלגוריתם ההצפנה.
7
קביעת הגדרות לקבלת נתוני ניהול מדפסת.
עם SNMP, ניתן לקבל את נתוני ניהול המדפסת, הכוללים את פרוטוקולי ההדפסה ויציאות המדפסת, ולעקוב אחריהם באופן שוטף.
[Acquire Printer Management Information from Host]
סמן את תיבת הסימון כדי להפעיל מעקב אחר נתוני ניהול המדפסת של המכשיר באמצעות SNMP. כדי להשבית מעקב אחר נתוני ניהול המדפסת, נקה את תיבת הסימון.
8
לחץ על [OK].
9
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
השבתה של SNMPv1
אם SNMPv1 מושבת, חלק מפונקציות המכשיר לא יהיו זמינות, לדוגמה קבלת נתוני מכשיר באמצעות מנהל המדפסת.
שימוש בלוח ההפעלה
תוכל להפעיל או להשבית את הגדרות ה-SNMP מה-<Menu>. <SNMP Settings>
הפעלה הן של SNMPv1 והן של SNMPv3
אם שתי הגרסאות של SNMP מופעלות, מומלץ שתקבע את הרשאת הגישה ל-MIB ב-SNMPv1 כ-[Read Only]. ניתן לקבוע הרשאת גישה ל-MIB באופן נפרד ב-SNMPv1 וב-SNMPv3 (ולכל משתמש ב-SNMPv3). בחירת [Read/Write] (הרשאה לגישה מלאה) ב-SNMPv1 תעקוף את תכונות האבטחה החזקות של SNMPv3, בגלל שהדבר יאפשר שליטה על רוב הגדרות המכשיר באמצעות SNMPv1.
6X94-016