הגדרת כתובת IPv4

כתובת ה-IPv4 של מכשיר יכולה להיות מוקצית אוטומטית על-ידי פרוטוקול הפקת כתובות IP דינמי, כגון DHCP, או מוזנת ידנית. בעת חיבור המכשיר ל-LAN קווי, ודא שהמחברים של כבל ה-LAN הוכנסו היטב ליציאות (חיבור ל-LAN קווי). אם יש צורך, בדוק את חיבור הרשת.

הגדרת כתובת IPv4

1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>‏  <IP Address Settings>.
4
קבע את תצורת ההגדרות של כתובת ה-IP.
<Auto Acquire>
בחר כדי להקצות אוטומטית כתובת IP באמצעות פרוטוקול DHCP‏. כאשר מוצג <On>, הפקת הכתובות האוטומטית מאופשרת.
<Manually Acquire>
בחר כדי לקבוע את תצורת ההגדרות של כתובת ה-IP על ידי הזנה ידנית של כתובת IP‏. כדי לבחור באפשרות זו, עליך להעביר את ההקצאה האוטומטית למצב <Off>.
<Check Settings>
בחר כאשר ברצונך לבדוק את ההגדרות הנוכחיות של כתובת ה-IP‏.
הקצאה אוטומטית של כתובת IP
1
בחר <Auto Acquire‎>.
2
בחר <On> ב-<Auto Acquire> ולאחר מכן בחר <Select Protocol>.
3
בחר <DHCP‎>.
אם אינך מעוניין להשתמש ב-DHCP/BOOTP/RARP להקצאת כתובת IP
בחר <Off‎>. אם תבחר <DHCP> כאשר שירותים אלו אינם זמינים, המכשיר יבזבז זמן ומשאבי תקשורת על חיפוש הרשת עבור שירותים אלו.
4
בדוק ש-<Auto IP> הוגדר <On>.
אם נבחר <Off>, שנה את ההגדרה ל-<On>.
5
בחר <Apply‎>.
כתובות IP שהוקצו באמצעות DHCP עוקפות את הכתובת שהתקבלה דרך Auto IP‏.
הזנה ידנית של כתובת IP
1
בחר <Auto Acquire>, ובחר באפשרות <Off> תחת <Auto Acquire>‏ <Apply>‏  <OK>.
2
בחר <Manually Acquire‎>.
3
הזן <IP Address>,‏ <Subnet Mask> ו-<Gateway Address> ולאחר מכן בחר <Apply>.
5
בחר <OK‎>.
6
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
בדיקה אם ההגדרות נכונות
ודא שניתן להציג את חלון ממשק המשתמש המרוחק במחשב שלך (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)). אם מחשב אינו זמין, תוכל לבדוק את החיבור באמצעות לוח ההפעלה (בדיקת חיבור הרשת).
אם שינית את כתובת ה-IP לאחר התקנת מנהל המדפסת
עליך להוסיף יציאה חדשה. קביעת תצורה של יציאות מדפסת

בדיקת חיבור הרשת

1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>‏  <PING Command>.
4
הזן את כתובת ה-IPv4 של מכשיר אחר ברשת ובחר <Apply>.
אם נוצר חיבור תקין, תוצג ההודעה <Received response from the host.‎>.
6X94-00K